Login

Hydrotheek

help
De Waterwet komt, maar wat levert het op? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Uiterlijk op 22 december dit jaar moet de Waterwet in werking getreden zijn. De bundeling van verschillende watergerelateerde wetten zorgt ervoor dat burgers en bedrijven voor het aanvragen van een (water)vergunning alle zaken aan één loket kunnen af ...
help
Grondwatertoolbox voor vergunningverlening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kleinendorst, T. \ Oosterwijk, J. \ Talsma, M. \ Tillaart, S. van den \ 2012
Met ingang van 2009 moeten de waterschappen de vergunningen verlenen voor de onttrekking van grondwater tot 150.000 kubieke meter per jaar. Dat is een gevolg van de invoering van de Waterwet. De provincies blijven wel bevoegd gezag voor de vergunning ...
help
Deregulering bij Rijnland van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, tenzij’ \ Water governance [Artikel]
Gaag, W. van der \ 2014
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een nieuwe aanpak voor het verminderen van regeldruk. Niet langer wordt de oplossing gezocht in het vervangen van de vergunningplicht door algemene regels. In plaats hiervan wordt de Keur fundamenteel herzien, ...
help
Driehonderd vergunningen voor Haagse leidingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Anink, D.M.E. \ Pot, C.Z.J. \ Bijl, D.J. de \ 2006
In het 4e en laatste artikel over de ervaringen bij het project Afvalwater Haagse Regio wordt een blik achter de schermen gegund bij de vergunningverlening voor de aanleg van het nieuwe afvalwatertransportsysteem in den Haag
help
Watersector staat voor serieuze bezuinigingen [afvalwater & riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dekker, G.B. \ Putter, P. de \ 2011
De trend van eenvoudiger wet en regelgeving in de watersector zet door in 2011. Er komt een landelijk Omgevingsloket online voor digitale vergunningsaanvragen. Daarnaast ziet de watersector zich geconfronteerd met bezuinigingen op de uitvoering van b ...
help
Waterbestuur: pilot Rijnland, ja mits \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Gaag, W. van der \ Huijssteeden, E. van \ 2013
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland heeft gekozen voor een fundamentele herziening van de Keur. Het uitgangspunt is niet langer 'werken zijn verboden, tenzij', maar 'werken zijn toegestaan, mits'.
help
Aanpak en ervaringen met het handhaven van overstortvergunningen [themanummer handhaving] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Meijer, J.J. \ Dalstra, T.J. \ Dongen, P.D. van \ 2004
Eind november 2002 was het zover. De laatste drie overstortvergunningen van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden liggen ter inzage. De doelstelling om voor eind 2002 alle 43 gemeenten van een actuele overstortvergunning te voorzien is ge ...
help
Watervergunning is nog even wennen \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bannisseht, Q. von \ 2010
Wie werkzaamheden wil verrichten in de nabijheid van een watergang of waterkering, heeft vaak een watervergunning nodig. Vergeleken met de oude keurvergunning, die tot eind 2009 in gebruik was, werkt de watervergunning heel anders. Of dat voordelig u ...
help
Succesfactoren bij professionalisering : vergunningverlening \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heuer, L. \ 2007
Sinds 2003 werken verschillende waterschappen aan de professionalisering van hun vergunningverlening. Onlangs zijn de resultaten van drie jaar professionaliseren gepresenteerd. Belangrijk onderdeel was de aanbieding van een oproep tot harmonisatie va ...
help
Maestr'eau : financiële voorschriften in een keurvergunning \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Krijgsman, A.R. \ 2013
Tijdens een werkbezoek aan Wetterskip Fryslân vroeg één van de vergunningverleners naar de mogelijkheid van het verbinden van financiële voorschriften aan een vergunning op grond van de keur. Mijn antwoord daarop was dat dit juridisch bezien mogelijk ...
help
Burgers weten dondersgoed wat kan en wat niet kan : zorgplicht in plaats van vergunningen bij Hoogheemraadschap van Rijnland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2013
Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de vergunningsverlening op zijn kop zetten. In plaats van het gebruikelijke 'Nee, tenzij', gaat Rijnland het 'Ja, mits'-principe toepassen. Burgers en bedrijven hoeven in principe geen vergunningen meer aan te vrag ...
help
Vergunningen geven richting aan uitvoering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vervoort, M.A.J. \ Wal, K. van der \ 2007
Door een goede planning en creatieve aanpak versterken vergunningen het proces van planning en uitvoering, zo blijkt uit de rivierverruiming in de uiterwaarden bij Olst
help
Smalle blik op brede kijk : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Havekes, H. \ 2013
In een recente uitspraak van de enkelvoudige kamer van de Afdeling Bestuursrechtspraak lijkt, zonder dat het er expliciet staat, afscheid genomen te worden van het in het waterbeheer bekende begrip 'brede kijk'.
help
Rivierkundig beoordelingskader voor ingrepen in de grote rivieren [Boek]
Kroekenstoel, D. \ 2009
Initiatiefnemers die maatregelen willen nemen in het zomer- of winterbed van de Rijntakken, de Maas, de Rijn-Maasmonding of de Vechtdelta moeten hiervoor bij Rijkswaterstaat een vergunning aanvragen in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerk ...
help
Nieuwe eenvoudige waterregels van kracht \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2015
Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben nieuwe waterregels vastgesteld. De regels met de traditionele naam ‘Keur’ zijn eenvoudiger en er is minder vaak een vergunning nodig dan voorheen. Activiteiten rondom kleine watergangen zi ...
help
Warmte-koudeopslag krijgt nieuwe impuls \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Guijt, R.C. \ 2009
De Taskforce WKO heeft onlangs advies uitgebracht hoe de huidige knelpunten rondom warmte-koudeopslag zijn weg te nemen. Een nieuw wettelijk kader kan zorgen voor kortere en goedkopere vergunningsprodedures
help
Lozingen vanaf de wal, van juridische sturing naar sturing in de keten? [Boek]
Balduk, C. \ Ligthart, S. \ 2001
De Directie Noordzee (DNZ) werkt momenteel, net als de andere Regionale Directies van Rijkswaterstaat, aan een Emissiebeheersplan voor het eigen beheersgebied. In deze Emissie-beheersplannen dienen de Regionale Directies te komen tot een prioritering ...
help
Deregulering van de waterschapskeur, bruggen slaan zonder overbodige regeldruk \ Milieu en recht [Artikel]
Gaag, W.B. van der \ 2013
In oktober 2012 hebben de Unie van Waterschappen en de rijksoverheid het Convenant vermindering regeldruk vastgesteld. De Unie van Waterschappen werkt momenteel aan een nieuwe modelkeur die voorziet in een verschuiving van vergunningsplicht naar alge ...
help
Achtergronddocument vergunningenbeleid voor lozingen van afvalwater uit mestverwerkingsinstallaties [Boek]
Voorthuizen, Ellen van \ Overgoor, Ceciel \ Buisonje, Fridtjof de \ Verdoes, Nico \ Hoeksma, Paul \ Herpen, Frank van \ Leeuwis-Tolboom, Janine \ 2016
Waterbeheerders in Nederland krijgen de laatste jaren steeds vaker te maken met vergunningaanvragen voor het lozen van afvalwater afkomstig uit mestverwerkingsinstallaties (MVI’s). Dit achtergronddocument biedt inzicht in het beleidskader voor en de ...
help
Vergunningverlening: waterschappen moeten zich kunnen verantwoorden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dik, J. \ Lucassen, W. \ 2003
Hoe waterschappen te werk gaan bij vergunningverlening is voor velen onduidelijk. De procedures zijn te weinig inzichtelijk en te divers. Een project begint om de vergunningverlening te professionaliseren
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.