Login

Hydrotheek

help
Waterkwaliteit in Friesland [Er gaat niets boven water : themanummer] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Veldt, M. in 't \ 2003
Theo Claassen en Paul van der Vegt houden zich allebei bezig met de kwaliteit van water in Friesland. Claassen is ecoloog in dienst van Wetterskip Fryslân. Van der Vegt is beleidsmedewerker van de Friese Milieu Federatie. Een gesprek over manieren om ...
help
Evaluatie landelijke actie : landelijke actie oktober 2002, scheepsmilieucontroles en olielozingen binnenvaart [Boek]
Dijk, K. van \ 2003
Deze evaluatie is in 2003 door de afdeling heffing en handhaving van het RIZA uitgevoerd. De resultaten zijn in bijgevoegd rapport vastgelegd. In het rapport worden ook aanbevelingen gedaan voor de toekomstige uitvoering van landelijke acties, scheep ...
help
Gewoon schoon : 10 resultaten voor een gezond watersysteem [Boek]
2003
help
Special Schoon afvalwater lozen \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Stallen, J. \ Brakeboer, T. \ 2003
Uiteenzetting Lozingsbesluit Open Teelt en Veehouderij en hoe men bij het schonen van groenten omgaat met deze milieuwetgeving
help
Zeer schoon water in het Kromme-Rijngebied \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2003
help
Beoordelingsmethodiek emissiereducerende maatregelen lozingenbesluit open teelt en veehouderij [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2003
Met het in 2000 in werking getreden Lozingenbesluit open teelt en veehouderij wordt beoogd de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar oppervlaktewater te beperken. Hiertoe zijn in het besluit pakketten met standaardmaatregelen voorg ...
help
Onkruidbestrijding op verhardingen door hoveniers : resultaten van een enquête van Stichting Reinwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
Veel hoveniers gebruiken regelmatig bestrijdingsmiddelen op verhardingen die niet overeenkomen met de besluiten van her College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, zo bleek uit contacten van Stichting Reinwater met hoveniers tijdens haar proj ...
help
Mogelijkheden voor vermindering van de P-uitspoeling naar oppervlaktewater, met speciale aandacht voor bufferstroken \ Gebiedsgerichte milieumaatregelen voor waterkwaliteit en natuur in reconstructiegebieden van Noord-Brabant [Hoofdstuk uit boek]
Bakel, P.J.T. van \ Groenendijk, P. \ Schoumans, O.F. \ 2003
help
Zinkemissie uit zinken dakgoten : een praktijkonderzoek in Amsterdam Noord [Studentenverslag]
Tijsen, R.J. \ 2003
De bemonstering van regenwater heeft plaatsgevonden in de periode van 1 september 2001 tot en met 31 augustus 2002. De proefopstelling was opgebouwd aan de Heggerankweg in Amsterdam-Noord. Deze locatie is gekozen omdat hier gebruik kon worden gemaakt ...
help
Zanddam Zwin : schatting benodigde afmetingen [Boek]
2003
Bij dreigende verontreiniging van het natuurgebied Het Zwin door naar de kust drijvende olie is afsluiting van de monding met een tijdelijke zanddam een reeds beproefde mogelijkheid. Opdracht is gegeven voor het uitvoeren van een quick-scan met betre ...
help
Emissieanalyse: hoofdrapport provincie Groningen : eindrapport [Boek]
De Straat Milieu-adviseurs \ 2003
In het oppervlakte- en grondwater van de beheersgebieden van de waterschappen komen te hoge concentraties stikstok, fosfaat, koper, zink en nikkel voor. De belangrijkste bronnen die aan deze hoge concentraties ten grondslag liggen, vormen de landbouw ...
help
Chemische en mechanische onkruidbestrijding op straatverharding in Lelystad, Dronten en Urk : onderzoek naar de gevolgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit in 2003 [Boek]
Dekker, C. \ Claassen, A. \ Kroon, C. \ 2003
Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2003 onderzoek gedaan naar de afspoeling van bestrijdingsmiddelen in proefwijken in Lelystad, Dronten en Urk met een aangepaste onkruidbestrijding. Onderzocht zijn de Duurzaam Onkruid Beheer (DOB-methode), mechaniscn ...
help
Stappenplan voor inschatten waterkwaliteitsverbetering Maas : emissie-immissieanalyse voor probleemstoffen in het Maasstroomgebied en globale scenariostudies voor emissiereductie [Boek]
Driesprong, A. \ Rijk, S. de \ 2003
Voor diverse probleemstoffen in het oppervlaktewater is nagegaan wat de grootte is van de belasting in het gebied (emissies) en hoe zich dat verhoudt tot de waterkwaliteit. Voor enkele stoffen is in een aantal scenario's getracht een verband te legge ...
help
Gebiedsgerichte verbetering van waterkwaliteit in polder Bergambacht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Twisk, W. \ Werumeus Buning, W. \ 2003
Veenweidegebieden zijn bij uitstek een voorbeeld van Hollands polderlandschap: uitgestrekte weidegebieden doorsneden door een dicht netwerk van sloten. De waterkwaliteit van de sloten is meestal matig vanwege de hoge nutriëntenbelasting door minerali ...
help
Weed control without herbicides [Brochure]
Limburg Water Pollution Control Authority \ 2003
In order to further improve the quality of surface waters in the Netherlands alternative ways of weed control for roads and pavements are provided
help
Effecten bufferstroken op de kwaliteit van oppervlaktewater in Noord-Brabant [Boek]
Dijk, W. van \ Clevering, O. \ Schans, D. van der \ Zande, J. van de \ Porskamp, H. \ Heinen, M. \ Smidt, R. \ Merkelbach, R. \ 2003
Een evaluatie is uitgevoerd van het project Actief Randenbeheer Brabant (ARB) dat in 2002 in Brabant is gestart. ARB heeft als doel emissies van verontreinigende stoffen vanaf landbouwpercelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Deelnemers aan ...
help
Aanpak van diffuse nutriëntenverontreiniging in stroomgebied Beerze en Reusel : een vergelijking van de effectiviteit van helofytenfilters en bufferstroken [Studentenverslag]
Matte, G. \ 2003
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.