Login

Hydrotheek

help
Beschermingsmaatregelen bestrijdingsmiddelen Drentse Aa werpen vruchten af : effecten van spuitvrije zones, alternatieve vulplaatsen en Lozingenbesluit open teelt en veehouderij? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wanningen, H. \ 2002
Het oppervlaktewater van het bekensysteem van de Drentse Aa wordt door Waterbedrijf Groningen gebruikt voor de bereiding van drinkwater. Een overzicht van in de jaren negentig genomen beschermingsmaatregelen om vervuiling met bestrijdingsmiddelen uit ...
help
Onkruid vergaat wel! : handboek voor gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten [Boek]
Spijker, J.H. \ Hekman-Prins, J.S. \ Niemeijer, C.M. \ 2002
Op 31 mei 2002 vond in Zwolle een symposium plaats met als thema 'Gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten'. Het Platform diffuse bronnen provincie Utrecht en de regioteams diffuse bronnen van de provincies Gelderland en Overijssel wille ...
help
Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Congresverslag]
Steenvoorden, J. \ Claessen, F. \ 2002
help
Consequenties van het aanscherpen van N-emissienormen op het gewenste lange-termijn niveau (2030) \ Quick scan transitie duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Vries, W. de \ Neeteson, J.J. \ 2002
help
Fosfaat : regionale en mondiale duurzaamheid \ Quick scan transitie duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Meer, H.G. van der \ 2002
help
Promotie gebruik biosmeermiddelen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Breemen, A. van \ 2002
De pleziervaartuigen zijn o.a. door smeermiddelen een bron van watervervuiling. Zowel de Europese Unie (via het project LLINCWA) als Stichting Waterpakt besteden aandacht aan de voorlichting voor milieuvriendelijke smeermiddelen
help
Introductietraject ABM stoffen en preparaten : evaluatierapport, tevens advies voor toekomstige CIW-introductietrajecten [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2002
Om het daadwerkelijke gebruik te stimuleren heeft de CIW besloten om de Algemene Beoordelingsmethodiek Stoffen en Preparaten door middel van workshops te introduceren bij de doelgroepen. Dit rapport geeft een verslag van het introductietraject
help
Water en milieu \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Breemen, A. van \ Lammens, M. \ 2002
De succesvolle sanering van lozingen van industrieel en huishoudelijk afvalwater is voor veel oppervlaktewateren niet voldoende om een minimale kwaliteit te garanderen, terwijl de Europese Kaderrichtlijn Water juist vraagt om het realiseren van verde ...
help
Nutriëntenbelasting Hierdense Beek neemt af \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Swenne, A. \ Aalderink, H. \ Rem, H. \ Willemsen, G. \ 2002
Uit onderzoek naar trends in de Hierdense Beek blijkt dat maatregelen ter bestrijding effectief kunnen zijn. In de afgelopen 15 jaar nam de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het water met 40 procent af. Dit onderzoek toont aan dat gezamenlijk ingeze ...
help
Bestrijding eutrofiëring zuidelijke randmeren - 4: Effecten van maatregelen op de waterkwaliteit van de Zuidelijke Randmeren [Boek]
Portielje, R. \ Oostinga, K.D. \ Boender-Daane, C.W.M. \ 2002
help
Zwemmen in je eigen afval \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Medema, G. \ 2002
Zowel uit klachtenregistratie, uit epidemiologisch onderzoek (prospectief en patiënt-controle onderzoek) en uit kwantitatieve risico-analyse komt naar voren dat zwemmers gezondheidsklachten kunnen oplopen bij een duik in Nederlands zwemwater. Ook als ...
help
Beheersverslag rijkswateren IJsselmeergebied 2000/2001 \ Beheersverslag rijkswateren IJsselmeergebied... [Artikel]
2002
help
Evaluatie bestuurlijke afspraken uitvoering MJPG Openbaar Groen : eindevaluatie van de taakstellingen [Boek]
Ekkes, J.J. \ 2002
De rijksoverheid achtte het aanvankelijk niet nodig om ook voor de sector Openbaar Groen een convenant af te sluiten. De sector gebruikte immers slechts een zeer beperkte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen. Maar het Rijk veranderde van opvatting i ...
help
Gebiedsconvenanten in de Bommelerwaard : boeren en tuinders leveren zuiver water aan de Afgedamde Maas [Boek]
Hoekstra, R. \ 2002
Een groot deel van het water in de Afgedamde Maas komt uit de Bommelerwaard. De Bommelerwaard bestaat met name uit landbouwgrond. De chrysantenteelt, rundveehouderij en fruitteelt zijn de voornaamste sectoren: zij hebben samen meer dan 85 % van het a ...
help
Afstromend wegwater [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2002
help
'Onkruid vergaat wél!' : gemeenten kunnen wat doen aan uitspoeling chemische bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spijker, J.H. \ Baardwijk, F.A.N. van \ Mobach, M. \ Nass, A. \ Vogelezang-Stoute, L. \ 2002
Overzicht van de problematiek m.b.t. emissie van herbiciden naar het oppervlaktewater, met name als gevolg van toepassing in de openbare ruimte door gemeenten, het overheidsbeleid en de bereikte resultaten m.b.t. reductie van gebruik en emissie van g ...
help
Integrated economic-ecological analysis and evaluation of management strategies on nutrient abatement in the Rhine basin \ Journal of environmental management [Artikel]
Veeren, R.J.H.M. van der \ Lorenz, C.M. \ 2002
Management of river basins involves the making of informed choices about the desired levels of economic activities and ecosystem functioning in the catchment. Information on the economic and ecological effects of measures as well as their spatial dis ...
help
Waterkwaliteitsdirecteuren positief over Emissiebeheersplan \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Maagd, G-J. \ Eckstein, P. \ Bijsterbosch, J. \ 2002
Emissiebeheersplannen vormen een nieuw instrument voor waterschappen om vanuit een gebiedsanalyse van waterkwaliteit en bronnen tot een afweging van maatregelen voor de aanpak van zowel directe als diffuse bronnen van waterverontreiniging te komen. U ...
help
Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutrientenbelasting in Noord Brabant - Hoofdrapport: samenvattend resultaat van vijf deelstudies naar mogelijke maatregelen ter vermindering van de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater en hun gevolgen [Boek]
Diepen, C.A. van \ Alterra \ 2002
In opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is een studie uitgevoerd naar (1) de mate van nutriëntenbelasting per deelstroomgebied over geheel Noord-Brabant en de relatieve bijdragen daaraan uit verschillende bronnen en (2) mogelijke maa ...
help
Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutrientenbelasting in Noord Brabant - Deelrapport 1: Maatregelen ter verlaging van de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater [vanuit landbouwgronden] [Boek]
Wolf, J. \ Noij, I.G.A.M. \ Diepen, C.A. van \ Alterra \ 2002
In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een studie gedaan naar mogelijke beheersmaatregelen om de belasting van grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat te verminderen. De maatregelen liggen in de sfeer van waterbeheer, verminderen va ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.