Login

Hydrotheek

help
Verdroging in natuurgebieden : schade, waardering en verhaal \ Milieu en recht [Artikel]
Putter, P. de \ Verschuuren, J. \ 1998
help
Waterschappen claimen geld 'bouwfraude' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leenes, J. \ 2003
Zeker de helft van de Nederlandse waterschappen heeft bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw bezwaarschriften ingediend wegens veronderstelde financiële benadeling als gevolg van onrechtmatig geacht vooroverleg tussen aannemers bij aanbestedingen. He ...
help
Schadevergoeding op grond van artikel 35 Gww [Boek]
Commissie van Deskundigen Grondwaterwet \ 2000
help
Naar een uniforme schaderegeling op elk beleidsterrein \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hall, A. van \ 1993
help
Schadevergoeding bij intrekken vergunningen? \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Oorschot, J. van \ 1986
Een waterschap komt bij haar taakuitoefening in aanraking met belangen van derden. Er kunnen allerlei belangenconflicten ontstaan, doordat enerzijds het dijkbelang en anderzijds het belang van nutsbedrijven een rol spelen, wanneer leidingen van nutsb ...
help
Adaptive flood management: the role of insurance and compensation in Europe [Boek]
Bouwer, L.M. \ Huitema, D. \ Aerts, J.C.J.H. \ 2007
Large-scale floods have the potential to generate substantial economic losses. Within Europe, governments have dealt with these losses in different ways, which may or may not have enhanced adaptability of their societies. In this research the authors ...
help
Wet van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen) \ Onderzoek waterschade ten gevolge van neerslag [Hoofdstuk uit boek]
1999
bijl.E
help
Grondwateronttrekking en schade aan bos, natuur en landschap \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Nijland, D. \ 2002
help
Drieluik bestuurscompensatie \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hall, A. van \ 1987
help
Waterschade najaar 1998, kengetallen [Boek]
Ministerie van Binnenlandse Zaken \ 2000
De Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) stamt uit 1998 en voorziet in een tegemoetkoming van het Rijk bij schade die het rechtstreeks gevolg is van een overstroming door zoet water, een aardbeving of een andere ramp van verg ...
help
Waterwinning Losser : herziening schaderegeling [Boek]
Commissie van Deskundigen Grondwaterwet \ 2002
Sinds 1928 wordt ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening grondwater onttrokken op de winplaats Losser. Door verlaging van de grondwaterstand als gevolg van deze onttrekking ondervinden landbouwers nadeel van deze grondwateronttrekking. In 1 ...
help
Regen als ramp : wateroverlast en de WTS \ De staat van water : opstellen over juridische, technische, financiele en politiek-bestuurlijke aspecten van waterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Schans, E. van der \ 1999
WTS: Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
help
Met heel kleine stapjes op weg naar schadecompensatie-convenant. RWS: 'hindermacht van leidingeigenaren voorkomen' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Thorborg, L. \ 1998
help
Inundatie van gebieden : aanwijzing, ingebruikstelling en schadevergoeding \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Driesprong, A. \ Poortvliet, I. \ 2002
Bij inundatie doemen allerlei vragen op op het snijvlak van ruimtelijke ordening, waterstaatsrecht, schadevergoedingsrecht en het recht betreffende noodwetgeving
help
Schade door water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Onneweer, A. \ Douwes, J. \ 2004
Eén van de obstakels bij verdrogingsbestrijding is de wettelijke plicht van de overheid tot vergoeding van natschade in omliggende agrarische gebieden. Hier uitleg over vergoedingen en regelingen
help
Schade door dijkversterking voorzienbaar? : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dijk, D. van \ 2014
Nader wordt ingegaan op 2 rechtzaken betreffende het recht op schadevergoeding voor 2 restaurants, die schade hadden ondervonden bij de gefaseerde uitvoering van dijkversterkingswerken bij Harlingen.
help
Een orientatie naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van schade vast te stellen aan bossen als gevolg van grondwaterwinning [Boek]
Staatsbosbeheer \ 1985
help
Jaarverslag 2006 / Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) \ Jaarverslag... / Commissie van Deskundigen Grondwaterwet [Jaarverslag]
2007
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de door de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) in 2006 afgehandelde en in behandeling zijnde verzoeken om onderzoek naar schade die belanghebbenden menen te hebben geleden door grondwateronttrekking
help
Verbeterde methode voor bepaling van schade bij doorbraak boezemkaden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spijker, M. \ Evers, A.K. \ Eikelenboom, H. \ Graaf, J. de \ 2005
De normen voor de kadeklassen van boezemkaden worden vastgesteld op basis van de te verwachten inundatieschade bij een kadedoorbraak. Bij de hierbij te hanteren IPO-leidraad wordt uitgegaan van een robuuste benadering van het watersysteem, die in de ...
help
Eerste eisen voor schadevergoedingen van boeren : NVA-bijeenkomst over gevolgen waterberging voor landbouw \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Alle betrokken boeren in het toekomstige waterbergingsgebied Noord- en Zuid-Meene hebben bij waterschap Velt en Vecht een schadevergoeding geëist in verband met het besluit om landbouwgronden als waterbergingsgebied te gaan gebruiken. Zij maken gebru ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.