Login

Hydrotheek

help
Stroomgebiedsaanpak vraagt samenwerking in de analyse \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Uunk, J. \ Verhoeven, B. \ Duin, M. van \ 2004
Diverse nutriënten, zware metalen, PAK's en bestrijdingsmiddelen overschrijden de waterkwaliteitsnorm in het stroomgebied van Vecht/Zwarte Water. Voor diverse stoffen geldt dat het nemen van maatregelen en het saneren van bronnen in het deelgebied ze ...
help
Resultaten proef met rubberen folie in zinken dakgoot \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
De gemeente Amsterdam en de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) proberen al enige rijd de zinkemissie in regenwater te verminderen. Voor de gemeente Amsterdam is het van belang de hoeveelheid zink in de bagger te verlagen, zodat de stortkosten afne ...
help
Onkruidbestrijding op verhardingen door hoveniers : resultaten van een enquête van Stichting Reinwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
Veel hoveniers gebruiken regelmatig bestrijdingsmiddelen op verhardingen die niet overeenkomen met de besluiten van her College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, zo bleek uit contacten van Stichting Reinwater met hoveniers tijdens haar proj ...
help
Toxiciteit van koper in oppervlaktewater: een non-probleem? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwolsman, J. \ 2005
Koper wordt algemeen beschouwd als één van de grootste probleemstoffen in het Nederlandse waterbeheer. Het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) van koper in oppervlaktewater wordt bijna overal overschreden. Ecologische effecten, gerelateerd aan koper, z ...
help
Maarten Hofstra, voorman emissiebeleid Rijkswaterstaat: "Wijze van aanpak belangrijker dan technische oplossing" : thema [Afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
Op 13 november 2009 werd in het vernieuwde kantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht aan het Amsterdam-Rijnkanaal het 40-jarig jubileum van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater gevierd: de wet die de basis legde voor de aanpak van de vervuiling van h ...
help
Nutriëntenbelasting Hierdense Beek neemt af \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Swenne, A. \ Aalderink, H. \ Rem, H. \ Willemsen, G. \ 2002
Uit onderzoek naar trends in de Hierdense Beek blijkt dat maatregelen ter bestrijding effectief kunnen zijn. In de afgelopen 15 jaar nam de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het water met 40 procent af. Dit onderzoek toont aan dat gezamenlijk ingeze ...
help
Bestrijding van eutrofiëring in de zuidelijke randmeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwkamer, R. \ Boomen, R. van den \ Herik, K. van den \ Rijsdijk, E. \ 2006
In het Eem- en Gooimeer (de zuidelijke randmeren) komen in de zomer drijflagen van algen voor. Met de invoering van de Kaderrichtlijn Water in 2000 is op Europees niveau vastgesteld dat watersystemen ecologisch gezond moeten zijn. Volgens de kaderric ...
help
Waterkwaliteitstoets voor Schiphol \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Folmer, I. \ Straver, B. \ Baars, S. \ 2010
Om de lopende problemen met verontreinigde sloten en andere waterlopen op de luchthaven Schiphol structureel aan te pakken is het Saneringsplan water Schiphol opgesteld. Hierin staan alle (technische) maatregelen verwoord om te kunnen voldoen aan het ...
help
Verslag symposium 'Kansen in de keten' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baardwijk, F. van \ 2000
Verslag van een symposium van de programmagroep Preventie van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA en de Konininklijke Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland (KVWN). Een van de doelgroepen bij de aanpak van diffuse bronnen van wa ...
help
Drentsche Aa weer een stukje schoner : maatregelen tegen met name bestrijdingsmiddelen beginnen effect te sorteren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wanningen, H. \ Soppe, G. \ 2004
Het water van de Drentsche Aa wordt al sinds 1881 door het Waterbedrijf Groningen gebruikt voor de bereiding van drinkwater. Waterlaboratorium Noord controleert het oppervlaktewater bij de inname daarom regelmatig op de aanwezigheid van bestrijdingsm ...
help
De meetlat langs het bestrijdingsmiddelengebruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reus, J.A.W.A. \ 1995
help
Waterkwaliteit (nog) niet verbeterd door Lozingenbesluit open teelt en veehouderij \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tamerus, H. \ Lieshout, C. van \ Kortekaas, P. \ 2008
Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (Lotv) trad op 1 maart 2000 in werking. Deze regelgeving is in overleg met landbouw- en milieuorganisaties tot stand gekomen. Het doel van het Lozingenbesluit is om piekconcentraties van bestrijdingsmidde ...
help
Lessen uit beleidsimpasse rond zinkemissies \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bueren, E. van \ Klijn, E.H. \ Koppenjan, J.F.M. \ Oest, A. van \ 2001
Analyse van de oorzaken van de al jaren stagnerende discussie over de oorzaken en aanpak van het probleem van de diffuse zinkemissies. Over actoren, beleidsnetwerken, diffuse besluitvorming en mogelijkheden voor management
help
Zeven Limburgse gemeenten stoppen met het gebruik van gif \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kroes, F. \ Crijns, L. \ Spijker, J.H. \ Huet, H. van \ 2004
In Limburg is de laatste decennia veel succes geboekt met het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit is met name te danken aan een gestructureerde aanpak bij de sanering van de puntbronnen. Uit waterkwaliteitsonderzoek blijkt dat de meeste oppervlakte ...
help
Minder vervuiling door saneringsplan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dolman, N. \ Koelemeijer, E. \ Buijsman, N. \ 2010
Hoewel Schiphol al aanzienlijk investeert in maatregelen ter voorkoming van verontreiniging van het oppervlaktewater, zijn de problemen die op kunnen treden in de waterkwaliteit niet acceptabel. Deze situatie is voor waterschap Rijnland reden geweest ...
help
Meer aandacht nodig voor effecten neerslag bestrijdingsmiddel : schone lucht vraagt drastische aanpassing van gewasbescherming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boland, D. \ Leendertse, P.C. \ 2000
Emissie van bestrijdingsmiddelen naar de lucht is veruit de belangrijkste emissieroute, maar is niet opgenomen in het bestrijdingsmiddelenbeleid, ondanks de omvangrijke schadelijke milieueffecten (o.a. voor de drinkwaterwinning uit oppervlaktewater). ...
help
'Onkruid vergaat wél!' : gemeenten kunnen wat doen aan uitspoeling chemische bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spijker, J.H. \ Baardwijk, F.A.N. van \ Mobach, M. \ Nass, A. \ Vogelezang-Stoute, L. \ 2002
Overzicht van de problematiek m.b.t. emissie van herbiciden naar het oppervlaktewater, met name als gevolg van toepassing in de openbare ruimte door gemeenten, het overheidsbeleid en de bereikte resultaten m.b.t. reductie van gebruik en emissie van g ...
help
Stappenplan voor het beoordelen van effecten van emmissiereductie op de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Driesprong, A. \ Rijk, S. de \ Leushuis, H. \ 2004
Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn Water is het belangrijker dan ooit dat waterbeheerders hun emissiebeleid onderbouwen en daarover rapporteren. Hiervoor dient een koppeling gelegd te worden tussen gewenste emissiereducties en de verwachte w ...
help
Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kempenaar, C. \ Beltman, W. \ Keulen, H. van \ 2005
Vanaf 2002 werken Plant Research International, VEWIN, ZHEW, Monsanto Europa en Alterra aan de ontwikkeling van een systeem voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Uitgebreide praktijktests in negen gemeenten hebben uitgewezen dat onkruidbestrij ...
help
Gebiedsgerichte verbetering van waterkwaliteit in polder Bergambacht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Twisk, W. \ Werumeus Buning, W. \ 2003
Veenweidegebieden zijn bij uitstek een voorbeeld van Hollands polderlandschap: uitgestrekte weidegebieden doorsneden door een dicht netwerk van sloten. De waterkwaliteit van de sloten is meestal matig vanwege de hoge nutriëntenbelasting door minerali ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.