Login

Hydrotheek

help
Van bron naar water : werkdocument [Boek]
Benoist, A.P. \ Wisse, J. \ 2000
help
Relaties tussen milieukwaliteit en landbouwkundig handelen. 1. Doelstellingen voor nutriënten in grond- en oppervlaktewater \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
Willems, J. \ Boers, P. \ 2000
help
Uncertainties in the chemical yardstick for judging the quality of Dutch water systems \ European water management : official publication of the European Water Pollution Control Association [Artikel]
Augustijn, D.C.M. \ Baas, A. \ Laane, R.W.P.M. \ 2000
help
Confrontatie van beoogde verliesnormen met milieukwaliteitsdoelstellingen \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
Schröder, J.J. \ Corré, W.J. \ Oenema, O. \ Schoumans, O.F. \ 2000
help
Onderzoek emissiebeperking in de fruitteelt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rooijen, H. van \ 2000
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft samen met de fruitteeltsector onderzoek gedaan naar de werking van kunststof windbreekgaas als driftbeperkende maatregel langs perceelsloten in de fruitteelt. Wordt dezelfde emissiebeperking bereikt ...
help
Relaties tussen milieukwaliteit en landbouwkundig handelen. 2. Processen op perceelsniveau, N \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
Oenema, O. \ Velthof, G. \ Smits, M.C.J. \ 2000
Dit onderdeel bevat de detailstudies: de stikstofverliezen door denitrificatie; lachgasemissie; emissie van ammoniak; stikstofmineralisatie; stikstofverliezen naar grond- en oppervlaktewater; stikstofbalans
help
Verslag symposium 'Kansen in de keten' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baardwijk, F. van \ 2000
Verslag van een symposium van de programmagroep Preventie van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA en de Konininklijke Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland (KVWN). Een van de doelgroepen bij de aanpak van diffuse bronnen van wa ...
help
Reactie op 'Het beleid met betrekking tot diffuse bronnen' van ir. J.J. de Graeff \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rijswick, H.F.M.W. van \ 2000
help
Water- en nutriëntenhuishouding veenweidegebied : een integraal gebiedsgericht project : tussenrapportage 2000 - stand van zaken [Boek]
Eertwegh, G. van den \ Schaik, F. van \ Joosten-Olijerhoek, D. \ 2000
help
Meer aandacht nodig voor effecten neerslag bestrijdingsmiddel : schone lucht vraagt drastische aanpassing van gewasbescherming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boland, D. \ Leendertse, P.C. \ 2000
Emissie van bestrijdingsmiddelen naar de lucht is veruit de belangrijkste emissieroute, maar is niet opgenomen in het bestrijdingsmiddelenbeleid, ondanks de omvangrijke schadelijke milieueffecten (o.a. voor de drinkwaterwinning uit oppervlaktewater). ...
help
Bestuurders laten zich aanspreken door diffuse bronnen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Opic, P. \ Breemen, A. van \ 2000
Verslag themabijeenkomst 'Inventarisatiestudies diffuse bronnen' (10-11-1999, Nijmegen). Uitwisseling van ervaringen m.b.t. inventarisatie, onderzoek en aanpak van diffuse bronnen van verontreiniging door waterschappen en overheden in verschillende r ...
help
Tweede ronde bedrijfsmilieuplannen textiel- en tapijtindustrie: 'Dit convenant moeten we koesteren' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Eckstein, P. \ 2000
Verslag van een bijeenkomst waarop vertegenwoordigers van waterschappen en de textiel- en tapijtindustrie terugblikten op de eerste ronde van vierjarige bedrijfsmilieuplannen en aandachtspunten voor de tweede ronde formuleerden. Wat zijn de ervaringe ...
help
Vecht partij voor parties? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Clewits, M.R.A. \ Janssens, M.H.M. \ 2000
De uitvoering van het Restauratieplan Vecht leidt tot een toename van boottochten met grote partyschepen en bijbehorende overlast. Op een workshop kwamen pluspunten, minpunten, knelpunten en mogelijke oplossingen aan de orde
help
Uitvoering Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Frederiks, G. \ 2000
Terugdringing van de lozingen van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en afvalwater op het oppervlaktewater. Hoe de waterkwaliteitsbeheerders het Lozingenbesluit gaan uitvoeren werd onderzocht via een interviewronde bij waterschappen. Een overzicht van ...
help
Bufferstroken op grasland om de stikstofbelasting van het oppervlaktewater te verminderen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beek, C.L. van \ Conijn, J.G. \ Heinen M. \ Oenema, O. \ 2000
Door Alterra en PRI is een model ontwikkeld dat een volledig bodem-gewas-systeem simuleert (FUSSIM2-CNGRAS), en waarmee maatregelen ter vermindering van de stikstof- en fosfaatbelasting van het oppervlaktewater kunnen worden doorgerekend. Als illustr ...
help
Effecten van aangepast beheer van perceelsranden op de kwaliteit van sloten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Straten, J.W.H. van der \ Hartog, P.S. \ Wal, B. van der \ 2000
Met behulp van het ecologisch beoordelingssysteem voor sloten van STOWA is in vijf proefprojecten (Schone Maas; Bergambacht; Zonnestraal; Bollenland; Biddinghuizen) het effect onderzocht van de nagestreefde emissiereductie van gewasbeschermingsmiddel ...
help
Pleziervaart krijgt te maken met emissie-eisen : Stichting Waterpakt: kansen voor betere aanpak grijpen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bos, M. \ 2000
Door een aantal water-milieuorganisaties is onderzoek gedaan naar de omvang van de waterverontreiniging door pleziervaartuigen en zijn mogelijke reducerende maatregelen bekeken op hun effect op de waterkwaliteit. De voorgestelde Europese normen voor ...
help
Wettelijke milieuverslagplicht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Eckstein, P. \ 2000
Gevolgen van het per 1 januari 1999 ingevoerde 'Besluit milieuverslaglegging' voor de waterschappen. Allereerst zijn zij zelf verslagplichtig voor rioolwaterzuiveringsinstallaties; ca. 20 van de 420 rwzi's in Nederland vallen hier onder. Daarnaast zi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.