Login

Hydrotheek

help
Enige ervaring met peilverlaging en drainage in veenweidegebieden [Boek]
Havinga, L. \ 1973
help
Toepassing van onderwaterdrainage in veenweiden : een overzicht van kennis [Boek]
Hardeveld, H. van \ Hendriks, R. \ Kwakernaak, C. \ Akker, J. van den \ 2006
Onderwaterdrainage is een alternatief voor peilverhogingen, waarbij toch goede omstandigheden voor het boerenbedrijf worden gehandhaafd. In vergelijking met het huidige peilbeheer zijn iets hogere slootpeilen mogelijk omdat door de drainerende werkin ...
help
Handleiding opties voor regionale adaptatiestrategieën in veenweidegebieden [Boek]
Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J.T.A. \ Jong, F. de \ 2013
Het project Hotspot Ondiepe wateren en Veenweiden (HSOV) had tot doel verschillende opties voor regionale adaptatiestrategieën te beschrijven, die gericht zijn op het reduceren van effecten van klimaatverandering in laagveengebieden in Nederland
help
Workshopverslag "Waarheen met het Veen" : 26 oktober 2007, Provinciehuis Zuid-Holland [Boek]
Janssen, R. \ 2007
In het onderzoeksproject “Waarheen met het Veen?” werken onderzoekers samen met vertegenwoordigers van beleid, beheer en gebruik, aan mogelijke oplossingen. De eerste workshop in deze serie heeft op 26 oktober plaatsgevonden op het provinciehuis in D ...
help
Workshopverslag "Waarheen met het Veen" : 19 februari 2008, Instituut voor Milieuvraagstukken, Amsterdam [Boek]
Janssen, R. \ 2008
Deze bijeenkomst was weer een ontwerp-workshop, waarin de deelnemers meedachten over hoe het gebied in de toekomst ingericht zou kunnen worden. Startpunt van de workshop waren de landschappelijke modellen, maar de deelnemers werd ook gevraagd zelf ee ...
help
Hoe gaat het met het veen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ebbens, L. \ Heymans, J. \ Pater, F. de \ 2012
De afgelopen jaren is veel onderzoek uitgevoerd in de veenweidegebieden. We begrijpen de fysische processen rond veenoxidatie steeds beter, ook zijn afwegingskaders om tot beleidskeuzes te komen ontwikkeld. Provincies zijn bezig met het ontwikkelen v ...
help
The effect of the spatial arrangement of wetlands on water quality improvement and carbon sequestration [Boek]
Vermaat, J.E. \ Aerts, M.A.P.A. \ 2012
De interactie tussen nutriëntendynamiek en broeikasgasemissies is onderzocht in veenweidepolders. Rietmoerassen kunnen een deel van de nutriëntenbelasting bufferen maar staan ook bekend als belangrijke bronnen van methaan, terwijl ontwaterde, mineral ...
help
Klimaateffecten op decompositie en bodemdaling in veenweiden [Factsheet]
Verhoeven, J. \ 2013
Kernvragen bij dit KvK onderzoeksproject is: Hoe worden bodemdaling, oxidatie en daarmee samenhangende mineralisatie van nitraat (N) en fosfaat (P) van verschillende typen gedraineerde veenbodems beïnvloed door hogere temperaturen, sterkere variatie ...
help
Verslag van de onderhandelingsworkshop "Waarheen met het Veen" : 9 december 2008, Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam [Boek]
Janssen, R. \ 2008
Centraal in dit onderzoek staat de rol van het waterbeheer en de gevolgen van waterbeheer voor het landschap, het landgebruik, de milieukwaliteit en de natuur. Het IVM project is een brugproject dat wordt gefinancierd uit beide BSIK programma’s. Het ...
help
Verslag van de projectgroepworkshop "Waarheen met het Veen" : 11 december 2007, Instituut voor Milieuvraagstukken, Amsterdam [Boek]
Janssen, R. \ 2007
In het onderzoeksproject “Waarheen met het Veen?” werken onderzoekers samen met vertegenwoordigers van beleid, beheer en gebruik, aan mogelijke oplossingen. Centraal daarin staat de rol van het waterbeheer. De tweede workshop, gehouden op 11 december ...
help
Stapsgewijs ervaring opdoen met sturen met water: Leo Joosten over bodemdaling in veenweidengebieden \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Het veenweidengebied wordt al decennia lang geplaagd door bodemdaling. Er moet, mede met het oog op klimaatverandering, echt iets gebeuren. Maar wat? Een mogelijke oplossing is ‘Sturen met Water’. Het gaat om het actief sturen op grondwaterstanden (b ...
help
Natuurgebied Ilperveld : een groene gebiedsontwikkeling met toekomst \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Vrauwdeunt, C. \ Venus, L.J. \ Hensens, M.B. \ Koopmans-van Berlo, M.M.H.W. \ 2011
Bestuurders, natuurbeschermers, boeren, bewoners, vissers, recreanten. Iedereen heeft de beste bedoelingen voor het ilperveld. Als de provincie Noord-Holland besluit in 2002 de vervuilde grond te saneren, lijken de belangen elkaar in de weg te zitten ...
help
Veendijk: bodemvariabiliteit en veiligheid [bodem in profiel] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Mantel, S. \ 2012
Van de binnendijken in Nederland is ongeveer een kwart een veendijk. Er is veel variatie in de opbouw van veendijken, die zelden helemaal uit veen bestaan. Sinds de doorbraak van de veendijk in Wilnis is er veel aandacht voor de stabiliteit en veilig ...
help
Landbouwkundige gevolgen van peilverhoging in het veenweidegebied [Boek]
Holshof, G. \ Houwelingen, K.M. van \ Lenssinck, F.A.J. \ 2011
In het verleden is veel onderzoek gedaan naar de effecten van peilverlaging. Over de effecten van het opnieuw verhogen van een verlaagd peil is echter weinig bekend. Omdat de provincie Utrecht het verhogen van het peil als mogelijke optie ziet om een ...
help
Drinkwater uit Groot Mijdrecht? : peiling van interesse bij vier waterbedrijven [Boek]
Kiwa Water Research \ 2008
Naar aanleiding van geconstateerde bodem- en waterproblemen verkennen Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Gemeente De Ronde Venen de toekomst van polder Groot Mijdrecht Noord. Streven is een haalbare, betaalbare en duurzame ...
help
Onderwaterdrains uitkomst op veengronden \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Wolters, W. \ 2009
Op veengrond kunnen onderwaterdrains de pieken in de grondwaterstand afvlakken. Om die reden zijn ze interessant voor boeren én voor het waterschap
help
Waterbeheer in het veenweidegebied : pappen en nathouden? : beleidsnotitie [Boek]
Schreijer, M. \ 2008
Oplossingsrichtingen voor het tegengaan van bodemdaling, voor de versnippering van het watersysteem, om het voortbestaan van de landbouw te ondersteunen, overbemesting van het oppervlaktewater; voor de snelle aanwas van dunne bagger
help
Landschapsecologische visie op natuurontwikkeling bij vernatting van de Polder Zegveld [Boek]
Riet, B.P. van de \ Barendregt, A. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2007
In de volgende tekst wordt aangegeven volgens welke gedachtelijnen natuur, milieu en landschap binnen het veenweidegebied van Zegveld gestimuleerd zouden kunnen worden. We beperken ons tot de beschermde gebieden en hun randzones en richten ons op de ...
help
Het effect van de ruimtelijke rangschikking van moerassen en slootoevers op waterkwaliteit en koolstofvastlegging in veenweidepolders [Factsheet]
Vermaat, J. \ [2008]
Rietmoerassen worden wereldwijd ingezet voor de zuivering van afvalwater, nazuivering van rwzi-effluent en het filteren van nutriënten uit geëutrofieerd oppervlaktewater. Het ontwerp van kunstmatige rietmoerassen (helofytenfilters) is gericht op de m ...
help
Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Deru, J. \ Lenssinck, F. \ Hoving, I. \ Akker, J. van den \ Bloem, J. \ Eekeren, N. van \ 2014
Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.