Login

Hydrotheek

help
Physiological limnology : an approach to the physiology of lake ecosystems [Boek]
Golterman, H.L. \ 1975
help
Makrofaunagemeenschappen in poelen [Boek]
Ridder, R.P. de \ 1988
help
Geomorfologie en plantengroei van dobben bij Ureterp (Fr.) \ De levende natuur [Artikel]
Voo, E.E. van der \ 1962
help
De vennen van Oisterwijk in Noord-Brabant (4) \ Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien. Geologische serie [Artikel]
Lorié, J. \ 1919
help
Estimation of bacterial nitrate reduction rates at in situ concentrations in freshwater sediments \ Applied and environmental microbiology / publ. by the American Society for Microbiology [Artikel]
Hordijk, C.A. \ Snieder, M. \ Engelen, J.J.M. van \ 1987
help
Een vergelijkend hydrobiologisch onderzoek aan de ringdobben in Friesland [Boek]
Janssen Duijghuijsen, G. \ Scheperboer, G. \ 1977
Het doel van het vergelijkend hydrobiologisch onderzoek aan de ringdobben in Friesland was om een overzicht te verkrijgen in het zuidwesten van de buitendijkse polders van de gemeente Ferwerderadeel bij de Westerdobbe en eindigend in het noordoosten ...
help
Vennen en veentjes: (niet-)ideale systemen voor niet-lineaire tijdreeksmodellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Asmuth, J.R. von \ Schaaf, S. van der \ Grootjans, A.P. \ Maas, C. \ 2012
Standaard tijdreeksmodellen (zowel de ARMA-modellen van Box en Jenkins als het PIRFICT-model) gaan uit van lineaire en in de tijd niet-variërende relaties tussen de verklaarde en verklarende variabelen. Bij grondwatersystemen die periodiek inunderen, ...
help
Samenstelling en oecologie van mikrofytencoenosen (excl. Diatomeeën) in een achttal vennen en veentjes ín Z.W.-Drenthe [Boek]
Goessens, F. \ 1983
Uit het onderzoek naar de veranderingen die zijn opgetreden in de Desmidiaceeënflora van een aantal Drentse vennen sinds het onderzoek van BEIJERINCK (Smit, 1976) bleek dat de Desmidiaceeënflora in haar totaliteit verarmd is, waarbij de overgrote mee ...
help
Diatomeeën gemeenschappen in Drentse vennen [Boek]
Vries, B.J. de \ 1982
Beschrijving van de voorkomende diatomeeëngezelschappen, tevens is nagegaan of daaruit een verzuring kan worden afgeleid.
help
Inventarisatie van de Desmidiaceeën in het Mosterdveen bij Vierhouten [Boek]
Hoogendijk, E.M.G. \ 1973
Om een indruk te krijgen van de Desmidiaceeën in het hoogveen gebied van de Veluwe, is op 20 plaatsen éénmalig bemonsterd. De meeste zijn afkomstig van het Mosterdveen.
help
De algen van het Molenven : een floristische en verbreidings-oecologische studie [Boek]
Kouwets, F. \ 1981
Onderzoek naar de waterkwaliteit van de vennen van het natuurreservaat Molenven.
help
De biotoop van de Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum (Selys)) in Noordwest-Europa en zijn toekomst in Nederland. \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Verbeek, P.J.M. \ 1999
In Nederland is de Kempense heidelibel op ongeveer vijftien plaatsen waargenomen die vrijwel alle gelegen zijn in Noord-Brabant. Dit artikel tracht een analyse te geven van de biizondere omstandigheden van de biotoop en probeert tevens aan te geven h ...
help
Herstelbeheer in vennen en de floristische samenstelling van isoëtide begroeiingen in de periode 1980-1999 \ Stratiotes [Artikel]
Arts, G.H.P. \ Beers, P.W.M. van \ Belgers, J.D.M. \ 2001
help
Hydrobiologisch onderzoek van het Pluismeer en het Leersumse Veld : october 1973-mei 1974 [Studentenverslag]
Hahne, G.H.J. \ [ca. 1977]
Dit rapport is een verslag van een zesmaands doktoraalonderwerp Natuurbehoud en -beheer. Het beschrijft een hydrobiologisch onderzoek van twee Utrechtse vennen.
help
De watervegetatie in het Roukespeelven, 1994 - 1998 \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bruinsma, J. \ Brekelmans, F. \ Teeuwen, T. \ 1999
help
The influence of humic substances on the molecular weight distributions of phosphate and iron in epilimnetic lake waters \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Shaw, P.J. \ Jones, R.I. \ Haan, H. de \ 2000
help
Het geslacht Micrasterias Ralfs (Desmidiaceae) in Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Tooren, B.F. van \ Westen, M.C. van \ 2011
De verspreiding van sieralgen in Nederland is voor veel soorten slecht bekend. Het geringe aantal onderzoekers en de taxonomische problemen vormen daarvoor een belangrijke oorzaak. Wel redelijk bekend is de verspreiding van de soorten van het geslach ...
help
Voorkomen en standplaats van Beenbreek in de Meinweg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hermans, J.T. \ 2007
Beenbreek is een karakteristieke plant van heidevennen met beginnende hoogveengroei. Voor 1950 waren een dertigtal groeiplaatsen bekend, voornamelijk in Noord- en Midden-Limburg. Door uitdroging of eutrofiëring behoort ze tot de grote zeldzaamheden. ...
help
Bioaccumulation of lanthanum in marbled crayfish (Procambarus sp.) [Studentenverslag]
Goitom, E. \ 2011
In standing waters eutrophication lead to blooms of toxic cyanobacteria, which in turn cause a decrease in biodiversity. The decay of algal matter may lead to the oxygen depletion in the water, which in turn can cause secondary problems such as fish ...
help
Een soortbeschermingsplan voor de Drijvende waterweegbree (Luronium natans) in Noord-Brabant [Boek]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ 2007
Datasets over de verspreiding van de soort in tijd en ruimte hebben aangetoond dat het verspreidingsgebied van de soort in Noord-Brabant sinds 1990 met circa 66 % is afgenomen. Verspreidingspatronen tonen dat deze afname vooral heeft plaatsgevonden i ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.