Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Saneren van het grondwater tot aan het berekende, verhoogde achtergrondgehalte : een rekenmethode voor het bepalen van verhoogde achtergrondgehalten van het grondwater \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Lappere, R. \ Smittenberg, J. \ 1998
help
Onbekend maakt onbemind \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Alders, E. \ 2005
Eind 2002 is verschenen het CIW-rapport 'Vrijkomend grondwater bij bodemsaneringen'. Dit bevat een herzien beoordelingskader voor de afgifte van Wvo-vergunningen in het kader van bodemsaneringen. Dit rapport heeft echter nog niet geleid tot de versch ...
help
Gebiedsgericht beheer van verontreiningd grondwater : tussen Wbb en KRW \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kerkhoven, P. \ Bruijn, P.J. de \ Daamen, M.C.M. \ 2006
Het grondwater in Nederland is op veel plaatsen structureel, grootschalig en langdurig verontreinigd. De Wet bodembescherming gaat uit van een gevalsgerichte benadering, Dit artikel doet verslag van een gebiedsgerichte benadering, zoals dat is ontwik ...
help
De Kaderrichtlijn Water maakt een gebieds- en systeemgerichte benadering noodzakelijk \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Gun, J.H.J. van der \ Smidt, E. \ Roos, M. de \ 2006
Nu het verbeteren van watersystemen (via EU kaderrichtlijn) aan de orde is, en er tegelijkertijd gewerkt wordt aan een harmonisering van de waterwetgeving (Waterwet) is de gelegenheid en kans geboden een integrale benadering te kiezen. Namelijk water ...
help
Tussen Den Haag en de baggerpraktijk : terugblik op 25 bijeenkomsten van Baggernet \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Leenaers, H. \ 2007
In 1999 startte Baggernet, een netwerk van mensen uit de baggerpraktijk. Bagger was een milieuprobleem. Hoe kijken betrokkenen terug op de afgelopen acht jaar, waarin de baggerwereld te maken kreeg met actief waterbodembeheer, met een maatschappelijk ...
help
Handvatten voor gebiedsgerichte grondwaterbescherming \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boerefijn \ Werf, H. van der \ Nass, A. \ 2008
In haar beleidsplan grondwaterbescherming Overijssel 2006 gaat de provincie uit van een meer gebiedsgerichte benadering door een sterkere sturing via de ruimtelijke ordening. De provincie wil als uitwerking van het beleid een duidelijk toetsingskader ...
help
Bodemsanering hand in hand met bescherming grondwatervoorraad : succesvolle infiltratie van zuurstofrijk grondwater met horizontale drains \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boode, J. \ Schrier, E.J. \ 2004
Bij de bodemsanering in Epe wordt in opdracht van de provincie en de gemeente verontreiningd grondwater onttrokken en na zuivering weer geïnfiltreerd in de bodem. Dit artikel geeft aan dat in Epe infiltratie van gezuiverd grondwater bij een hoog debi ...
help
BV Nederland vaart wel bij extra investeringen in waterbodems : Maatschappelijke Kostenbaten Analyse (MKBA) waterbodems [themanummer bagger] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hoornstra, J.S. \ Eenhoorn, J.K. \ 2005
In 2002 bleek uit het Bestuurlijk Advies Tienjarenscenario Waterbodems 'Worden we de bagger de baas' dat de structurele aanpak van de waterbodemopgave grote extra investeringen vergt. Om het rendement beter in beeld te krijgen heeft het kabinet een M ...
help
Grondwater voor nu en later : van steens des aanstoots naar steen der wijzen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Wijland, R. \ Akker, C. van den \ 1998
Kenschetsing over het treffend belang van een duurzaam grondwaterbeheer
help
Waterbodems in de Kaderrichtlijn Water : commentaar \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Absil, L. \ 2005
Reactie vanuit Stichting Reinwater op het artikel uit Bodem (2005) van Stronkhorst, Tonkes en Den Besten. De auteur vindt, dat de Europese richtlijn door RIZA niet correct wordt geïnterpreteerd en hekelt negatieve beeldvorming rondom de richtlijn
help
Lessen uit WIK \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zundert, P. van \ Tonkes, M. \ 2005
Aan de hand van een korte evaluatie wordt bezien in hoeverre de aanstaande wijziging van de Wet bodembescherming ruimte biedt voor het gedachtengoed van de Kaderrichtlijn Water, en wel voor het onderdeel 'aanpak van verontreinigde waterbodems'. Het p ...
help
Monitoring verontreinigd grondwater in het kader van 'stabiele eindsituatie' \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boode, J. \ 2006
Bij bodemsanering is monitoring belangrijk bij zowel het traject van sanering, als bij het eindresultaat. Dit artikel geeft enkele richtlijnen voor monitoring bij natuurlijke afbraak; hoe waarnemingen kunnen helpen bij voorspellingen in het afbraakpr ...
help
'Leven met bagger' : samen met belanghebbenden komen tot duurzaam sedimentbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nieuwenhuis, R.H. \ Ellen, G.J. \ Slob, A.F.L. \ 2007
Met het toekomstige Besluit bodemkwaliteit worden de mogelijkheden voor de afzet van bagger verruimd. Maar de vraag is of met de verruiming van het beleid de problemen ten aanzien van de afzet van bagger volledig zijn opgelost. Binnen het project "Le ...
help
Gebiedsgericht maatwerk in grondwaterbescherming : lessen uit het provinciale grondwaterbeschermingsbeleid \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Geleuken, B. van \ 1998
Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek 'Gebiedsgericht grondwaterbeschermingsbeleid: de betekenis van congruentie.'
help
Grondwaterkwaliteit gemeentebreed gemeten : de Tilburgse methode \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Beek, D. van der \ 1998
Om de financiele inspanning te beperken en toch een zo goed mogelijk inzicht in de grondwaterkwaliteit te verwerven, is in Tilbrug een aantal praktische keuzes gemaakt. Dit artikel beschrijft deze keuzes
help
Flexibele emissiebeheersing in de praktijk : de stand van zaken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Groot, J.J. \ Boer, A.W. \ 2003
Een van de saneringsvarianten voor mobiele verontreinigingen in de ondergrond, die in het kader van beleidsvernieuwing bodemsanering (Bever) zijn ontstaan, is Flexible EmissieBeheersing (FEB). FEB is een saneringsoplossing die met minimale inspanning ...
help
Uitmijnen van fosfaatrijke landbouwgronden, een realistische oplossing? : grondonderzoek is nodig om de effectiviteit en duur van uitmijnen te voorspellen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Koopmans, G.F. \ Chardon, W.J. \ Salm, C. van der \ Oenema, O. \ 2005
Het fosfaatgehalte van landbouwgronden in gebieden met intensieve veehouderij is vaak hoog. Ophoping van fosfaat in de bodem leidt tot ongewenste verliezen naar het grond- en oppervlaktewater. Uitmijnen, het onttrekken van fosfaat aan de grond met be ...
help
Grondwaterproblematiek in stedelijk gebied : de speurtocht van Zwolle naar een duurzame, betaalbare oplossing voor grondwaterproblematiek in stedelijk gebied \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]Bijbehorende website
Alphenaar, P.A. \ Postma-Van de Pol, R.K.E. \ 2005
Net als veel gemeenten in Nederland is ook Zwolle op zoek naar de meest efficiënte aanpak van de stedelijke grondwaterproblematiek. Zwolle wil in 2005/2006 beleid voor (diepe) grondwaterverontreinigingen formuleren. Voorop staan: duurzaamheid, betaal ...
help
Waterbodems in de Kaderrichtlijn Water [themanummer bagger] \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Stronkhorst, J. \ Tonkes, M. \ Besten, P.J. den \ 2005
Verontreinigde waterbodems in Nederland zijn niet meer te beschouwen als een op zichzelf staande problematiek, maar maken deel uit van de opgave van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor het bereiken van een goede chemische en ecologische toestand van d ...
help
MTBE : evoluerende productkennis versus veranderend bodembeleid in Nederland en Vlaanderen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Prins, T.M. \ Lauryssen, K.A.R. \ 2005
De stof methyl tertiair butyl ether (MBTE) staat in de Verenigde Staten al jaren in de belangstelling als veroorzaker van omvangrijke grondwaterverontreinigingen, welke in een aantal gevallen tot het stopzetten van drinkwaterwinningen hebben geleid. ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.