Login

Hydrotheek

help
Factors involved in successful multi-mode standardization in case of phosphorus recovery in form of struvite from municipal wastewater [Studentenverslag]
Eijnden, L. van den \ 2019
The main research question of this research was: “Which are factors of influence in order to achieve success within the multi-mode standardization process in the context of phosphorus recovery through struvite formation from municipal wastewater acco ...
help
Weet wat er speelt : Contactgroep Stedelijk Water \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2012
De Contactgroep Stedelijk Water is een discussieplatform met kennisuitwisseling als doel. De contactgroep is onderdeel van het Waternetwerk. Kennis komt voort uit discussies en informatieverschaffing met vakgenoten. Onlangs vond een bijeenkomst plaat ...
help
Ruim 47 km riolering in een jaar vervangen in Rotterdam \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Zondag, J. \ 2015
In 2014 heeft de gemeente Rotterdam in totaal 47,2 km riolering vervangen. Dit resultaat is hoger dan ooit. Een goed werkend rioleringssysteem is van groot belang voor het functioneren van de stad en draagt bij aan droge voeten voor Rotterdammers.
help
Evaluatie nieuwe sanitatie Noorderhoek Sneek [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) \ 2014
In de wijk Noorderhoek in Sneek, is een volledig nieuw concept voor de inzameling, transport en verwerking van afvalwater en groente- en fruitafval (GF) ontwikkeld, in bedrijf genomen en getest. Dit concept, ‘Waterschoon’, richt zich naast de verwerk ...
help
Onderzoek naar emissies uit huishoudens: eindrapport [Boek]
Kuppen, I.G.W.M. \ Wösten, M.A.D. \ 2000
Het RIZA heeft het project Kwaliteitsverbetering emissieschattingen diffuse bronnen geïnitieerd teneinde de kwaliteit van de emissiegegevens voor een veertigtal diffuse bronnen van waterverontreiniging te verbeteren. De aanleiding voor dit project is ...
help
Hospital-associated Enterococcus faecium in the water chain [Boek]
Anastasiou, I. \ Schmitt, H. \ [ca. 2011]
In this study, we investigated hospital effluent as possible source of antibiotic resistant bacteria in the environment. Molecular epidemiological studies of human and animal derived Enterococcus faecium strains had previously shown that E. faecium f ...
help
Bestuursakkoord Water zet zaak op scherp \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Middendorp, H. \ Vonk, P. \ 2011
De Nederlandse riolering is goed op orde en scoort hoog in de Europese benchmarkstudies. Het Bestuursakkoord Water zet de zaak wel op scherp. Nu is het tijd de omslag te maken 'van inspanning naar resultaat', want alleen meer samenwerking en opschali ...
help
PASST een RTC strategie in Vlaanderen? \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Dirckx, G. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ Van de Steene, B. \ 2007
Real Time gestuurde stelsels laten toe om de werking van de bestaande afvalwaterinfrastructuur te optimaliseren met een minimum aan ingrepen, en dit tegen een berperkte investeringskost, zeker als men dit afweegt tegen de dure klassieke oplossingen z ...
help
Resultaten onderzoek naar invloed keuze rioolstelsel op emissies \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zuidervliet, J. \ Jong, J. de \ Palsma, B. \ 2009
Door het afkoppelen van regenwater uit een gemengd rioolstelsel neemt de effluentvracht van de rioolwaterzuiveringsinstallatie af, maar nemen de emissies in het stedelijk gebied juist toe. Lozingsvolumen zijn daarbij belangrijker voor de omvang van d ...
help
Onderzoeksprojekt Individuele behandeling van afvalwater bij verspreide bebouwing : Fase 2A: Voorbereiding praktijkonderzoek : eindrapport [Boek]
Witteveen+Bos \ [ca. 1982]
Afvalwaterzuivering voor verschillende projecten in Nederland.
help
Londen : berg je voor berg vet \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2014
In Londen is één van de grootste 'fatbergs' ooit ontdekt. De klomp troep is inmiddels verwijderd. De Britse hoofdstad telt maandelijks een miljoen Engelse ponden neer om rioolleidingen schoon te maken.
help
Wereldhaven vraagt om wereldformaat afvalwatertransportsysteem \ WT-afvalwater [Artikel]
Duinmeijer, S.P.A. \ 2014
Het havengebied Rotterdam beschikt over een uitgestrekt afvalwatertransportsysteem dat het afvalwater afvoert van circa 160 bedrijven verdeeld over een oppervlak van ongeveer 4.700 ha. De bedrijven voeren met een eigen bedrijfsgemaal af op dit systee ...
help
Besparingspotentieel bij niet-gelijktijdig leegpompen gemengde rioolstelsels \ WT-afvalwater [Artikel]
Duinmeijer, S.P.A. \ 2014
Naar aanleiding van het onderzoeksprogramma "Gemaal van de toekomst" heeft het Ingenieursbureau Rotterdam een onderzoek uitgevoerd naar het besparingspotentieel in energiekosten. Het niet-gelijktijdig leegpompen van de (gemengde) rioolstelsels bespaa ...
help
New wastewater treatment concepts towards energy saving and resource recovery [Proefschrift]
Khiewwijit, Rungnapha \ 2016
help
Individuele behandeling van afvalwater bij verspreide bebouwing (IBA) : onderzoek fase 4B: IBA-richtlijn [Boek]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1991
help
Samenwerking waterketen : bouwen op wederzijds respect en vertrouwen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Haarbosch, M. \ 2014
In het Bestuursakkoord Water is afgesproken in de regio samen te werken in het beheer van het stedelijk watersysteem en de waterketen. Dat lijkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het complex en veeleisend. Vereniging VPB sprak over samenwerking m ...
help
Uitgekookt of uitgecoket idee? : innovatief afvalwateronderzoek moet drugsgebruik Lier in kaart brengen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2014
De Vlaamse stad Lier vormt het decor van een innovatief onderzoeksproject waarin naar drugsresten in afvalwater wordt gezocht. Gedurende 3 maanden werd afvalwater uit Lier onderzocht op drugsresten en loopt er een enquête waarin naar het drugsgebruik ...
help
Proeftuinen brengen doelmatig waterbeheer in praktijk : kennisontwikkeling moet miljoenen besparing opleveren : stedelijk water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Beenen, A.S. \ Palsma, J. \ 2013
Om bij het stedelijk waterbeheer enkel nog 'de goede dingen goed te doen', wordt in meerdere regio' s in 'proeftuinen' samengewerkt aan innovatie en cultuuromslag. Het gaat onder meer om risicogestuurd rioleringsbeheer en het kunnen beoordelen van he ...
help
Vasthouden als het kan, afvoeren als het moet \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Vossen- van den Berg, J. van \ Deckers, D. \ Postmes, L. \ 2011
De gemeente Eindhoven gaat actief sturen in het riool om de kwalitieit van het oppervlaktewater te verbeteren. De inzet is om de ongebruikte berging in de hellende delen van de stad beter te benutten om vuilemissies fors te reduceren. Een investering ...
help
EMOS: emissiemodel voor keuze rioolsysteem [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Palsma, B. \ Glasbergen, M. \ Zuidervliet, J. \ 2009
De stedelijk wateropgave voor gemeenten vindt zijn basis in het rijksbeleid voor 'Waterbeheer 21e eeuw' en de Kaderrichtlijn Water. Kortweg komen de doelstellingen neer op het vertragen van de afvoer van regenwater en verbetering van de kwaliteit van ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.