Login

Hydrotheek

help
Rioolrenovatie : de pubertijd voorbij \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Alphen, R. van \ Esch, K.J. van \ Kuit, J. \ Lievers, B. \ 2013
Rioolrenovatie is volwassen geworden. De wispelturigheid is eraf en er wordt steeds minder met deuren geslagen, maar wat heeft ervoor gezorgd dat de volwassenheid is aangebroken? Een procesmatige aanpak van rioolrenovatie heeft ertoe geleid dat verva ...
help
Wassink, J. \ 2015
In Nederland ligt een kapitaal van 60 miljard euro aan rioolleidingen begraven. Die moeten geleidelijk vervangen worden maar waar te beginnen? Nieuwe inspectietechnieken moeten uitkomst bieden.
help
Relining behandelen als volwassenen product \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Velde, R. van der \ 2013
De nieuw opgerichte branchevereniging Leidingrenovatie maakt zich sterk voor relining en wil de kwaliteit van de techniek op een nog hoger niveau brengen en gezamenlijk onderzoek uitvoeren. De vereniging opereert als afdeling binnen de NSTT, de Neder ...
help
Innovatieve dijkversterking spaart landschap \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Egels, W. \ 2002
De bijna-overstromingen in de jaren 90 waren aanleiding voor Rijkswaterstaat om zich ernstig te bezinnen op een andere manier van versterken van dijken dan enkel verbreden en ophogen. Het project INSIDE (Innovations on Stability Improvements enabling ...
help
Het opvijzelen van gebouwen in en nabij waterkeringen ter realisering van dijkverbeteringen [Boek]
1976
Het opvijzelen van gebouwen is een van de oplossingen die mogelijk is wanneer een gebouw op een zodanige plaats in de waterkering is gesitueerd dat handhaving in de bestaande toestand ontoelaatbaar is. Onder en naast het gebouw kan dan de dijkverbete ...
help
Beekverbeteringen in hoog Nederland van belang bij analyse gemeten grondwaterstanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Querner, E.P. \ 2014
De toenemende eisen die de landbouw in de 20e eeuw stelde aan de ontwatering had tot gevolg dat een merendeel van de beken in hoog Nederland zijn verbreed, rechtgetrokken en/of verdiept. De meest ingrijpende beekverbeteringen vonden voornamelijk plaa ...
help
Multicriteria-analyse helpt bij keuze renovatiemethode : aantasting riolen schadepost van honderden miljoenen : dossier: Rioolrenovatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Snaterse, C. \ 2008
Visuele inspectie vormt een onvoldoende basis voor een juiste afweging van renovatiemaatregelen bij aangetaste betonriolen. Er is altijd onderzoek nodig naar de constructieve veiligheid van het bodem-buissysteem, ook al is er nog geen sprake van sche ...
help
Tilburg renoveert riool met kunststof buiselementen : scheurvorming in betonnen onderbak : dossier: Rioolrenovatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Halteren, G. van \ 2008
Een eivormig hoofdriool in Tilburg is gerenoveerd met geprefabriceerde buiselementen van glasvezelversterkt kunststof. Belangrijk criterium bij de renovatie was dat de diameter van het riool slechts 100 mm kleiner mocht worden
help
Suitability of coarse - grade gypsum for sodic soil reclamation : a laboratory experiment \ Soil science [Artikel]
Elshout, S. van den \ Kamphorst, A. \ 1990
help
Over de ontzilting van den bodem in de Wieringermeer : een studie over de zout- en waterbeweging in jonge poldergronden [Proefschrift]
Zuur, A.J. \ 1938
Bij de studie van de waterbeweging in den grond bewijst een onderzoek naar de zoutbeweging soms nuttige diensten.
help
Systematisch boezemkade onderzoek : inventarisatie kadeverbeteringen en plannen hiertoe [Boek]
Mazure, P.C. \ Belgraver, P. \ 1985
Vanaf 1970 werd door een werkgroep een systematisch onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van boezemkaden. Eind 1980 was het onderzoek van 82 polders afgerond. Naar aanleiding van een evaluatie van de resultaten van dit systematisch boezemkade onde ...
help
Een nieuw putschakelschema voor de grondwaterwinning van Baanhoek \ H2O online [Artikel]
Leunk, I. \ Lafort, R. \ Raat, K. \ 2013
De waterwinvelden Baanhoek bij Dordrecht hebben last van putverstoppingen. Door deeltjestellingen werden het gewenste pompdebiet en de optimale bedrijfs- en rusttijden van de pompputten bepaald. Hiermee werd een nieuw, eenvoudig en flexibel schakelsc ...
help
JLD-dijkstabilisator \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Karsten, J. \ 2015
De JLD-dijkstabilisator, een innovatief dijkverbeteringstechniek, wordt sinds november 2014 beproefd. Samen met de partners Antea Group en Wiertsema & Partners is met Deltares, die namens de opdrachtgever Waterschap Rivierenland de ontwikkeling begel ...
help
Vijzelen woningen voor dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Leeuwen, M. van \ Giessen, H.J. van der \ 2015
Combinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM) voert in opdracht van Waterschap Rivierenland de dijkverbetering tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer uit. Daarbij moeten er 55 woningen worden geamoveerd om plaats te maken voor de aanleg van een steunb ...
help
Over de zouthuishouding in de Noordoostpolder [Boek]
Molen, W.H. van der \ 1958
help
De controle van een gerealiseerde lining in detail besproken : rioolrenovatie: enkele nieuwe zienswijzen \ WT-afvalwater [Artikel]
Ceric, R. \ Kuit, J. \ 2010
In dit artikel worden de toetsing en de controle van een gerealiseerde lining besproken. Daarbij worden aan de hand van een beslisboom, van zowel de eerste beproeving als een eventuele herbeproeving, de achtereenvolgende testen besproken en toegelich ...
help
Droogte-onderzoek veenkaden [thema droogte wateroverlast] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Hemert, H. van \ Wentholt, L.R. \ Elsen, H.G.M. van den \ 2004
Uit gevoeligheidsanalyse blijkt dat de sterkte van een veenkade sterk wordt bepaald door de opbouw van het veenpakket, de waterspanning in de grond, en verschillen in stijghoogte van grondwater. Een ontworpen 'kaart aandachtsgebieden veenkaden' breng ...
help
Inspectie krijgt plaats die het binnen het waterkeringbeheer verdient : Handreiking Inspectie Waterkeringen 2012 \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
Onlangs verscheen de Handreiking Inspectie Waterkeringen 2012. De Handreiking geeft waterkeringbeheerders concrete handvatten voor het organiseren en uitvoeren van inspecties. Maar ook voor het integreren van de inspectieresultaten in de hele waterke ...
help
Aanzet tot beekherstel in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooy, P.T.J.C. van \ Paarlberg, A. \ 1991
help
[Nota inzake de stabiliteit van buitentaluds van kaden langs de Schermerboezem] [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [1971]
Deze kanalen zouden moeten worden verdiept met ongeveer 3 meter (in de meeste gevallen de bodem van NAP-28 naar NAP-33m). De vraag is, in welke mate ze ook kunnen worden verbreed ten koste van het voorland en het onderwatertalud van de polderkaden zo ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.