Login

Hydrotheek

help
Veldhuizen, H. van \ Kleef, D. van \ Koelewijn, J.W. \ 2012
Waterschap Vallei & Veluwe realiseert op zeven van de acht rwzi's in het gebied een nabehandelingsinstallatie. Inmiddels zijn er sinds 2009 drie operationeel (Nijkerk, Woudenberg en Bennekom), worden er dit jaar twee opgeleverd (Amersfoort en Veenend ...
help
Waterkracht RWZI Apeldoorn en Harderwijk : haalbaarheidsstudie naar waterkracht op RWZI Apeldoorn en Harderwijk [Boek]
Noortgaete, T. van der \ 2011
Waterschap Veluwe verkent momenteel de mogelijkheden van energiebesparingen in de afvalwaterketen. Eén van de mogelijkheden van energieopwekking is energie uit waterkracht. De belangrijke criteria van waterkracht zijn het verval (verschil in hoogte) ...
help
Waterschap trotse gastheer van honderden oeverzwaluwen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Braak, B. ter \ 2013
Tot deze zomer was het rustig op het terrein van de rioolwaterzuivering in Huizen. Voor het grotendeels geautomatiseerde zuiveringsproces hoeven bijna geen mensen op de locatie te zijn. Maar tegenwoordig is het er weer een drukte van belang. Alleen g ...
help
Innovaties voor rwzi's in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
De installaties die het rioolwater in Limburg zuiveren, worden in de toekomst modulair en duurzaam gebouwd. De nieuwe installaties kunnen op maat zuiveren, inspelen op veranderingen in de omgeving en maken gebruik van de meest recente zuiveringstechn ...
help
Emissie broeikasgassen vanuit RWZI's [Boek]
Voorthuizen, E. van \ Hees, M. van \ Milosevic-Bilic, M. \ 2012
Dit rapport bevat de resultaten van een praktijkonderzoek op rwzi Kralingseveer naar de emissie van lachgas (een sterk broeikasgas) vanuit rioolwaterzuiveringen, alsmede naar de vorming van dit gas tijdens de procesvoering. Het doel was het inschatte ...
help
Water volgens Wouter : slimme sturing - voor wie? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Stapel, W. \ 2012
Ieder kijkt door zijn eigen bril naar de afvalwaterketen. Bij het bepalen van pompregelingen kan dat betekenen dat een zuiveraar andere keuzes maakt dan een rioleur - en dat kan forse consequenties hebben. Een rioleur wil z'n stelsel zo leeg mogelijk ...
help
Het stelsel Liernur voor den afvoer der faecale stoffen in de steden [Boek]
Bemmelen, J.M. van \ 1868
help
Modellering slibstromen rwzi Amsterdam West \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Neef, R. \ Fulpen, H. van \ Ven, A. Van der \ 2012
Voor de rwzi Amsterdam West is de logistiek van slibstromen gemodelleerd om te komen tot een optimale benutting van de gisting. Het model omvat de interne slibproductie en de aanvoer van externe slib via de Centrale Slibontvangst Inrichting naar de g ...
help
Rwzi Wehe Den Hoorn kan weer 'opgelucht ademhalen' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Visscher, W. \ Zonneveld, A. van \ 2012
De rzwi Wehe den Hoorn in Groningen is een zogenaamde Schreiber-installatie en in bedrijf vanaf 1982. Een Schreiber-installatie bestaat uit een ronde beluchtingstank met een snel ronddraaiende brug, waaraan beluchters zijn gemonteerd. De ontwerpbelas ...
help
Bergbezinkbassin \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2012
Tot 2007 werd op de rioolwaterzuivering Apeldoorn slib verwerkt door de Vartech in opdracht van het Waterschap Veluwe. Filtraat van de slibverwerking werd gezuiverd in een grote ronde beluchtingstank op het terrein van de rwzi Apeldoorn. Vanaf 2007 i ...
help
Zwavel in de RWZI : autotrofe denitrificatie en zwavelterugwinning als zuiveringstechniek voor RWZI’s : een haalbaarheidsstudie [Boek]
Dekker, A. \ 2011
Aanvullende nitraatverwijdering vraagt om extra CZV of een efficiënter gebruik van het beschikbare CZV. De inzet van autotrofe denitrificatie maakt dit mogelijk. Bij autotrofe denitrificatie kan zwavel als elektrondonor worden gebruikt. Voor aanvulle ...
help
Thermische energie op de RWZI : vraag en aanbod [Boek]
Hostink, M. \ 2013
De waterschappen zijn bezig om het energiegebruik van rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) te verminderen. De aandacht was in het verleden vooral gericht op het verminderen van het gebruik van elektrische energie en het vergroten van de biogasopbrengst. Bi ...
help
Symposium One-Step Filter 2013 [Video]
STOWAvideo \ 2013
Symposium ter gelegenheid van de officiele ingebruikname van het 1-Step Filter systeem op RWZI Horstermeer, met uitgebreid uitleg over het hoe en waarom van dit innovatieve systeem. Met de volgende sprekers en presentaties: 1. Peer Rooijmans (AGV) | ...
help
Automatische slibontwatering met een drainzuil, het werkt! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
Wetterskip Fryslân verwerkt het ontstane surplusslib van haar 28 rioolwaterzuiveringsinstallaties in een centrale slibontwateringsinstallatie. Het ontstane surplusslib wordt op de zuiveringen gebufferd voordat het met vrachtwagens en schepen wordt ve ...
help
Aqualân Grou: van effluent naar levend water \ H2O online [Artikel]
Herpen, F. van \ Claassen, T.H.L. \ Kampf, R. \ Schomaker, T. \ Boomen, R. van den \ 2015
In 2006 werd bij de rioolwaterzuivering Grou Aqualân aangelegd. Deze waterharmonica is de natuurlijke schakel tussen effluent van de rwzi en het oppervlaktewater. Aqualân is de afgelopen jaren uitgebreid onderzocht en gemonitord. Dit artikel vat in h ...
help
'De poc' bestaat niet \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Stapel, W. \ 2013
We kunnen allemaal dromen hoet het zit met de basisinspanning: voor een gemengd stelsel 7+2 mm berging en een pompovercapaciteit (poc) van 0,7 mm per uur. Ook na het afscheid nemen van de basisinspanning blijven dit de ordegroottes van berging en poc ...
help
Op pad met... Charlotte van Erp Taalman Kip (Waterschap Hollandse Delta) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vader, B. \ 2013
Ingenieur Charlotte van Erp Taalman (28) studeerde Milieukunde en Environmental Technology. Ze werkt als innovatietechnoloog bij waterschap Hollandse Delta. “Zoet water is een schaars goed, mooi om daarmee te werken.” Impressie van de locatie Dokhave ...
help
Slibuitspoeling op rwzi's: cold cases [Boek]
Bentem, A.G.N. van \ 2012
Rwzi’s hebben soms te maken met te hoge zwevende-stofconcentraties in het effluent, door slibuitspoeling vanuit de nabezinktanks. STOWA heeft in 2009 onderzoek verricht bij rwzi’s die hiermee te maken hebben om de oorzaken te achterhalen en op basis ...
help
Zandverwijdering op rioolwaterzuiveringsinstallaties; meer aandacht nodig? \ H2O online [Artikel]
Claessen, V. \ Dijk, P. van \ Veldhoen, A. \ 2016
Zandverwijdering krijgt op rioolwaterzuiveringsinstallaties mogelijk niet de aandacht die het verdient. Uit beschikbare meetgegevens van waterschap De Dommel blijkt dat de slibkoek van de slibverwerkinginstallatie (svi) Mierlo op basis van droge stof ...
help
Inventarisatie van- en onderzoek naar afvalwaterlozingen in de bodem en gemeentelijke rioleringen in de provincie Gelderland : stand van zaken, knelpunten, konklusies [Boek]
1986
Bij deze inventarisatie door de dienst Milieuhygiëne van de provincie Gelderland is onder meer aandacht geschonken aan de kwaliteit van de bestaande stelsels, bergingscapaciteit, basisrioleringsplannen, nog aan te sluiten panden, kosten van vervangin ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.