Login

Hydrotheek

help
Flinke inhaalslag nodig om handhavingsdata toepasbaar te maken : methodiek voor probleemanalyse, nalevingsanalyse en prioritering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2004
Sinds enkele jaren loopt het traject ‘Professionalisering van de milieuhandhaving’. Daartoe zijn kwaliteitscriteria opgesteld waaraan alle milieuhandhavende instanties per 1 januari 2005 moeten voldoen. De eerste twee kwaliteitscriteria zijn gericht ...
help
Beschermingsmaatregelen bestrijdingsmiddelen Drentse Aa werpen vruchten af : effecten van spuitvrije zones, alternatieve vulplaatsen en Lozingenbesluit open teelt en veehouderij? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wanningen, H. \ 2002
Het oppervlaktewater van het bekensysteem van de Drentse Aa wordt door Waterbedrijf Groningen gebruikt voor de bereiding van drinkwater. Een overzicht van in de jaren negentig genomen beschermingsmaatregelen om vervuiling met bestrijdingsmiddelen uit ...
help
Onderzoek emissiebeperking in de fruitteelt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rooijen, H. van \ 2000
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft samen met de fruitteeltsector onderzoek gedaan naar de werking van kunststof windbreekgaas als driftbeperkende maatregel langs perceelsloten in de fruitteelt. Wordt dezelfde emissiebeperking bereikt ...
help
Diffuse bronnen en het watersysteem : meer bestuurlijke aandacht en verbetering informatieoverdracht nodig \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2001
Verslag van het minisymposium 'Diffuse bronnen en het watersysteem'(maart 2001), waarbij vooral het gebrek aan bestuurlijke aandacht en de mogelijke stimulerende rol van de waterschappen aan de orde kwamen. Met als voorbeelden van door de waterschapp ...
help
Promotie gebruik biosmeermiddelen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Breemen, A. van \ 2002
De pleziervaartuigen zijn o.a. door smeermiddelen een bron van watervervuiling. Zowel de Europese Unie (via het project LLINCWA) als Stichting Waterpakt besteden aandacht aan de voorlichting voor milieuvriendelijke smeermiddelen
help
Gewasbescherming : Beleidsvorming vereist eindspurt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2008
Verschillende EU-regelingen op het gebied van bestrijdingsmiddelen, residuen (resten bestrijdingsmiddelen) en water vormen het uitgangspunt bij het terugdringen van de chemische bestrijding in de land- en tuinbouw. Ook de waterschappen spelen een rol ...
help
Water en milieu \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Breemen, A. van \ Lammens, M. \ 2002
De succesvolle sanering van lozingen van industrieel en huishoudelijk afvalwater is voor veel oppervlaktewateren niet voldoende om een minimale kwaliteit te garanderen, terwijl de Europese Kaderrichtlijn Water juist vraagt om het realiseren van verde ...
help
Teveel Carbendazim in de Duin- en bollenstreek \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2001
Uit meetonderzoek van het hoogheemraadschap van Rijnland blijkt dat carbendazim, gebruikt als bolontsmettingsmiddel door bollentelers, veel te veel voorkomt in het oppervlaktewater in de bollenstreek. Er gaat nu een streng handhavingsbeleid gevoerd w ...
help
Reactie op 'Het beleid met betrekking tot diffuse bronnen' van ir. J.J. de Graeff \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rijswick, H.F.M.W. van \ 2000
help
Waterkwaliteitsdirecteuren positief over Emissiebeheersplan \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Maagd, G-J. \ Eckstein, P. \ Bijsterbosch, J. \ 2002
Emissiebeheersplannen vormen een nieuw instrument voor waterschappen om vanuit een gebiedsanalyse van waterkwaliteit en bronnen tot een afweging van maatregelen voor de aanpak van zowel directe als diffuse bronnen van waterverontreiniging te komen. U ...
help
Integrale milieu-aanpak, kansen en bedreigingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leentvaar, J. \ Luijendijk, D. \ 1994
help
Bestuurders laten zich aanspreken door diffuse bronnen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Opic, P. \ Breemen, A. van \ 2000
Verslag themabijeenkomst 'Inventarisatiestudies diffuse bronnen' (10-11-1999, Nijmegen). Uitwisseling van ervaringen m.b.t. inventarisatie, onderzoek en aanpak van diffuse bronnen van verontreiniging door waterschappen en overheden in verschillende r ...
help
Waterkwaliteit als diffuus beleidsprobleem \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Enserink, B. \ Kalker, T. \ Mayer, I. \ 2001
Het beleid m.b.t. diffuse bronnen van waterverontreiniging is gedelegeerd aan de provincies en wordt gekenmerkt door een grote mate van bestuurlijke en politieke complexiteit. Een netwerkanalyse van TU Delft uitgevoerd voor het Platform Diffuse Bronn ...
help
Tweede ronde bedrijfsmilieuplannen textiel- en tapijtindustrie: 'Dit convenant moeten we koesteren' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Eckstein, P. \ 2000
Verslag van een bijeenkomst waarop vertegenwoordigers van waterschappen en de textiel- en tapijtindustrie terugblikten op de eerste ronde van vierjarige bedrijfsmilieuplannen en aandachtspunten voor de tweede ronde formuleerden. Wat zijn de ervaringe ...
help
Zinken dakgoot vervuilt stadswater \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lycklama à Nijeholt, T. \ 2002
Stichting Reinwater onderzocht in vijf steden de concentraties koper, lood en zink in regenwater dat afstroomt van daken. De hoge mate van vervuiling door bouwmetalen maakt dat directe lozing in stedelijk gebied leidt tot verdere aantasting van de kw ...
help
Vecht partij voor parties? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Clewits, M.R.A. \ Janssens, M.H.M. \ 2000
De uitvoering van het Restauratieplan Vecht leidt tot een toename van boottochten met grote partyschepen en bijbehorende overlast. Op een workshop kwamen pluspunten, minpunten, knelpunten en mogelijke oplossingen aan de orde
help
Uitvoering Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Frederiks, G. \ 2000
Terugdringing van de lozingen van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en afvalwater op het oppervlaktewater. Hoe de waterkwaliteitsbeheerders het Lozingenbesluit gaan uitvoeren werd onderzocht via een interviewronde bij waterschappen. Een overzicht van ...
help
Wettelijke milieuverslagplicht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Eckstein, P. \ 2000
Gevolgen van het per 1 januari 1999 ingevoerde 'Besluit milieuverslaglegging' voor de waterschappen. Allereerst zijn zij zelf verslagplichtig voor rioolwaterzuiveringsinstallaties; ca. 20 van de 420 rwzi's in Nederland vallen hier onder. Daarnaast zi ...
help
Europese Kaderrichtlijn Water 5 : deel 2 emissies \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Velde, O. van de \ 2001
Het nationale emissiebeleid (vierde Nota waterhuishouding) lijkt goed te passen binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (EKWR). Wel is een verdere uitwerking nodig voor: de emissie-aanpak (gecombineerde aanpak van puntbronnen en diffuse bronnen); beë ...
help
'Oppervlaktewaterkwaliteit en diergezondheid' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meester - Broertjes, R. \ Elshof, A. \ 1999
Beschrijving van het landelijk actieprogramma 'Waterkwaliteit en diergezondheid' en van de activiteiten in dit kader van de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO) en het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen (US) in Noord-Holland. Het ga ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.