Login

Hydrotheek

help
Modelgebasseerde besturing van rwzi Westpoort [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Niet, A. de \ Neef, R. \ Brandt, E. \ Koenders, P. \ 2008
Sinds voorjaar 2007 functioneert de rwzi Westpoort - na een aantal ingrijpende aanpassingen - in de huidige configuratie. Aanpassing van de zuivering was nodig om het afvalwater van Zaanstad en Amsterdam gezamenlijk te kunnen behandelen in één zuiver ...
help
Invloed eerder opstallen en verlagen stikstofbemesting op de hoeveelheid minerale-N in de bodem en de nitraatconcentratie in bovenste grondwater = The influence of earlier indoor confinement of livestock and the reduction of nitrogen fertilisation on the amount of mineral N in the soil and the nitrate concentration in the uppermost groundwater [Boek]
Holshof, G. \ Willems, J. \ 2004
Op de intensief gebruikte graslandbedrijven op de zandgronden is nitraatuitspoeling een probleem. De nitraatconcentraties in het grondwater zijn vaak hoger dan de EU-norm voor nitraat van 50 mg /liter. Drinkwatermaatschappijen willen de uitspoeling v ...
help
Effecten van filtratie op stikstof- en fosforconcentraties in slootwater op landbouwbedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid [Boek]
Vrijhoef, A. \ Buis, E. \ Fraters, B. \ [2015]
Hoge concentraties stikstof en fosfor in het oppervlaktewater kunnen een nadelige invloed hebben op kwetsbare natuur en de kwaliteit van zwemwater. Uit RIVM-onderzoek blijkt dat de gemeten concentratie in oppervlaktewater afhangt van de methode waarm ...
help
Fenton verbetert slibontwatering \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Piron, D. \ 2008
Voor totale kosten van de slibverwerking is het drogestofgehalte van de slibkoek een belangrijke factor. Hoe hoger het drogestofgehaltes, des te lager zijn de kosten. Op de rwzi Nijmegen wordt het slib ontwaterd met twee kamerfilterpersen tot een dro ...
help
Verwerking van mest tot loosbaar / herbruikbaar water \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Meers, E. \ Michels, E. \ Tolpe, I. \ Tack, F. \ 2008
Toenemende intensivering van de landbouw en inkrimpende landbouwarealen confronteren geïndustrialiseerde regio’s wereldwijd met lokale overproductie van dierlijke mest. Ook Vlaanderen en Nederland hebben momenteel te kampen met aanzienlijke mestovers ...
help
Demonstratieonderzoek vergaande nutriëntenverwijdering : nageschakelde zuiveringstechnieken op de AWZI Leiden Zuid-West [Boek]
Terwisscha van Scheltinga, S.C. \ 2009
Het toepassen van technieken van nageschakelde filtratie van rwzi-effluent is een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling in de afvalwaterzuivering. Dit rapport bevat waardevolle resultaten en de uitkomsten van het demonstratie-onderzoek betreffende vergaan ...
help
Alternative stable states in a wet calcareous dune slack in the Netherlands \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
Adema, E.B. \ Grootjans, A.P. \ Petersen, J. \ 2002
help
Bier en wijn op rwzi's [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nijman, N. \ Oosterhuis, M. \ 2008
Op verscheidene rwzi's wordt een koolstofbron gedoseerd ter bevordering van de denitrificatie, om op deze manier aan de stikstofeis in het effluent te voldoen. Veelal wordt hiervoor azijnzuur, methanol of een soortgelijk product ingezet. Ook op de rw ...
help
Stikstof-vanggewassen in de laanboomteelt : resultaten van demonstraties op een zestal laanboombedrijven op klei en op zand [Boek]
Nouwens, F. \ Pronk, A. \ Reuler, H. van \ 2009
Het doel van het project is om de toepassing van vanggewassen op praktijkbedrijven te demonstreren. Hiertoe zijn een zestal grootschalige demonstraties op praktijkpercelen in regio Opheusden (rivierengebied) en omgeving Haaren (Noord-Brabant) uitgevo ...
help
Struvite formation, analytical methods and effects of pH and Ca(2+) \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Hao, X.D. \ Wang, C.C. \ Lan, L. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2008
Chemical precipitation of struvite (MgNH4PO4·6H2O) from phosphate-rich wastewater (anaerobic supernatant, urine and/or animal wastes) is increasingly getting global attention for resource recovery and closing nutrient cycles. Recovered struvite is co ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.