Login

Hydrotheek

help
"Van lozingenbeheer naar emissiebeheersing : revolutionaire omslag in denken" \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Thomassen, R. \ 2001
help
Omgaan met uitlogende bouwmetalen : handreiking voor waterschappen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2001
help
Diffuse bronnen en het watersysteem : meer bestuurlijke aandacht en verbetering informatieoverdracht nodig \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2001
Verslag van het minisymposium 'Diffuse bronnen en het watersysteem'(maart 2001), waarbij vooral het gebrek aan bestuurlijke aandacht en de mogelijke stimulerende rol van de waterschappen aan de orde kwamen. Met als voorbeelden van door de waterschapp ...
help
Teveel Carbendazim in de Duin- en bollenstreek \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2001
Uit meetonderzoek van het hoogheemraadschap van Rijnland blijkt dat carbendazim, gebruikt als bolontsmettingsmiddel door bollentelers, veel te veel voorkomt in het oppervlaktewater in de bollenstreek. Er gaat nu een streng handhavingsbeleid gevoerd w ...
help
Lessen uit beleidsimpasse rond zinkemissies \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bueren, E. van \ Klijn, E.H. \ Koppenjan, J.F.M. \ Oest, A. van \ 2001
Analyse van de oorzaken van de al jaren stagnerende discussie over de oorzaken en aanpak van het probleem van de diffuse zinkemissies. Over actoren, beleidsnetwerken, diffuse besluitvorming en mogelijkheden voor management
help
Naar een afwegingskader voor alternatieve bestrijdingsmethoden in het onderhoud van verhardingen : verslag van een expert validatie in de Group Decision Room [Boek]
Carton, L.J. \ Mayer, I.S. \ 2001
help
Gebruik en misbruik van de Schelde \ De levende natuur [Artikel]
Santbergen, L.L.P.A. \ 2001
Overzicht van menselijke ingrepen in het Schelde-estuarium en de nadelige effecten op de natuurwaarden. In tabellen het economisch belang van de Scheldehavens en de veranderingen in oppervlaktes schorren, slikken, platen, ondiep water en geulen in de ...
help
Lokale zuivering van met koper vervuild regenwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kiewiet, A. \ Gouman, E. \ Niemantsverdriet, A. \ Ros, M. \ 2001
In Amsterdam komt via het gescheiden rioolstelsel veel met koper verontreinigd regenwater van koperen dakbedekking of gevelbekleding rechtstreeks in het oppervlaktewater. Om dit milieuprobleem aan te pakken is van een aantal filtermaterialen (o.a. za ...
help
Waterkwaliteit als diffuus beleidsprobleem \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Enserink, B. \ Kalker, T. \ Mayer, I. \ 2001
Het beleid m.b.t. diffuse bronnen van waterverontreiniging is gedelegeerd aan de provincies en wordt gekenmerkt door een grote mate van bestuurlijke en politieke complexiteit. Een netwerkanalyse van TU Delft uitgevoerd voor het Platform Diffuse Bronn ...
help
Gebiedsgericht waterkwaliteitsbeleid voor bouwmetalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Benoist, F. \ Fiselier, J. \ Wagemaker, F. \ Teunissen, R. \ 2001
RIZA ontwikkelde een praktisch handvat voor een gebiedsgerichte aanpak van waterkwaliteitsproblemen, met name gericht op emissies van koper, lood en zink uit de bouw. In dit artikel de eerste stappen uit de stapsgewijze aanpak, de regionale diagnose, ...
help
Europese Kaderrichtlijn Water 5 : deel 2 emissies \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Velde, O. van de \ 2001
Het nationale emissiebeleid (vierde Nota waterhuishouding) lijkt goed te passen binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (EKWR). Wel is een verdere uitwerking nodig voor: de emissie-aanpak (gecombineerde aanpak van puntbronnen en diffuse bronnen); beë ...
help
De CIW-richtlijn 'Lozing van bodemsaneringswater' herzien: op weg naar een milieu-integrale en kosteneffectieve aanpak van grondwatersaneringen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boegborn, J.F. \ Vroon, D.A. \ Alders, E. \ 2001
Hoofdlijnen van de nieuwe richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen voor een Wvo-vergunning en de opstelling van voorschriften m.b.t de lozing op oppervlaktewater of rioolstelsel of herinfiltratie van verontreinigd grondwater dat vrijkomt bij bod ...
help
Milieukwaliteit landelijk gebied, handvatten en kansen voor reconstructie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schipper, F. \ Straten, B. van \ Harmsel, A. ter \ Luggenhorst, J. te \ 2001
De milieukwaliteit van het landelijk gebied in Overijssel. Verzuring, vermesting, verdroging en stankhinder zijn de belangrijkste milieuthema's die geanalyseerd en in kaart gebracht zijn. Een samenvatting van de resultaten voor: stikstofdepositie kwe ...
help
Minder uitloging van zink, koper en lood: hoe krijg je dat voor elkaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Knapen, M. \ Bakker, K. \ Teunissen, R. \ 2001
RIZA ontwikkelde een praktisch handvat voor een gebiedsgerichte aanpak van waterkwaliteitsproblemen, met name gericht op emissies van koper, lood en zink uit de bouw. In dit artikel een beschrijving van de 'Toolbox', de beschikbare instrumenten voor ...
help
Landbouwbestrijdingsmiddelen: waarom wijken toelatingsnormen af van MTR's \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Appelman, J. \ Brock, T.C.M. \ 2001
Uitleg over de totstandkoming van de door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) gehanteerde normen voor het bepalen van de risico's van bestrijdingsmiddelen voor het aquatisch ecosysteem, en hoe deze toelatingsnormen zich verho ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.