Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Tussen Den Haag en de baggerpraktijk : terugblik op 25 bijeenkomsten van Baggernet \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Leenaers, H. \ 2007
In 1999 startte Baggernet, een netwerk van mensen uit de baggerpraktijk. Bagger was een milieuprobleem. Hoe kijken betrokkenen terug op de afgelopen acht jaar, waarin de baggerwereld te maken kreeg met actief waterbodembeheer, met een maatschappelijk ...
help
Langdurige sanering vraagt om duurzame afspraken : gedegen afweging leidt tot concrete bodemsanering : dossier: (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Haselhoff, A.T. \ Ruyter, M.A. de \ Visser, A.F. de \ 2007
Voor de sanering van een bodemverontreiniging bij de bestrijdingsmiddelenfabrikant Luxan in Elst (Gld) is langdurig isoleren, beheersen en controleren op dit moment de beste oplossing. De lange tijdsduur vraagt om zorgvuldig afspraken, zoals het waar ...
help
Opsporingsambtenaren voortaan elk jaar naar school : handhaving \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2007
Buitengewone Opsporingsambtenaren bij de waterschappen moeten weer de schoolbankjes in. Zij moeten zich jaarlijks bijscholen. "Het werk wordt steeds ingewikkelder en omvangrijker', meent Wim van Thiel die namens de Unie van Waterschappen in de begele ...
help
Overzicht van zuiveringsmethoden voor reststromen met bestrijdingsmiddelen [Boek]
Vulto, V.C. \ Beltman, W.H.J. \ 2007
In verschillende landbouwsectoren ontstaan reststromen water met bestrijdingsmiddelen die kunnen leiden tot puntbelasting van het oppervlaktewater. Er is behoefte aan een overzicht van methoden die er zijn om bestrijdingsmiddelen te verwijderen uit r ...
help
Carbendazim in oppervlaktewater : onderzoek bijdrage niet-landbouwkundige toepassingen [Studentenverslag]
Kooijman, F. \ 2007
Terwijl de concentraties van de middelen duidelijk zijn afgenomen, blijven de carbendazim concentraties schommelen rond de 0,5 μg/l. Er bestaan vermoedens dat carbendazim ook uit andere bronnen dan de landbouw afkomstig is. Carbendazim wordt bijvoorb ...
help
Saneringsprogramma waterbodem rijkswateren 2008-2013 \ Saneringsprogramma waterbodem rijkswateren ... / Ministerie van Verkeer en Waterstaat ; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Boek]
2007
Het saneringsprogramma geeft een overzicht van het waterbodemonderzoek en de waterbodemsaneringen die worden uitgevoerd in de wateren waarvoor de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat waterkwaliteitsbeheerder is op grond van de Wet verontreinigi ...
help
Bestuurlijke verschillen komen aan het licht : hoorzitting wetsvoorstel Waterwet \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2007
Voor een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en voor een efficiënte uitvoering van het waterbeheer is het van groot belang wie wat doet. Eind maart 2007 was er in de Tweede Kamer een hoorzitting over het wetsvoorstel Waterwet. Duidelij ...
help
Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen waterverontreiniging [Boek]
2007
Diffuse bronnen zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de nog resterende belasting van het milieu. Een voortvarende aanpak van deze bronnen is onder meer nodig met het oog op de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze rapportag ...
help
'Leven met bagger' : samen met belanghebbenden komen tot duurzaam sedimentbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nieuwenhuis, R.H. \ Ellen, G.J. \ Slob, A.F.L. \ 2007
Met het toekomstige Besluit bodemkwaliteit worden de mogelijkheden voor de afzet van bagger verruimd. Maar de vraag is of met de verruiming van het beleid de problemen ten aanzien van de afzet van bagger volledig zijn opgelost. Binnen het project "Le ...
help
Sanering Chemelot-terrein in Geleen op koers, aanpak benzeenverontreiniging succesvol : dossier (water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Plum, M. \ Angenent, M.J. \ 2007
De laatste fase van de sanering van een met benzeen verontreinigd terrein op het Chemelot-industrieterrein in Geleen is in april 2006 gestart. Dit gebeurt met de PuriSoil-technologie, waarbij in één actie grond, drijflaag, smeerzone en grondwater wor ...
help
RWZI's in het licht van de IPPC-richtlijn [Boek]
Baltussen, J.J.M. \ 2007
Met ingang van 31 oktober 2007 zullen bepaalde bedrijfsmatige activiteiten moeten voldoen aan de Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control). Dit rapport is te gebruiken als hulpmiddel om vast te stellen of een rwzi IPPC-pli ...
help
Verg(h)ulde pillen: onderzoek naar de emissie van geneesmiddelen uit ziekenhuizen - Dl. A: Algemene studie naar de omvang van de emissie en de mogelijkheden tot emissiereductie [Boek]
Derksen, J.G.M. \ Roorda, J.H. \ Swart, D. \ 2007
De emissie van geneesmiddelen naar het watermilieu staat steeds meer in de belangstelling in Nederland en daarbuiten. Ook vanuit de landelijk overheid is voor dit onderwerp steeds meer aandacht. Geneesmiddelen in het watermilieu zijn mogelijk schadel ...
help
Hygiëne bij winmiddelen : hygiënecode drinkwater [Boek]
Leunk, I. \ Lieverloo, J.H.M. van \ 2007
Bij het werken met winmiddelen is het belangrijk dat het onttrokken water zo schoon mogelijk blijft en het grondwater niet wordt verontreinigd. In overleg met een werkgroep van vertegenwoordigers uit de waterleidingsector zijn de risico’s bij het wer ...
help
Effectiveness of buffer strips in the Netherlands : international review report of the research project [Congresverslag]
Noij, G.-J. \ 2007
In October 2005 ALTERRA started a large-scale study on the effectiveness of unfertilized buffer strips along waterways in the Netherlands. They have investigated if such buffer strips can contribute to better surface water quality. The study was init ...
help
Onderzoek naar bestrijding van blauwalgen door middel van 'effectieve micro-organismen’ [Boek]
Lurling, M. \ Euwe, M. \ Tolman, Y. \ 2007
Door uitwisseling van nutriënten en deeltjes beïnvloedt het Gooimeer in grote mate de waterkwaliteit in Almere-Haven. Doordat de totale biomassa van ‘s zomers in het Gooimeer drijvende blauwalgen hoog is, kan er opeenhoping van grote hoeveelheden bla ...
help
Bewoners overhalen aan de keukentafel : sanering afvalwaterlozingen Ede \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bosboom, M. \ 2007
Het Gelderse Ede behoort qua oppervlakte tot één van de grootste gemeenten van Nederland. Het bestaat grotendeels uit agrarisch gebied, bos en heide, met woningen die soms ver van de bewoonde wereld liggen. Toch is het Ede in samenwerking met watersc ...
help
Inventarisatie externe verontreiniging spuitapparatuur [Boek]
Zande, J.C. van de \ 2007
Een van de mogelijke emissieroutes die tot puntlozingen kunnen leiden is het reinigen van spuiten op het veld of op het erf. Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel die aan de buitenkant op een spuit kan zitten en bij reinigen ...
help
Sedimentverwijdering bij verschillende spuisnelheden [Boek]
Blokker, E.J.M. \ Schaap, P.G. \ 2007
Schoonmaken van distributienetten gebeurt meestal met waterspuien, waarbij wordt gestreefd naar een minimale spuisnelheid van 1,5 m/s. Deze snelheid is echter niet overal haalbaar, bijvoorbeeld in lange spuitrajecten met grote drukval en in delen van ...
help
MTBE in de drinkwaterzuivering : projectfase 2: effectiviteit zuiveringstechnieken in de praktijk [Boek]
Abrahamse, A. \ IJpelaar, G. \ 2007
De eerste projectfase van het BTO-onderzoek “verwijdering van MTBE in de drinkwaterzuivering” geeft een overzicht van de belangrijkste emissiebronnen voor MTBE in grond- en oppervlaktewater, de aanwezigheid van MTBE in de bronnen voor de drinkwatervo ...
help
Actieplan voor diffuse bronnen in Noord-Holland [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beuken-Greben, M. \ Zijlstra, S. \ Overbeek, H. \ 2007
De waterbeheerders in Noord-Holland vragen in de Wvo-vergunning voor de riooloverstorten om een Actieplan Diffuse Bronnen. De Amsterdamse stadsdelen hebben als eerste die plannen geleverd, waarmee de waterbeheerders inzicht hebben gekregen in het beh ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.