Login

Hydrotheek

help
Advies wetenschappelijke evaluatie interventiewaarden [Boek]
Technische Commissie Bodembescherming \ 2002
help
Evaluatie aanpak diffuse bronnen : werken we voldoende samen voor schoon water? : evaluatie van de aanpak van diffuse verontreinigingen van oppervlaktewateren ; en in het bijzonder van het Actieprogramma Diffuse Bronnen " Samen Werken voor Schoon Water" [Boek]
Nelen & Schuurmans consultants \ 2002
In deze studie is de effectiviteit van de aanpak van diffuse bronnen van verontreinigingen nader beschouwd. Daarbij is gekeken naar zowel de inhoudelijke als de procesmatige aspecten van het vraagstuk.
help
Omgang met schadelijke stoffen in grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Utrecht [Boek]
Beekman, W. \ Beek, C.G.E.M. van \ Nijenhuis, J. \ 2002
help
Effecten van het doelgroepenbeleid milieu en industrie (dmi) bij lagere overheden \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Hoek, D. \ Peppel, R.A. van de \ 2002
Het miliegedrag van bedrijven gaat gecontrolleerd worden door het beleidsinstrument DMI. Dit artikel beschrijft de effecten van het DMI bij gemeenten, provincies en waterschappen
help
Beter inzicht in grondwaterstroming met temperatuur- en concentratiemetingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boerefijn, M. \ Gosselink, B. \ Vliegenthart, F. \ Heijsman, O. \ 2002
In het kader van een bodemsaneringsoperatie bij NS-emplacement Zwolle is door Grontmij de grondwaterstroming onderzocht naar de nabijgelegen drinkwaterwinning Engelse Werk, en de daarmee samenhangende verspreiding van de verontreiniging. Vanwege de c ...
help
De gevolgen van de nieuwe kopernorm \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groenendijk, M. \ Coppens, E. \ 2002
In het nieuwe Waterleidingbesluit van 2000 is een kopernorm van twee milligram per liter opgenomen. Hierbij geldt dat het monster moet zijn genomen via een passende steekproefmethode aan de kraan. Voor drinkwaterbedrijf Lith en Macharen zijn zeer uit ...
help
Beschermingsmaatregelen bestrijdingsmiddelen Drentse Aa werpen vruchten af : effecten van spuitvrije zones, alternatieve vulplaatsen en Lozingenbesluit open teelt en veehouderij? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wanningen, H. \ 2002
Het oppervlaktewater van het bekensysteem van de Drentse Aa wordt door Waterbedrijf Groningen gebruikt voor de bereiding van drinkwater. Een overzicht van in de jaren negentig genomen beschermingsmaatregelen om vervuiling met bestrijdingsmiddelen uit ...
help
Onkruid vergaat wel! : handboek voor gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten [Boek]
Spijker, J.H. \ Hekman-Prins, J.S. \ Niemeijer, C.M. \ 2002
Op 31 mei 2002 vond in Zwolle een symposium plaats met als thema 'Gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten'. Het Platform diffuse bronnen provincie Utrecht en de regioteams diffuse bronnen van de provincies Gelderland en Overijssel wille ...
help
Pleidooi voor structurele keuze bij de sanering van riooloverstorten : mogelijk opnieuw uitstel realisatie basisinspanning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bosma, R. \ Wissink, W. \ Werf, R. van der \ 2002
Met nog zo'n twee jaar te gaan tot het jaar 2005, het nieuwe peiljaar, is het goed om de balans op te maken: is het rioleringsbeleid op een juiste wijze tot stand gekomen en is dit beleid op een juiste wijze uitgevoerd?
help
Definitiestudie systeemgericht grondwaterbeheer [Boek]
Gun, J. van der \ Besselink, L. \ Ietswaart, H. \ 2002
Een studie rond het thema duurzaam grondwaterbeheer
help
Consequenties van het aanscherpen van N-emissienormen op het gewenste lange-termijn niveau (2030) \ Quick scan transitie duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Vries, W. de \ Neeteson, J.J. \ 2002
help
Fosfaat : regionale en mondiale duurzaamheid \ Quick scan transitie duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Meer, H.G. van der \ 2002
help
Toepassing satellietbeelden bij WVO-toezicht op agrarische emissies : een proefproject \ Remote sensing in het waterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Spierenburg, P. \ 2002
help
Definitiestudie verkenning mogelijkheden voor aanpak waterbodemproblematiek in de kop van Overijssel [Boek]
Gun, J. van der \ 2002
In het kader van dit project is een definitiestudie uitgevoerd rond het thema van de waterbodemproblematiek zoals die speelt voor een aantal particuliere havens in de kop van Overijssel. Hierbij is op zeer globaal niveau aandacht besteed aan de aard ...
help
First foul flush in Nederlandse gemengde rioolstelsels \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Veldkamp, R.G. \ 2002
Het onderzoek naar de first foul flush in Nederlandse rioolstelsels is onderdeel geweest van een grootschalig RIONED-onderzoek naar een vuilinsluitend stelsel in Delft. Omdat het principe van een vuilinsluitend stelsel berust op de veronderstelling d ...
help
Promotie gebruik biosmeermiddelen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Breemen, A. van \ 2002
De pleziervaartuigen zijn o.a. door smeermiddelen een bron van watervervuiling. Zowel de Europese Unie (via het project LLINCWA) als Stichting Waterpakt besteden aandacht aan de voorlichting voor milieuvriendelijke smeermiddelen
help
Introductietraject ABM stoffen en preparaten : evaluatierapport, tevens advies voor toekomstige CIW-introductietrajecten [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2002
Om het daadwerkelijke gebruik te stimuleren heeft de CIW besloten om de Algemene Beoordelingsmethodiek Stoffen en Preparaten door middel van workshops te introduceren bij de doelgroepen. Dit rapport geeft een verslag van het introductietraject
help
Water en milieu \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Breemen, A. van \ Lammens, M. \ 2002
De succesvolle sanering van lozingen van industrieel en huishoudelijk afvalwater is voor veel oppervlaktewateren niet voldoende om een minimale kwaliteit te garanderen, terwijl de Europese Kaderrichtlijn Water juist vraagt om het realiseren van verde ...
help
Nutriëntenbelasting Hierdense Beek neemt af \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Swenne, A. \ Aalderink, H. \ Rem, H. \ Willemsen, G. \ 2002
Uit onderzoek naar trends in de Hierdense Beek blijkt dat maatregelen ter bestrijding effectief kunnen zijn. In de afgelopen 15 jaar nam de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het water met 40 procent af. Dit onderzoek toont aan dat gezamenlijk ingeze ...
help
Flowcytometer voor toetsing oppervlaktewater ten behoeve van actief biologisch beheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dionisio Pires, M. \ Jonker, R. \ 2002
Tot nu toe werd actief biologisch beheer in Nederland met wisselend succes uitgevoerd. Om de kans van slagen van deze beheersmaatregel te vergroten werden in een project twee biotoetsen ontwikkeld waarmee van te voren voor elk gewenst water type een ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.