Login

Hydrotheek

help
Beperking koper en zink op melkveebedrijven in Zuid-Nederland : balansen en aanbevelingen [Boek]
Smolders, E.A.A. \ Middelkoop, J.C. van \ Verkaik, J.C. \ 2008
Sinds december 2000 is de Europese kaderrichtlijn Water van kracht. Deze richtlijn bepaalt dat in 2015 de kwaliteit van het oppervlaktewater zodanig verbeterd moet zijn dat dit geen problemen meer oplevert voor het waterleven en voor het gebruik als ...
help
Het leverbot-ecosysteem of: Verkenning van de invloed van het verloop van de grondwaterstand op het besmettingspercentage van vee met leverbot van 1948 tot 1977 in Nederland [Boek]
Baken, A. \ 1979
help
Waterkwaliteit en diergezondheid : leidraad voor te nemen maatregelen in het waterbeheer en de effecten daarvan op de kwaliteit van oppervlaktewater met het oog op gebruik als drinkwater voor vee [Boek]
Harmsen, J. \ 2000
In het kader van het Actieprogramma Waterkwaliteit en Diergezondheid is een leidraad voor de waterbeheerder opgesteld. De leidraad beschrijft de factoren die van invloed zijn op de waterkwaliteit in sloten. Hierbij is onderscheid gemaakt in de proces ...
help
Riooloverstort, een risico voor veedrenking? [Boek]
Spek, A. \ Visch, M. \ 1999
help
Achtergronddocument referentiewaarden waterkwaliteit - diergezondheid [Boek]
Dokkum, H.P. van \ 1998
help
Discussie over riooloverstorten nadert einde : binnenkort eindadvies van commissie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwan, P. van der \ 2002
Voor veel vehouders bestaat geen twijfel over de oorzaak van zieke koeien: de riooloverstorten in de buurt. Een gesprek met één van die veehouders, de heer De Leeuw. Hij probeert al 18 jaar zijn gelijk te halen
help
Extra problemen in veenweidegebieden? : waterkwaliteit en diergezondheid \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Harmsen, J. \ Toorn, A. van den \ Bergs, J. van den \ 2002
Bij een aantal veehouderijbedrijven in Friesland is door Alterra en Wetterskip Fryslân in 2000 en 2001 aanvullend onderzoek gedaan naar het slootwater, om meer grip te krijgen op de processen die de waterkwaliteit in deze gebieden beïnvloeden
help
Emissie van Cryptosporidium en Giardia door landbouwhuisdieren [Boek]
Schijven, J.F. \ 1999
Relatieve bijdrage van verschillende populaties landbouwhuisdieren via mest en afvalwater aan de totale emissie van Cryptosporidium en Giardia in Nederland
help
Geochemie van molybdeen in relatie tot (water)bodemkwaliteit, gewaskwaliteit en diergezondheid [Boek]
Rietra, R.P.J.J. \ Harmsen, J. \ 2005
Molybdeen en sulfaat verslechteren de opname van koper bij herkauwers, waardoor kopergebrek bij normale kopergehalten in diervoeders kan ontstaan. Het is van belang om te begrijpen hoe en wanneer dergelijke situaties zich kunnen voordoen. Het onderzo ...
help
Slootwaterkwaliteit in relatie tot diergezondheid in Hollands Noorderkwartier 1999 [Boek]
Hovenkamp-Obbema, I.R.M. \ Roos, C. \ 1999
help
Beoordeling van veterinaire risico's van het verspreiden van baggerspecie nabij riooloverstorten [Boek]
Dokkum, H.P. van \ 1999
Sinds enkele jaren is er aandacht voor de mogelijke risico's van riooloverstorten inhet landelijk gebied voor weidevee. Er is een gezamenlijk Actieprogramma "Waterkwaliteit en Diergezondheid" geformuleerd, waarin door middel van negen actiepunten mee ...
help
Onderzoek naar de waterkwaliteit op enkele plaatsen in het stroomgebied van de Hierdense Beek [Boek]
Hernen, F. van \ 1969
help
Brabants mozaïek in ontwikkeling : een oproep voor gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie [Boek]
Nobbe, C. \ Haaften, E.-J. van \ Hoeksema, H. \ Boer, T. \ Bont, R. de \ Osinga, Y. \ 2018
Noord-Brabant staat voor grote transities met tal van nieuwe opgaven. We moeten zorgen voor voldoende duurzame energie. Dat vraagt onder andere om ruimte voor zonnepanelen en windmolens. De huidige landbouw schakelt over naar kringlooplandbouw met me ...
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
Quick-scan om geschiktheid van slootwater als drinkwater voor weidevee te bepalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hovenkamp - Obbema, I.R.M. \ Counotte, G.H.M. \ Roos, C. \ Dokkum, H.P. van \ 1998
De Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en het Hoogheemraadschap hebben een meldpunt voor klachten en/of vragen over de waterkwaliteit ingesteld. Er is daarom behoefte een aan 'refentiekader'. Het opgestelde referentiekader bestaat uit een c ...
help
Landbouwvisie 2018 : landbouw met perspectief [Boek]
2018
In de Landbouwvisie provincie Utrecht 2018 wordt een toekomstbeeld voor de landbouw in 2050 geschetst en wat de provincie in samenwerking met haar partners wil doen om toe te werken naar dat perspectief.
help
Runderbegrazing en erosiebestendigheid op primaire waterkeringen in de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht [Boek]
Hazebroek, E. \ Huiskes, H.P.J. \ 2004
Ter ondersteuning van het integraal beleid voor het behoud en beheer van waterkeringen is onderzoek verricht naar het effect van runderbegrazing op de erosiebestendigheid van graslanden. Het doel is om, met het oog op de gewenste dijkgraslandkwalitei ...
help
Hungry herds : management of temperate lowland wetlands by grazing \ Grazing as a conservation management tool in peatland : report of a workshop, 22-26 April 2002, Goniadz, Poland [Hoofdstuk uit boek]
Vulink, J.T. \ 2002
help
Uitgangspunten inzake de berekening van de schade als gevolg van de grondwaterwinningen te Rucphen en Hoeven [Boek]
Bakker, G. \ 1987
help
Knelpuntenanalyse oppervlaktewaterkwaliteit voor veedrenking : een toepassing m.b.v. van GIS-analyse in Friesland [Boek]
Querner, E.P. \ Frissel, J.Y. \ Harmsen, J. \ Dolfing, J. \ Toorn, A. van de \ 2003
Vee dat in de wei loopt, drinkt water uit de sloot. Een aantal veehouders heeft daardoor te maken met gezondheidsproblemen bij het vee. De waterkwaliteit in sloten wordt beïnvloed door een groot aantal factoren enerzijds het gevolg van menselijke act ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.