Login

Hydrotheek

help
Recensie 'Urban water cycle processes and interactions' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kreuk, M. de \ 2009
Het boek 'Urban water cycle processes and interactions' is deel 2 uit de Urban Water Series uit het UNESCO International Hydrological Program (IHP) van UNESCO Publishing. Het boek vormt een overzicht van de problemen en uitdagingen op het gebied van ...
help
Stap van concept naar praktijk blijft struikelblok : stedelijk waterbeheer: samenwerking noodzakelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Het grootste probleem bij het oplossen van de stedelijke wateropgave is dat er mooie concepten bedacht worden, maar dat de praktijk (te) weerbarstig is. Stedelijk waterbeheer zou beter af zijn zonder deze 'trechtering', waarbij idealistische ideeën w ...
help
"Discussie moet over de problemen gaan, niet over de maatregelen" : symposium Jongerenplatform goed bezocht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Het tweede symposium dat het jongerenplatform van de NVA organiseerde, is goed bezocht. Blijkbaar was het thema 'Stad (z)onder water' boeiend genoeg voor een 70-tal jongeren om ook op een vrijdagmiddag (15 april) in de universiteit van Utrecht te lui ...
help
De visie van: Jeroen Kluck, adviseur stedelijk water en riolering en waterketens Tauw : 'Het is frustrerend dat ik met al mijn kennis over dit onderwerp niet door dat beleid kom' \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Clemens, F. \ 2009
Jeroen Kluck studeerde tot 1992 Civiele Techniek aan de TU Delft en promoveerde daar in 1997 op het functioneren van bergbezinkvoorzieningen, zijn proefschrift heette ‘The optimal design of storm water settling tanks’. Vervolgens is Jeroen bij Tauw g ...
help
Internationale Onderzoeksverkenning heeft geleid tot Bibliografische Databank \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
Beenen, T. \ Vaes, G. \ Bouteligier, R. \ 2005
De Stichting RIONED, de TU Delft en de KU Leuven hebben de mogelijkheden onderzocht voor het opzetten van een overzicht van recente onderzoeksresultaten. Dit heeft geleid tot een webapplicatie met een onderliggende databank
help
Gemeentelijke watertaken worden beter vastgelegd in een wet : Tweede Kamer behandelt voorstel dit najaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Havekes, H. \ Zwieten-Seip, D. van \ 2006
Vlak voor het zomerreces ontving de Tweede Kamer het wetsvoorstel 'Verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken'. In dit artikel worden de belangrijkste elementen van het wetsvoorstel op een rij gezet en van een kort commentaar voorzien, w ...
help
Stedenbouwkundigen en ecologen zoeken naar compromis voor singels in Rotterdam [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard legt tot 2010 jaarlijks tien tot 15 kilometer natuurvriendelijke oevers aan, ook langs singels. Op sommige plekken, zoals de kop van de Bergsingel in Rotterdam, zijn de beschoeiingen helemaal v ...
help
Integrale analyse watersysteem Delft [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bloemberg, G. \ Hardeveld, H. van \ Werf, R. van der \ Hartman, E. \ 2009
In het waterplan Delft werken de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een duurzaam stedelijk waterbeheer. Het streven is om een robuust stedelijk watersysteem te realiseren. Vorig jaar begon een integrale en gebiedsgerichte ...
help
Voor welke opgaven staan waterschap en gemeente? [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, P. van \ Wielinga, A. \ Jonge, H. de \ 2009
Middels twee interviews (in 2006 en 2008) nam Waterschap De Dommel, ondersteund door Royal Haskoning, de afgelopen jaren het initiatief om op eenvoudige, pragmatische wijze samen met gemeenten te inventariseren welke lokale en regionale stedelijke wa ...
help
Waterkwaliteit Kampen [Boek]
Balkom, N. van \ Straatman, A. \ 2007
Dit rapport heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de waterkwaliteit van Kampen en om oplossingsrichtingen aan te dragen ter verbetering van de waterkwaliteit. De hoofdvraag in het rapport luidt: Welke concrete maatregelen zijn er nodig om van ...
help
Regenwateroverlast in de bebouwde omgeving : inventariserend onderzoek onder gemeenten [Boek]Bijbehorende website
Luijtelaar, H. van \ Stichting RIONED \ cop. 2008
Stichting RIONED heeft voorjaar 2007 in een onderzoek onder alle gemeenten de aard, oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen van wateroverlast in de bebouwde omgeving geïnventariseerd. Aanleidingen zijn de klimaatverandering en de publiciteit over ...
help
Groen voor klimaat [Brochure]
Kuypers, V. \ Vries, B. de \ [ca. 2008]
Een nieuwe brochure van Alterra onder de titel Groen voor Klimaat. Deze gaat over een tot nu toe onderbelicht gevolg van de klimaatverandering, namelijk warmte. Extreme warmte kan tot tal van gezondheidsproblemen leiden. In steden kan de temperatuur ...
help
Waterplan 's-Hertogenbosch: voor elke wijk een waterstructuurplan [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Garthoff, J. \ Zandbrink, F. van \ Smit, T. \ Verhees, E. \ Verwijmeren, F. \ 2009
Jochem Garthoff, Francis van Zandbrink, Tim Smit, Edwin Verhees en Frank Verwijmeren - Het tweede waterplan van 's-Hertogenbosch 'Op weg naar een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in de Groene Delta' is in mei door de gemeente 's-Hertoge ...
help
Ecologische ambities in gemeentelijke waterplannen [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Balla, A. \ Fennema, M. \ Meier, M. \ 2009
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard past de methodiek van de waterkwaliteitsbeelden toe bij (deel)gemeentelijke waterplannen. Bij deze methodiek vindt maatwerk plaats op basis van systeem- of gebiedspecifieke eigenschappen. Er wo ...
help
“Alternatieven afvoer regenwater in Vaassen" : hoofdonderzoek [Studentenverslag]
Smit, M. \ 2006
De laatste jaren wordt steeds meer naar een duurzaam stedelijk waterbeheer gestreefd. Een belangrijk onderwerp hierbij is afkoppelen van verhard oppervlak. Het hemelwater dat van de verharde oppervlakken afstroomt wordt dan niet meer ingezameld in he ...
help
Basisinspanning gescheiden rioolstelsel ter discussie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Elhorst, K. \ 2009
“Er komt een landelijke discussie over de basisinspanning gescheiden rioolstelsel”, dat voorziet beleidsmedewerker water Henk Velthorst van de gemeente Arnhem. Er zijn aanwijzingen genoeg dat zo’n discussie heel zinvol kan zijn. Die aanwijzingen vind ...
help
The olympic game of eco-innovation and technology [Rede]
Rijnaarts, H.H.M. \ 2010
Vision on eco-innovation in our society and the role of technology in it.
help
Grachten graag! : voordelen en dilemma's bij grachtherstel in Gouda en Breda \ Waterwonen [Artikel]
Simons, J. \ 2008
Gouda en Breda zijn bezig met grachtherstel. En daarmee kunnen ze winst behalen op het gebied van toerisme, bedrijvigheid en werkgelegenheid, waterkwaliteit en cultuurhistorisch erfgoed. Echter, tegenvallende waterberging, kabels en leidingen, parkee ...
help
Climate change effects on living quality; awareness of housing associations \ MISBE2011: management and innovation for a sustainable built environment, 20 – 23 June 2011, Amsterdam, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Roders, M.J. \ Straub, A. \ Visscher, H.J. \ 2011
A changing climate can have a large influence on the living quality of houses. A case study was carried out on the level of awareness of housing associations. This study forms the start of a research project on governance strategies for adaptation in ...
help
Als Amsterdam het kan... : samenwerking in de waterketen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2004
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam zijn tevreden met hun samenwerking in de waterketen, een kwestie die hoogst actueel is sinds het kabinetsstandpunt over het IBO. Zo tevreden dat de betrokkenen niet begrijpen dat niet meer wat ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.