Login

Hydrotheek

help
Nederlandse water monitor : bewerking bestaande statistieken voor Topsector Water, nieuwe afbakening voor Topsector Water [Boek]
Terwisga, Rik van \ Meurs, Elvira \ Aartsen, Martien \ 2016
Het Topteam Water heeft Ecorys gevraagd een Nederlandse water monitor op te stellen voor Topsector Water op basis van bestaande statistische bronnen. Door middel van interviews met vertegenwoordigers van de drie clusters: Maritieme Technologie, Water ...
help
Ruimtelijke verdeling van neerslagtrends in Nederland in de afgelopen 100 jaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buishand, T.A. \ Brandsma, T. \ Martino, G. De \ Spreeuw, H. \ 2011
Recent zijn alle Nederlandse dagelijkse neerslagwaarnemingen uit de periode 1850-1950 gedigitaliseerd. De waarnemingen vanaf 1910 zijn samen met de al beschikbare waarnemingen van de afgelopen 60 jaar gebruikt om trends in de neerslag over de afgelop ...
help
Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland [Boek]
Overeem, A. \ Buishand, A. \ 2012
Kansverdelingen van extreme neerslag zijn doorgaans afgeleid uit puntmetingen van regenmeternetwerken en gelden voor een locatie. Echter, in het waterbeheer is vaak de extreme gebiedsneerslag van belang. Indien daarvoor de gangbare neerslagstatistiek ...
help
Praktische gevolgen voor het waterbeheer van regionale verschillen in extreme neerslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klopstra, D. \ Talsma, M. \ Kruiningen, F. van \ Talsma, M. \ 2010
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn normen gesteld voor regionale wateroverlast. Om aan de normen te kunnen toetsen, is het voor de waterbeheerders wenselijk te kunnen beschikken over actuele regionale statistieken van extreme neerslag. ...
help
Getijtafels voor Nederland voor het jaar ... / berekend bij de Rijkswaterstaat door de dir. Waterhuishouding en Waterbeweging in samenw. met de Dienst Informatiebewerking ; uitg. op last van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat [Tijdschrift]
1947-
help
Rioolbeheerder voelt de bui al hangen : app: (be)rekent op regen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Tilma, M. \ Schuurmans, H. \ Koning, J. de \ 2011
"Het heeft hard geregend, maar hoe hard is hard en had ik, als beheerder, daar wat aan kunnen doen?''. Met deze vraag wordt een beheerder van riolering of watersysteem regelmatig geconfronteerd. Inzicht in internsiteit en de ruimtelijke variabiliteit ...
help
Evaluatie en actualisatie van de IDF- neerslagstatistieken te Ukkel \ WT-afvalwater [Artikel]
Willems, P. \ 2011
De Vlaamse neerslagstatistieken en bijhorende ontwerp neerslag voor rioleringstoepassingen werden herzien op basis van de meest recente neerslaggegevens te Ukkel. De huidige IDF-verbanden, zoals opgenomen in de Vlaamse Code van Goede Praktijk voor he ...
help
BuiStat: neerslagstatistiek op maat \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Dijk, M. van \ 2011
De ontwikkelingen op het gebied van neerslaginformatie gaan snel. Met name de komst van de neerslagradar heeft die ontwikkeling versneld. Een waterbeheerder heeft met enkele muisklikken een schat aan neerslaginformatie tot zijn beschikking.
help
Besluiten onder onzekerheid : hoe gebruiken bestuurders van de Nederlandse waterschappen statistische informatie over onzekerheid bij beslissingen over wateroverlast? [Studentenverslag]
Bergsma, Petra \ 2016
Bestuurders van de Nederlandse waterschappen maken regelmatig beslissingen over maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Op basis van informatie die aan hen wordt aangeleverd door hydrologen uit adviesbureaus en medewerkers van de waterschappen bes ...
help
Invloed van ijsvorming op de frekwentie van waterstanden langs de Rijn en zijn takken in Nederland : verslag vooronderzoek [Boek]
Hydraulics Laboratory \ 1976
In dit vooronderzoek wil men nagaan of en in hoeverre ijsvorming op de Nederlandse Rijntakken bij het optreden van uitzonderlijk hoge waterstanden een rol speelt. Het uitgevoerde vooronderzoek kan in grote lijnen in een drietal onderdelen worden onde ...
help
Verslag : themadag Tijdreeksmodellen Een brug tussen theorie en praktijk : 28 januari 2016, Utrecht \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bus, S. \ Roelandse, A. \ 2016
De themadag Tijdreeksmodellen vond plaats bij TNO in Utrecht. De NHV-werkgroep Tijdreeksanalyse sloeg met deze dag een brug tussen praktische toepasbaarheid en statistische expertise.
help
Statistische storingsanalyse : de mogelijkheden en beperkingen van de huidige storingsregistratie [Boek]
Vloerbergh, I.N. \ Blokker, E.J.M. \ 2007
Het ondergrondse kapitaal van de waterbedrijven veroudert. Degradatie van het leidingnet kan leiden tot leveringsonderbrekingen, drukverlies of verminderde waterkwaliteit. Omdat de infrastructuur ondergronds ligt, is inspectie lastig en daardoor duur ...
help
Economische beschrijving KRW deelstroomgebieden 2005, 2008, 2010, 2011 [Boek]
Verberk, Marjan \ Rossum, Maarten van \ 2014
Dit rapport beschrijft de economieën van de KRW deelstroomgebieden en geeft daarnaast een onderlinge vergelijking van deze gebieden. De opbouw van de regionale National Accounting Matrix including Water Accounts (NAMWA) en de methode voor de samenste ...
help
Regionale verschillen in extreme neerslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buishand, T.A. \ Jilderda, R. \ Wijngaard, J. \ 2010
Voor het ontwerpen en toetsen van watersystemen maken waterbeheerders vaak gebruik van een statistiek van neerslagextremen, die gebaseerd is op een meetreeks van het KNMI-station De Bilt. Een recent uitgebreid onderzoek heeft tot nieuwe inzichten gel ...
help
Analyse van de afvoerreeks van stuw Slagharen : kwaliteit en bruikbaarheid [Studentenverslag]
Bedem, Nieke van den \ 2004
De meetreeks bij stuw Slagharen wordt gebruikt voor het opstellen van een waterbeheersplan voor projectgebied Nieuwlande. Het is daarom erg belangrijk inzicht te hebben in de kwaliteit van deze meetreeks. In dit onderzoek is hiernaar gekeken, verder ...
help
Kengetallen kosten-batenanalyse Waterveiligheid 21e eeuw [Boek]
Kind, J. \ Gauderis, J. \ Velzen, E. van \ Silva, W. \ 2008
In de wet staan normen voor de bescherming van grote delen van Nederland tegen overstromingen. Deze normen zijn gebaseerd op omstandigheden en berekeningen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Sinds die tijd zijn de mogelijke gevolgen van een over ...
help
Verwerking van de gegevens van twee macrofauna-onderzoeken, het tijdreeks- en kunstsubstraat-onderzoek, en het maken van een macrofaunasoorten-codelijst ten behoeve van een macrofauna-ecotheek [Studentenverslag]
Torenbeek, R. \ 1985
Door de intensivering in de landbouw is de behoefte aan water in de provincie Drenthe vergroot. Het huidige aanvoerstelsel, dat bestaat uit een kanalensysteera met gemalen, heeft een te lage capaciteit om altijd aan deze vraag te kunnen voldoen. Na s ...
help
Neerslagreeksen voor de KNMI'06-scenario's [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakker, A.M.R. \ Bessembinder, J.J.E. \ 2007
Het KNMI heeft een computertransformatieprogramma ontwikkeld als aanvulling op de KNMI'06-klimaatscenario's. Hiermee kan een historische neerslag- of temperatuurreeks op dagbasis omgezet worden in een reeks die past bij het klimaat onder één van de v ...
help
Watergebruik in de agrarische sector 2009-2010, naar stroomgebied in Nederland [Boek]
Meer, R. van der \ 2013
Het CBS heeft aangegeven behoefte te hebben aan cijfers over het watergebruik in de land- en tuinbouwsectoren naar de 7 stroomgebieden in Nederland. Het watergebruik wordt in dit achtergronddocument voor 5 landbouwsectoren (akkerbouw, fruit, tuinbouw ...
help
Stroomgebieden op hun waarde beoordeeld : economische betekenis van stroomgebieden en hoog en laag Nederland, conform de Deltawet [Boek]
Otto, F. \ 2000
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.