Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Stromende grond : ruimte voor dynamisch grondverzet in de uiterwaarden, endrapport [Boek]
Carpay, E.A.P.M. \ 2003
help
Definitiestudie systeemgericht grondwaterbeheer [Boek]
Gun, J. van der \ Besselink, L. \ Ietswaart, H. \ 2002
Een studie rond het thema duurzaam grondwaterbeheer
help
Rioleringszorg in 2020: doelmatig maatwerk \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Langeveld, J. \ 2009
Dit artikel geeft een beschouwing van de manier, waarop de rioolbeheerders voor de komende jaren kunnen inspelen op nieuw beleid en nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen
help
Conditionering van zuiveringsslib tot secundaire brandstof door reductie van het kwikgehalte [Boek]
Velsen, L. van \ 2005
Gedroogd slibgranulaat is qua fysische eigenschappen een gewilde brandstof, maar bevat doorgaans meer dan 0,4 mg Hg/kg droge stof en kan om deze reden slechts in beperkte mate in bestaande kolengestookte elektriciteitscentrales als secundaire brandst ...
help
Triade-benadering onthult lokale ecologische risico's \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tuinstra, J. \ Faber, J.H. \ Eijk, D. van der \ 2006
Ter ondersteuning van de besluitvorming rond de aanpak van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard is de Triade-benadering gebruikt. Voor een ecologische risicobeoordeling is de lokale situatie bepalend. De triadebenadering berust op drie peilers: ...
help
Gebiedsdossier van grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Buitenkamp, M. \ Venema, J. \ Brilleman-Brondijk, G. \ 2008
De Provincie Drenthe wil toe naar een grondwaterbeschermingsbeleid waarbij het daadwerkelijke risico op belasting van het grondwater leidend wordt. Dit vereist een aanpak waarbij de belasting binnen grondwaterbeschermingsgebieden gerelateerd wordt aa ...
help
Oppervlaktewaterkwaliteit: is riolering de boosdoener? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Langeveld, J. \ Aalderink, H. \ 2009
Gemeenten en waterschappen zijn de afgelopen decennia druk bezig geweest met het treffen van maatregelen in het kader van het emissiebeleid. De eisen aan de effluentkwaliteit van rwzi's zijn steeds verder opgeschroefd, de gemengde rioolstelsels voldo ...
help
Waterkwaliteitstoets voor Schiphol \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Folmer, I. \ Straver, B. \ Baars, S. \ 2010
Om de lopende problemen met verontreinigde sloten en andere waterlopen op de luchthaven Schiphol structureel aan te pakken is het Saneringsplan water Schiphol opgesteld. Hierin staan alle (technische) maatregelen verwoord om te kunnen voldoen aan het ...
help
De balans tussen dimensioneren en presteren \ Symposium rioolwaterzuivering: steeds op zoek naar de juiste balans tussen geld en milieu, 13 november 2002, Hilversum [Hoofdstuk uit boek]
Wiegant, W. \ 2002
Er is veel ervaring opgedaan met het dimensioneren van rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi) voor de verwijdering van stikstof en fosfor. Deze ervaring heeft geleid tot de vaststelling dat de rwzi regelmatig veel beter aan de gestelde eisen voldoen ...
help
MTBE in de drinkwaterzuivering - projectfase 1: haalbaarheidsstudie "vóórkomen en verwijdering" [Boek]
Gijsbertsen, A. \ 2005
Dit is het rapport van de eerste projectfase van het BTO-onderzoek “verwijdering van MTBE in de drinkwaterzuivering” en geeft een overzicht van de belangrijkste emissiebronnen voor MTBE in grond- en oppervlaktewater, de aanwezigheid van MTBE in de br ...
help
Duurzaam beschermen grondwater vereist meer inzet en sturing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Buitenkamp, M. \ 2007
Uit de karakterisering van de waterlichamen in verband met de Kaderrichtlijn Water blijkt dat 40 procent van de grondwaterwinningen 'at risk' is. Om de KRW-doelstellingen te realiseren, zijn daarom aanvullende maatregelen nodig. De Quick Scan Toekoms ...
help
Minder vervuiling door saneringsplan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dolman, N. \ Koelemeijer, E. \ Buijsman, N. \ 2010
Hoewel Schiphol al aanzienlijk investeert in maatregelen ter voorkoming van verontreiniging van het oppervlaktewater, zijn de problemen die op kunnen treden in de waterkwaliteit niet acceptabel. Deze situatie is voor waterschap Rijnland reden geweest ...
help
N en P invloed van Oostvaardersplassen op de Lage Vaart (na aanpassing hoge P waarde) [Boek]
Loop, F. van der \ Hesp, C. \ 2008
Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om N en P terug te dringen in de Lage Vaart door de verschillende bronnen aan te pakken. Als de Oostvaardersplassen inderdaad een grote belasting van nutriënten vormen op de Lage Vaart kan dit eventueel door ...
help
Praktijkonderzoek nabehandelingstechnieken : effluentnabehandeling op de rwzi Maasbommel [Boek]
Piron, J.P.H. \ 2007
In de periode 2006 - 2007 is op de rwzi Maasbommel een onderzoek naar de toepassing van nabehandelingstechnieken voor een rwzi uitgevoerd. Dit onderzoek volgt op het onderzoek in 2002-2004, waarin een MembraanBioReactor (MBR) en continue zandfiltrati ...
help
De bijdrage van de landbouw aan de realisatie van de KRW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geenen, B. \ Kraak, I. \ Zigterman, H. \ 2005
In de land- en tuinbouw heerst ongerustheid over de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. De ongerustheid is onder meer gestoeld op de uitkomsten van de studie Aquarein. Een quickscan van het Centraal Plan Bureau heeft de rust niet doen terugker ...
help
Haalbaarheid van ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen met gebiedsgerichte maatregelen door de landbouw : een quickscan ten behoeve van de kaderrichtlijn water [Boek]
Boheemen, P. van \ 2004
Een quickscan ten behoeve van de kaderrichtlijn water, waarbij een oplossing gezocht wordt voor sterk veranderende waterlichamen binnen de KRW. Namelijk: gebufferde laagveensloten en matig grote ondiepe laagveenplassen; langzaam stromende midden- en ...
help
Meten met sensoren: minder kosten meer informatie \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Walraven, N. \ Ree, D.C.C.F. van \ Heimovaara, T. \ 2002
Het nieuwe bodemsaneringsbeleid vraagt om meer aandacht voor het gedrag van verontreinigingen en de processen in de bodem. Sensoren kunnen snel en kostenefficiënt in de nieuwe informatiebehoefte voorzien, in tegenstelling tot bestaande methoden (mons ...
help
Feasibility of MAR-quality at the WWTP Maasbommel : stricter effluent quality at waterboard Rivierenland [themanummer: MBR] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Segers, J. \ Piron, D. \ Kiestra, F. \ Kruit, J. \ Geraci, A. \ 2001
Beschrijving en configuratie van de membraanbioreactor(MBR)-installatie die gebouwd gaat worden als demonstratieproject op de rwzi Maasbommel (Zuiveringsschap Rivierenland). Met de zuiveringsinstaalatie moet een effluent-kwaliteit gehaald worden die ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.