Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Milieubalans 2008 \ Milieubalans... [Jaarverslag]
2008
De Milieubalans is een jaarlijkse rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de toestand en de trends in het milieu in relatie tot het gevoerde beleid en de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook schetst de Milieubalans resterende kn ...
help
Handvatten voor gebiedsgerichte grondwaterbescherming \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boerefijn \ Werf, H. van der \ Nass, A. \ 2008
In haar beleidsplan grondwaterbescherming Overijssel 2006 gaat de provincie uit van een meer gebiedsgerichte benadering door een sterkere sturing via de ruimtelijke ordening. De provincie wil als uitwerking van het beleid een duidelijk toetsingskader ...
help
Overzicht factsheets bodemsaneringstechnieken [Website]
[2008]
Onderdeel van Waterbodemrichtlijn : kennisdocument voor bodem- en waterbodembeheer (http://www.waterbodemrichtlijn.nl/). Als eerste informatieniveau zijn per techniek factsheets opgesteld, die geven een korte beschrijving van de techniek, van het toe ...
help
Proeftuin voor in-situ saneren : pilots pakken technische en procesmatige knelpunten aan : dossier: (water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
Meulen, S. van der \ Visser-Westerweele, E. \ Rijaarts, H. \ 2008
Het programma Holland In Situ Proeftuin (HIP) heeft tot doel het vertrouwen van de markt in in-situ bodemsaneringstechnieken te vergroten, door de effectiviteit en inzetbaarheid van deze technieken zichtbaar te maken. De eerste resultaten van pilots ...
help
Aktuelle and zukünftige Entwicklung der Belastung mit Chlorid im Rheineinzugsgebiet [Boek]
Fleig, M. \ Mertineit, S. \ Brauch, H.J. \ 2008
In de nabije toekomst zullen er alleen stapsgewijs veranderingen komen in de vervuiling met chloride van de Rijn en zijn zijrivieren. De reeds afgekondigde maatregelen om te komen tot vermindering strekken zich uit van 2009 tot voorbij 2018. Het groo ...
help
Schoonmaken spuit vervuilt water flink \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Zeeland, M. van \ Weide, R. van der \ 2008
De helft van de emissie naar het oppervlaktewater wordt veroorzaakt door het vullen en reinigen van een spuit. PPO heeft de risico’s in kaart gebracht
help
Donau-, Maas- und Rhein-Memorandum 2008 = Danube, Meuse and Rhine memorandum 2008 [Boek]
IAWR Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet \ IAWD Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Donaueinzugsgebiet \ RIWA-Maas \ 2008
De IAWR, Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet met haar drie lidorganisaties vertegenwoordigen de belangen van 106 miljoen mensen in 17 landen in de stroomgebieden van Donau, Maas en Rijn. Bij deze organisaties zijn ...
help
Certificatieschema barometer duurzaam terreinbeheer, criteria voor toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen [Boek]
Stichting Milieukeur (SMK) \ 2008
De criteria in het certificatieschema zijn opgesteld om de emissie van glyfosaat richting oppervlaktewater te beperken en zijn een onderdeel van het certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Het certificatieschema gaat in per 1 juni 2008 e ...
help
Indicatieve milieukwaliteitsnormen voor prioritaire stoffen 2004 [Boek]
Hansler, R.J. \ Herwijnen, R. van \ Posthumus, R. \ 2008
Dit rapport bevat een overzicht van zogeheten indicatieve milieukwaliteitsnormen die in 2004 zijn afgeleid voor 163 stoffen. Het gaat hierbij om prioritaire stoffen, waarvan de emissie moet worden gereduceerd. Daarnaast gaat het om stoffen die volgen ...
help
Biobedden : achtergrondinformatie en onderbouwing ontwerp biobed op proefbedrijf Vredepeel [Boek]
Clevering, O. \ Weide, R. van der \ 2008
Deze notitie verkent de mogelijkheden omtrent de vraag: Hoe kan effluent en organisch restmateriaal uit biobedden en hiervan afgeleide systemen binnen de bestaande wet- en regelgeving verwijderd worden? Binnen het onderzoek naar emissiereductie van g ...
help
Boerjatië wil strenger toezien op afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Odé, J. \ 2008
De afvalzuiveringsinstallatie van Oelan Oede, de hoofdstad van Boerjatië, één van de autonome republieken van de Russische Federatie, slaagt er in haar gezuiverde afvalwater onder de milieunorm te lozen op de rivier de Selenga. De Selenga mondt uit i ...
help
Voorspellingssysteem blauwalgen : resultaten pilots 2007 [Boek]
Burger, D. \ 2008
De doelstelling van dit project is om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat drijflaagvorming door blauwalgen in kleine en grote binnenwateren kan voorspellen. Met het waarschuwingssysteem moet per meer of plas een aantal dagen vooruit voorspeld ...
help
Schoon water voor Brabant : rapportage 2007 [Boek]
Leendertse, P.C. \ 2008
In de provincie Noord-Brabant vindt het project ‘Schoon Water voor Brabant’ plaats. Dit project is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grondwater dat bestemd is voor drin ...
help
Mechanisch als het kan, chemisch als het moet : informatie over het onderwerken van stikstof vanggewassen [Boek]
CLM \ DLV Plant \ 2008
Vanaf 2006 zijn agrariërs verplicht om op zand- en lössgrond na maïs een stikstof vanggewas te zaaien. Hierdoor wordt uitspoeling van stikstof naar het grond- en oppervlaktewater beperkt. In het voorjaar wordt het vanggewas ondergewerkt als stikstofb ...
help
Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht : Wabo beperkt rol waterschappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moons, K. \ 2008
Naar verwachting treedt op 1 januari 2009 de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in werking. Daarmee gaat een groot aantal vergunningen procesmatig op in een omgevingsvergunning, die door de gemeente of provincie wordt verleend. De rol van ...
help
Gewasbescherming : Beleidsvorming vereist eindspurt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2008
Verschillende EU-regelingen op het gebied van bestrijdingsmiddelen, residuen (resten bestrijdingsmiddelen) en water vormen het uitgangspunt bij het terugdringen van de chemische bestrijding in de land- en tuinbouw. Ook de waterschappen spelen een rol ...
help
Minder emissies van zware metalen door slimme maatregelen [Brochure]
Leendertse, P. \ Bussink, W. \ [2008]
Zware metalen als koper en zink zijn essentiële sporenelementen voor een goede dierprestatie. Tegelijkertijd kunnen deze metalen een risico vormen voor de waterkwaliteit indien deze in overmaat zijn of worden aangevoerd naar het veehouderijbedrijf vi ...
help
Schoon water : een bewezen aanpak voor het realiseren van schoon water [Boek]
CLM Onderzoek en Advies \ DLV Plant \ [ca. 2008]
Schoon Water is een manier om met verschillende doelgroepen schoon water te realiseren of te behouden. Voor o.a. provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven is het een preventieve aanpak om milieuschade in grond- en oppervlaktewater te voorkomen ...
help
Gebiedsdossier van grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Buitenkamp, M. \ Venema, J. \ Brilleman-Brondijk, G. \ 2008
De Provincie Drenthe wil toe naar een grondwaterbeschermingsbeleid waarbij het daadwerkelijke risico op belasting van het grondwater leidend wordt. Dit vereist een aanpak waarbij de belasting binnen grondwaterbeschermingsgebieden gerelateerd wordt aa ...
help
Buffers voor natuur en water : Europese landbouwsubsidies koppelen aan teeltvrije zones [Boek]
Kuneman, G.U. \ 2008
Een quick-scan naar de mogelijkheid van een werkbaar instrument in de vorm van teeltvrije zones in kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Een instrument: * dat een bijdrage levert aan waterkwaliteit en adaptatie aan klimaatverandering ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.