Login

Hydrotheek

help
Toetsing van de penetratie van gietasfalt in breuksteen [Boek]
Davidse, M.P. \ 2012
Een van de renovatiemethodes die in Nederland gebruikt wordt om steenzettingen te versterken is het overlagen met vol en zat gepenetreerde breuksteen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een relatief kleine sortering breuksteen. De stabiliteit van de b ...
help
Een put op steenformaat \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ham, J. van \ 2015
In de categorie Toegepaste Innovatie op Infratech 2015 heeft de Drainbrick gewonnen. Het biedt volgens de jury een eenvoudige en snelle oplossing tegen vorming van waterplassen op straat: een put op steenformaat, waarbij het water via de drainbrick i ...
help
Durven in waterwerk : aannemingsbedrijf Hak BV, Alblasserdam \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2013
Met een nieuwe techniek en nieuw ontwikkelde materialen wist aannemingsbedrijf Hak BV fors te besparen op de kosten voor een dijkverzwaring. De methode is succesvol getest en kan voor heel Nederland een besparing van vier miljard euro op de dijkverzw ...
help
Invloed kwaliteit zetwerk op stabiliteit steenzetting : trekproeven op slecht zetwerk [Boek]
Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ 2013
Het onderhavige onderzoek richt zich op de invloed van de kwaliteit van het zetwerk op de stabiliteit van steenzettingen onder golfaanval. In dit onderzoek wordt de aandacht gericht op de relatie tussen de mate waarin de steenzetting te ruim is gezet ...
help
Langeduurstabiliteit van steenzettingen : heranalyse van Deltagootproeven met drempelwaardemethode [Boek]
Mourik, G.C. \ Klein Breteler, M. \ 2013
Om de drempelwaarde vast te stellen, is in de onderhavige rapportage een heranalyse uitgevoerd van de proeven met een langeduurbelasting van Klein Breteler e.a. (2005). Tevens zijn in de analyse ook van enkele andere onderzoeken proeven gebruikt. In ...
help
Stabiliteit steenzettingen berekenen met spectrale golfperiode i.p.v. piekperiode [Boek]
Mourik, G.C. \ Klein Breteler, M. \ 2013
In het huidige onderzoek is bekeken in hoeverre het wenselijk is om de stabiliteit van steenzettingen onder golfaanval te berekenen op basis van de spectrale golfperiode T m-1,0 als karakteristieke maat voor de golfperiode, in plaats van met de piekp ...
help
Vaststellen van klemming in dijkbekledingen van gezette steen met valgewichtdeflectie- metingen [Boek]
Hart, R. 't \ 2013
Deze rapportage heeft tot doel de huidige stand van kennis met betrekking tot het vaststellen van klemming van steenzettingen vast te leggen op een zodanige manier dat beheerders van dijkbekledingen met deze rapportage in de hand hun steenzettingen k ...
help
Klemming in steenzettingen bepalen met VGD-metingen [Boek]
Hart, R. 't \ 2012
In het kader van het project "Advisering steenbekledingen Zeeland 2011" is onderzoek uitgevoerd naar een meetmethode om snel inzicht te krijgen in de mate van klemming in steenzettingen. De mate waarin de stenen in een steenzetting geklemd liggen, is ...
help
Toepassing van zogenaamde groensteen of doorgroeisteen als taludbekleding op rivierdijken [Boek]
Seijffert, J.J.W. \ 1983
Vanuit de ervaringen bij het onderzoek naar de stabiliteit van taludbekleding van gezette steen en vanuit ervaringen met bekledingen van gras op klei wordt een beschouwing gegeven van de toepassingsmogelijkheden van doorgroeistenen. Deze beschouwing ...
help
Zeeuwse dijken op de schop : kosten, tijd, en milieu doorslaggevend voor dijkontwerp : thema: Waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bolier, D. \ 2001
De zeedijken in Zeeland krijgen een andere, meer effectieve betonblokkenbekleding. Dit bleek nodig te zijn: een proef in 1996 wees uit dat vooral de Zeeuwse dijken niet aan de veiligheidseisen voldeden
help
Vereenvoudiging van Steentoets tot enkele eenvoudige formules [Boek]
Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ 2013
Het rekenmodel Steentoets wordt gebruikt in het kader van de wettelijk verplichte zesjaarlijkse toetsing van de waterkeringen en wordt daarnaast als hulpmiddel voor het ontwerpen van steenzettingen gebruikt. Vanwege het enorme scala aan soorten steen ...
help
Blokje eraf, blokje erop voor de veiligheid, Noordoostpolderdijken krijgen nieuwe steenbekleding : dossier dijkversterking Flevoland \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dorst, C.J. \ 2002
Rijkswaterstaat is begonnen met verbeteringswerkzaamheden aan de steenbekleding van de Noordoostpolderdijken, met hergebruik van basalt- en betonzuilen
help
Technisch rapport steenzettingen [Boek]
Flikweert, J.J. \ Royal Haskoning Nederland \ 2003
Als opvolger van de Leidraad Cementbetonnen Dijkbekledingen (1984) verscheen in 1992 het Handboek voor dimensionering van gezette taludbekledingen. Dit handboek was eerder theoretisch dan praktisch van opzet. Mede door de actuele grootschalige dijkve ...
help
Meten bij grillig breuksteen : onderzoek naar hoogteligging breuksteen onder water : thema: Waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Reenen, J.J.J. van \ 2001
In de Rotterdamse haven is een meetproef op steenproeven uitgevoerd om verschillende meetmethoden met elkaar te vergelijken om tot een optimale maatvoering voor steenbestortingen voor de onderwateroever te komen
help
Handleiding Steentoets2010 : Excel-programma voor het toetsen en ontwerpen van steenzettingen [Boek]
Klein Breteler, M. \ 2013
In het kader van de toetsing van de waterkeringen zoals voorgeschreven in de Waterwet dienen ook steenzettingen elke zes jaar getoetst te worden. Om de toetsing te vereenvoudigen is door Rijkswaterstaat in 2006 het initiatief genomen om een computerp ...
help
Documentatie Steentoets2010 : Excel-programma voor het berekenen van de stabiliteit van steenzettingen [Boek]
Klein Breteler, M. \ 2013
In het kader van de toetsing van de waterkeringen zoals voorgeschreven in de Waterwet dienen ook steenzettingen elke zes jaar getoetst te worden. Om de toetsing te vereenvoudigen is door Rijkswaterstaat in 2006 het initiatief genomen om een computer- ...
help
Onderzoek mijnsteenkaden op het werkeiland Noordland [Boek]
Daha, S. \ 1985
Mijnsteen is en wordt veelvuldig bij waterkeringen toegepast als onderdeel van een open teenconstructie, waarbij deze bij de aanleg als perskade fungeert, en tevens als onderlaag van glooiingsconstructies. Bijna altijd wordt mijnsteen toegepast in co ...
help
Stabiliteit van taludbekleding met Hillblocks bij golfaanval : grootschalig modelonderzoek in de Deltagoot [Boek]
Steeg, P. van \ 2012
Hillblock is een nieuw type taludbekleding voor toepassing als toplaag op waterbouwkundige construclies, zoals dijken, kribben en oevers. Om de stabiliteit bij golfaanval van het bekledingssysteem te bepalen is er grootschalig onderzoek uitgevoerd in ...
help
Stabiliteit van steenzettingen boven de stilwaterlijn en invloed van een berm [Boek]
Mourik, G.C. \ Klein Breteler, M. \ 2011
Steenzettingen boven de stilwaterlijn (bijvoorbeeld toetspeil) ondervinden een veel kleinere belasting dan steenzettingen onder de waterlijn. Hiervoor zijn globale invloedsfactoren opgenomen in Steentoets op basis van enkele Deltagootproeven, maar de ...
help
Workshop Asfaltdijkbekledingen, 25 november 2015 [Video]
STOWAvideo \ 2015
Presentatie op de Workshop asfaltdijkbekledingen - woensdag 25 november 2015 georganiseerd vanuit de klankbordgroep asfaltdijkbekledingen, namens RWS/Stowa Dagprogramma: 1. Opening. Waar staan we? - door dagvoorzitter Koos Saathof (RWS WVL) 2. Handre ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.