Login

Hydrotheek

help
Naar een verantwoord onkruidbeheer op verhardingen : beleidsadvies voor emissiebeperking in het onkruidbeheer op verhardingen [Boek]
2006
Het advies bestaat uit een voorstel voor maatregelen die zijn weergegeven in een beslisboom. De beslisboom geeft een voorkeursvolgorde van maatregelen die uiteindelijk moeten leiden tot een afname van de emissie van bestrijdingsmiddelen vanaf verhard ...
help
Gezamenlijke handhaving Glastuinbouw \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Wieggers, G. \ 2006
In 1997 heeft de sector glastuinbouw en de overheid afspraken gemaakt en vastgelegd in het Convenant Glastuinbouw. Hierin zijn milieudoelstellingen tot het jaar 2010 op het gebied van meststoffen, energieverbruik en gewasbeschermingsmiddelen vastgele ...
help
Manual of FOCUS_TOXSWA version 2.2.1 [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Horst, M.M.S. ter \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ 2006
This model calculates exposure concentrations in small watercourses or ponds; these concentrations are used in the pesticide registration procedure at EU level
help
Implementation of the EU Water Framework Directive in Lake Leijen, The Netherlands : preliminary results of water quality monitoring and an overview of restoration measures [Boek]
Claassen, T.H.L. \ 2006
It was an easy choice to bring in Lake Leijen as the Dutch and Frisian pilot area in the Interreg project, focused on experiencing the implementation of the EU Water Framework Directive in 2002. This lake suffered from water pollution, expressing as ...
help
Bestrijding van eutrofiëring in de zuidelijke randmeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwkamer, R. \ Boomen, R. van den \ Herik, K. van den \ Rijsdijk, E. \ 2006
In het Eem- en Gooimeer (de zuidelijke randmeren) komen in de zomer drijflagen van algen voor. Met de invoering van de Kaderrichtlijn Water in 2000 is op Europees niveau vastgesteld dat watersystemen ecologisch gezond moeten zijn. Volgens de kaderric ...
help
Analyse doelen en maatregelen rijkswateren : uitwerking thema chemie voor Compilatienota Rijkswaterstaat [Boek]
Driesprong-Zoeteman, A. \ 2006
Welke maatregelen grijpen direct in op de waterkwaliteit van rijkswateren? Wat zijn de bijbehorende kosten en effecten van die maatregelen en in hoeverre worden de doelen in rijkswater gehaald met een beperkt en fors maatregelenpakket? Die vragen sta ...
help
Meer meer : 13 jaar herstelplan Naardermeer [Boek]
Boosten, A. \ 2006
Uitgebreid overzicht van de voortgang en de resultaten van het herstelplan van het Naardermeer. Aan bod komen: herstelmaatregelen (waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterbodem, natuurbeheer, ecologische hoofdstructuur), waterhuishouding, aquatische le ...
help
Maatregelenpakketten KRW - Flevoland : kosteneffectiviteit van maatregelen om de belasting van het oppervlaktewater met N, P en carbendazim te verminderen [Boek]
Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Schils, R.L.M. \ Werd, H.A.E. de \ 2006
De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doel duurzaam gebruik van water te bevorderen en de kwaliteit van watersystemen te beschermen en waar nodig te verbeteren. Voor de ecologische kwaliteit van watersystemen is het terugdringen van emissies van ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.