Login

Hydrotheek

help
Zuiveringsslib in de akkerbouw : Storaproject 48.5 \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Helvoort, P.C.A.M. van \ 1986
help
Bestrijdingsmiddelen en teelten : een verkenning van de risico's van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor waterorganismen binnen enkele landbouwkundige teelten [Boek]
Deneer, J.W. \ 2003
Voor de 15 landbouwkundige gewassen met het grootste areaal in Nederland is geïnventarisseerd tot welke toxische belasting de driftbelasting met bestrijdingsmiddelen zal leiden. Slechts bij 2 van de 15 onderzochte teelten bleeft de belasting van alge ...
help
Actualisering van de kennis van de zouttolerantie van landbouwgewassen, op basis van literatuuronderzoek, expertkennis en praktische ervaringen [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2011
De tekorten aan zoetwater voor een aanvullende watervoorziening van de landbouw in Nederland zullen door klimaat-verandering in ernst en omvang toenemen. Dit vraagt om anders omgaan met zoet water maar ook om actualisering van kennis van de zouttoler ...
help
Mogelijke effecten van actualisatie van zoutschadefuncties van grondgebonden, beregende landbouwgewassen [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Schuiling, C. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Oude Essink, G.H.P. \ Faneca Sanchez, M. \ Velstra, J. \ Polman, N.B.P. \ Vos, A.C. de \ 2014
De derving van de fysieke opbrengst van grondgebonden teelten die kunnen worden beregend wordt deels bepaald door het zoutgehalte van het beregeningswater. De kennis op grond waarvan deze opbrengstderving wordt berekend is gebaseerd op veelal buitenl ...
help
De voorgeschiedenis, afsluiting, ontginning en de verbouw van cultuurgewassen gedurende de tijdelijke exploitatie in de jaren 1971 t/m 1978 in de Lauwerszee [Boek] - 2e verm. dr.
Nouta, R. \ 1987
help
Conceptualisatie en parameterisatie van landgebruik, bodem, beregening en buisdrainage in het NHI \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Veldhuizen, A.A. \ Bakel, P.J.T. van \ Kroon, T. \ Vries, F. de \ Massop, H.T.L. \ 2008
Bij de modellering van de hydrologie van de bodem en het landgebruik in het NHI (Nationaal Hydrologisch Instrumentarium) is voortgebouwd op de hydrologie voor STONE 2.3. Bij STONE is Nederland landsdekkend gemodelleerd met behulp van een beperkt aant ...
help
Inbouw ANIMO in MEBOT : technische rapportage van de wijze waarop ANIMO is ingebouwd in het milieutechnisch bedrijfsmodel voor de open teelten MEBOT [Boek]
Heinen, M. \ 2005
Dit technische rapport beschrijft de wijze waarop het model ANIMO is ingepast in het milieutechnisch bedrijfsmodel voor de open teelten (MEBOT). Het beschrijft geen onderzoeksresultaten, en is bedoeld als achtergronddocument voor de gebruiker van ANI ...
help
Development of nitrogen fertilizer recommendations for arable crops in the Netherlands in relation to nitrate leaching \ Fertilizer research [Artikel]
Neeteson, J.J. \ 1990
help
Nitraatuitspoeling in waterwingebieden [Boek]
Janssens, S.R.M. \ Hag, B.A. ten \ Titulaer, H.H.H. \ 1984
Met behulp van lineaire programmering is onderzoek gedaan naar de bedrijfseconomische gevolgen van stikstofgiften voor akkerbouwbedrijven in waterwingebieden. Voor twee bedrijfgroottes zijn voor een 100%, 75% en een 50% bemestingsniveau de bedrijfsui ...
help
Simulation of different management options within integrated arable farming affecting nitrate leaching \ Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Dijkstra, J.P. \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ 1995
help
Bodemgeschiktheidsbeoordeling voor landbouw, bosbouw en recreatie : t.b.v een optimalisatie van grondwater- en oppervlaktewaterpeilbeheer : state of the art 2011 [Boek] - 5e gew. dr
Huinink, J.T.M. \ 2011
Handleiding Bodemgeschiktheidsbeoordeling vormt een leidraad voor het afleiden van een kwantitatieve bodemgeschiktheidsbeoordeling voor een 20-tal vormen van bodemgebruik. Het is niet alleen bedoeld als leidraad voor het beoordelen van bodemgeschikth ...
help
Driftarme spuitdoppen, de nevel trekt op [Boek]
2015
Minder bestrijdingsmiddelen in de sloot was in 2000 bij inwerkingtreding van het Lotv een van de belangrijkste doelstellingen. Om dit doel te realiseren is een systeem bedacht van teeltvrije zones en spuitpakketten die gezamenlijk zorgen voor minder ...
help
Meetnet akkerbouw : resultaten 1995-1998 [Boek]
Spierenburg, P. \ 1999
help
Beoordelingsmethodiek emissiereducerende maatregelen lozingenbesluit open teelt en veehouderij [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2003
Met het in 2000 in werking getreden Lozingenbesluit open teelt en veehouderij wordt beoogd de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar oppervlaktewater te beperken. Hiertoe zijn in het besluit pakketten met standaardmaatregelen voorg ...
help
Marges voor watergebruikefficientie bij veldgewassen \ Witte revolutie, naar efficienter watergebruik : internationale landbouwdag [Hoofdstuk uit boek]
Schapendonk, A.H.C.M. \ 1996
help
Uitspoeling van stikstof bij voorjaars- en najaarstoediening van dierlijke mest in een kleigrond in akkerbouw [Boek]
Hendriks, R.F.A. \ Oostindie, K. \ Hamminga, W. \ 1997
help
Verslag van werkzaamheden ten behoeve van het modelinstrumentarium APPROXI-SSM-ANIMO [Boek]
Conijn, J.G. \ Langeveld, J.W.A. \ Baan Hofman, T. \ 2000
help
Inventarisatie en analyse zouttolerantie van landbouwgewassen op basis van bestaande gegevens [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Blom-Zandstra, M. \ Kselik, R.A.L. \ 2016
In het Deltaprogramma Zoetwater is het lastig gebleken economische analyses te maken voor de programmering van maatregelen en/of de beleidsmatige afweging rond waterbeschikbaarheid. Een van de knelpunten is het gemis aan inzicht in de droogte- en zou ...
help
Zuiveringsslib in de akkerbouw [Boek]
Erp, P.J. van \ Lune, P. van \ Jong, A. de \ 1990
help
De verzilting en het gebruik van sproeiwater in de akkerbouw \ Bedrijfsontwikkeling. Editie akkerbouw [Artikel]
Couwenhoven, T. \ 1971
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.