Login

Hydrotheek

help
Nutriënten in oppervlaktewater : achtergronddocument beleidsmonitor water, thema chemische waterkwaliteit [Boek]
Liere, E. van \ Boers, P.C.M. \ 2005
In deze publicatie van Milieu- en Natuurplanbureau is getoetst, of emissiereductiedoelstellingen en waterkwaliteitsdoelstellingen van de derde en vierde nota waterhuishouding gehaald zijn
help
Aangedragen suggesties voor aanpak van het probleem met de waterkwaliteit en de slijmalg Gonyostomum semen in het recreatiegebied Emmen-Zuid [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2005
Gedurende en na uitvoering van het onderzoek naar de problemen met de waterkwaliteit en de slijmalg Gonyostomum semen in recreatiegebied Emmen-Zuid, zijn er vanuit diverse personen en instanties suggesties aangedragen om deze problemen aan te pakken ...
help
Water of de lozingsvergunning geloosd? \ Milieu en recht [Artikel]
Havekes, H.J.M. \ 2005
In deze bijdrage staat de verhouding tussen de omgevingsvergunning en de lozingsvergunning centraal, op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (wvo). Tevens wordt een relatie gelegd met de komende Waterwet
help
Recreatiewater: zorg er goed voor' [Boek]
Stichting Reinwater \ 2005
's Zomers is het goed toeven op de Nederlandse wateren. Heerlijk om op een warme dag een verfrissende duik te nemen. Maar de kwaliteit van het water gezondheidsklachten veroorzaken. En de recreanten zelf kunnen de veroorzaker zijn van de slechte wate ...
help
Toxiciteit van koper in oppervlaktewater: een non-probleem? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwolsman, J. \ 2005
Koper wordt algemeen beschouwd als één van de grootste probleemstoffen in het Nederlandse waterbeheer. Het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) van koper in oppervlaktewater wordt bijna overal overschreden. Ecologische effecten, gerelateerd aan koper, z ...
help
Real soap : over fosfaten \ Nader bezien : waan en wetenschap in onze samenleving [Hoofdstuk uit boek]
Heel, H.P. van \ 2005
Voormalig hoogleraar milieutechnologie (Delft) en directeur van een chemische industrie kijkt terug op besluitvormingsprocessen, tegen de achtergrond van bekend te veronderstellen feiten. In dit hoofdstuk behandelt hij het beleid rond wasmiddelen en ...
help
Ketenaanpak van probleemstoffen [Boek]
Kalf, D.F. \ Berbee, R.P.M. \ 2005
Dit rapport bevat de weergave van het project ketenaanpak dat in 2004 is uitgevoerd door het RIZA. Aansluitend op de goede voornemens uit de Vierde Nota Waterhuishouding is in dit project voor een aantal probleemstoffen nagegaan waar en hoe in de ket ...
help
Afwenteling rijkswateren : eerste verkenning van effectiviteit KRW maatregelen in rijkswateren Schelde en Rijn-West [Boek]
Driesprong-Zoeteman, A. \ Huisman, B. \ Hal, M. van \ 2005
Doel van de studie is het inventariseren van de wederzijdse beïnvloeding tussen rijkswateren in het gebied van Rijn-West en Schelde (inclusief Noordzee) en het inschatten van de effectiviteit van emissiereductie op de waterkwaliteit. Onderzoeksvragen ...
help
Cost-efficient eutrophication control in a shallow lake ecosystem subject to two steady states \ Optimising the management of complex dynamic ecosystems : an ecological-economic modelling approach [Hoofdstuk uit boek]
Hein, L.G. \ 2005
help
Restoration of freshwater lakes \ Restoration ecology : the new frontier [Hoofdstuk uit boek]
Gulati, R.D. \ Donk, E. van \ 2005
Techniques of lake restoration: reduction of nutrient loads, restoration of acidified systems; lake biomanipulation
help
Landelijke analyse effectiviteit huidig waterkwaliteitsbeleid : welke emissiereducties worden behaald met het huidig beleid en welke effecten heeft dit op de kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater in 2015? [Boek]
Driesprong-Zoeteman, A. \ Ek, R. van \ Portielje, R. \ 2005
Doel van het project is om de effectiviteit van het huidig Nederlands waterbeleid in te schatten. Per onderdeel van beleid wordt nagegaan in hoeverre de voorgenomen maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en wat de effectiviteit is van de maatregel ...
help
Options for emission control in European legislation in response to the requirements of the water framework directive [Boek]
Vos, J.H. \ Janssen, M.P.M. \ 2005
European legislation was summarised and then evaluated for its usefulness in carrying out measures required under the Water Framework Directive. This directive refers to a limited number of relevant directives and regulations, and further, to 'any ot ...
help
Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kempenaar, C. \ Beltman, W. \ Keulen, H. van \ 2005
Vanaf 2002 werken Plant Research International, VEWIN, ZHEW, Monsanto Europa en Alterra aan de ontwikkeling van een systeem voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Uitgebreide praktijktests in negen gemeenten hebben uitgewezen dat onkruidbestrij ...
help
De bijdrage van de landbouw aan de realisatie van de KRW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geenen, B. \ Kraak, I. \ Zigterman, H. \ 2005
In de land- en tuinbouw heerst ongerustheid over de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. De ongerustheid is onder meer gestoeld op de uitkomsten van de studie Aquarein. Een quickscan van het Centraal Plan Bureau heeft de rust niet doen terugker ...
help
Emissie van bestrijdingsmiddelen bij duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB) : gevolgen van toepassing van DOB-richtlijnen op afspoeling van bestrijdingsmiddelen [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Kempenaar, C. \ Horst, C.L.M. van der \ 2005
Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB) heeft als doel om onkruiden op verhardingen te voorkomen en om de emissies van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater terug te dringen. Dit rapport onderbouwt de richtlijnen wat betreft de verminde ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.