Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Filtratie van ijzerhoudend grondwater in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wijk, H.R. van \ Dijk, J.C. van \ Moel, P.J. de \ 1987
help
Handleiding over omgaan met hoog arseengehalte in grondwater : regionaal overschrijding van normen in kustprovincies \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
Het Nederlands bodembeleid is gericht op het voorkomen of het saneren van verontreiniging. Daartoe is een uitgebreid normenkader met streef- en interventiewaarden opgesteld. In sommige regio’s zorgt een natuurlijke situatie ervoor dat die normen word ...
help
De bijdrage van waterbedrijven aan de ruimtelijke kwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haas, P. de \ Peters, J. \ 2009
Veranderingen in de ruimtelijke ordening zijn niet alleen een bedreiging, maar bieden de Nederlandse waterbedrijven ook een goede mogelijkheid om de bronnen voor het drinkwater langdurig te beschermen of zelfs te ontwikkelen en daarmee de drinkwaterv ...
help
Quick-scan om geschiktheid van slootwater als drinkwater voor weidevee te bepalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hovenkamp - Obbema, I.R.M. \ Counotte, G.H.M. \ Roos, C. \ Dokkum, H.P. van \ 1998
De Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en het Hoogheemraadschap hebben een meldpunt voor klachten en/of vragen over de waterkwaliteit ingesteld. Er is daarom behoefte een aan 'refentiekader'. Het opgestelde referentiekader bestaat uit een c ...
help
Handreiking arseen : ingrepen, kennis, beleid, bodemonderzoek [Boek]
Nieuwenhuis, R. \ Gunnink, J. \ Postma, S. \ 2003
Deze handreiking is als naslagwerk van belang voor partijen die regelmatig geconfronteerd worden met de problematiek van verhoogde arseengehalten en die actief zijn in de keten van bodemonderzoek, bodemsanering en bodembeleid
help
Beslismodel voor het al dan niet zuiveren van afstromend hemelwater [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rens, C. van \ Hartman, E. \ Augustijn, D. \ 2006
De beslisbomen die zijn opgesteld om verantwoord om te gaan met afstromend hemelwater blijken in de praktijk te algemeen en daarom beperkt toepasbaar. Dat geldt met name bij de afweging voor de toepassing van zuiverende voorzieningen bij directe afko ...
help
Grote verschillen in filtreerbaarheid slib in pilot-MBR's : vergelijking Beverwijk, Hilversum en Maasbommel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Evenblij, H. \ Geilvoet, S. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2004
TU Delft voerde samen met DHV Water onderzoek uit naar filtreerkarakteristieken van actief slib uit membraanbioreactoren. Hiertoe is een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt om eenduidig aan slibfiltratie te meten. In combinatie met fysische en ...
help
Wm-vergunning nieuwe stijl: goed voorbeeld doet volgen? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2000
Voor de Wm-vergunning voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Kampen is een 'win-win-vergunning' ontwikkeld die flexibilitiet voor de vergunninghouder en zekerheid voor het bevoegd gezag combineert. Milieuzorgsystemen en bedrijfsmilieuplannen spel ...
help
Bijzondere Regeling geur voor rioolwaterzuiveringsinstallaties handhaven of aanpassen? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Roest, H. van der \ Stamperius, P.C. \ Folkertsma, F. \ 2001
In het kader van een mogelijke wijziging van de Nederlandse Emissie Richtlijn heeft STOWA in de praktijk onderzoek laten doen naar de geurhinder van rwzi's. Uit een landelijke enquete onder waterkwaliteitsbeheerders is gebleken dat de huidige regelin ...
help
Anti Bulking Reactor reinigt grondwater biologisch tegen lage kosten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leurink, G. \ Lit, A. van \ Moolenaar, S. \ Manders, B. \ 2008
Het stadspark in Utrecht, genoemd naar het riviertje de Grift, was niet altijd zo groen. In het verleden stond op het Griftpark een gasfabriek. Hierdoor zijn de bodem en het grondwater tot 50 meter diep verontreinigd geraakt. Opruimen van de verontre ...
help
Optimalisatie in de Rotterdamse afvalwaterketen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mulder, J.W. \ Geenen, S. \ Stapel, W. \ 2000
In het kader van het Waterplan Rotterdam is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om via centrale automatische sturing het droogweeraanbod van afvalwater bij AWZI Dokhaven af te vlakken door buffering van het afvalwater in het rioolstelsel. Deze opti ...
help
Maatregelen ter voorkoming blauwalgen werken onvoldoende \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kardinaal, E. \ Haan, M. de \ Ruiter, H. \ 2008
Gedurende de zomer van 2007 zijn in diverse rijkswateren maatregelen getroffen ter bestrijding van blauwalgen en de daarmee samenhangende drijflagen (het betreft: Almere Haven, Gouden Ham, langs de Maas, Megen en haven van Tholen, langs Schelde-Rijnk ...
help
Nieuwe grondwaterzuiveringstechnieken bij bodemsanering [Boek]
Grontmij \ 1988
help
Provincie Friesland - Rijks Planologische Dienst : voorbeeldplan Friese polders rond : werkdocument [Boek]
Fiselier, J.L. \ DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1992
help
Ionenwisseling toch geschikt voor verwijdering nitraat uit grondwater : voor 'slechts' 22 cent per kubieke meter [thema: drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Door de beschikbaarheid van goede nitraatselectieve harsen, die getest en toegelaten zijn voor de productie van drinkwater, is ionenwisseling een veelbelovende techniek voor de verwijdering van nitraat uit grondwater. Dit blijkt uit onderzoek van NUO ...
help
Grenzenloos rioleren: een Duits-Nederlandse vergelijking [thema: Riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Voorhoeve, J. \ Wieringen, H. van \ 2000
Bij zware regenval vinden overstortingen plaats op de rivier de Dinkel vanuit de gemengde rioolstelsels van Losser (Nederland) en Gronau (Duitsland). Beleid, regelgeving en berekeningsmethodieken t.a.v. deze overstortingen (hydraulische afvoercapacit ...
help
Gebiedsgericht waterkwaliteitsbeleid voor bouwmetalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Benoist, F. \ Fiselier, J. \ Wagemaker, F. \ Teunissen, R. \ 2001
RIZA ontwikkelde een praktisch handvat voor een gebiedsgerichte aanpak van waterkwaliteitsproblemen, met name gericht op emissies van koper, lood en zink uit de bouw. In dit artikel de eerste stappen uit de stapsgewijze aanpak, de regionale diagnose, ...
help
Kwaliteitsaspecten bij infiltratie van afstromend hemelwater: de wetgeving \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wolf, I. de \ 1999
Aan welke wettelijke normen moet voldaan worden bij infiltratie van afstromend regenwater, met name wat betreft de mate van milieubelasting door de kwaliteit van het infiltrerende hemelwater. De Wet bodembescherming en De Wet milieubeheer vormen in p ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.