Login

Hydrotheek

help
Overzicht van zuiveringsmethoden voor reststromen met bestrijdingsmiddelen [Boek]
Vulto, V.C. \ Beltman, W.H.J. \ 2007
In verschillende landbouwsectoren ontstaan reststromen water met bestrijdingsmiddelen die kunnen leiden tot puntbelasting van het oppervlaktewater. Er is behoefte aan een overzicht van methoden die er zijn om bestrijdingsmiddelen te verwijderen uit r ...
help
Carbendazim in oppervlaktewater : onderzoek bijdrage niet-landbouwkundige toepassingen [Studentenverslag]
Kooijman, F. \ 2007
Terwijl de concentraties van de middelen duidelijk zijn afgenomen, blijven de carbendazim concentraties schommelen rond de 0,5 μg/l. Er bestaan vermoedens dat carbendazim ook uit andere bronnen dan de landbouw afkomstig is. Carbendazim wordt bijvoorb ...
help
Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen waterverontreiniging [Boek]
2007
Diffuse bronnen zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de nog resterende belasting van het milieu. Een voortvarende aanpak van deze bronnen is onder meer nodig met het oog op de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze rapportag ...
help
Verg(h)ulde pillen: onderzoek naar de emissie van geneesmiddelen uit ziekenhuizen - Dl. A: Algemene studie naar de omvang van de emissie en de mogelijkheden tot emissiereductie [Boek]
Derksen, J.G.M. \ Roorda, J.H. \ Swart, D. \ 2007
De emissie van geneesmiddelen naar het watermilieu staat steeds meer in de belangstelling in Nederland en daarbuiten. Ook vanuit de landelijk overheid is voor dit onderwerp steeds meer aandacht. Geneesmiddelen in het watermilieu zijn mogelijk schadel ...
help
Effectiveness of buffer strips in the Netherlands : international review report of the research project [Congresverslag]
Noij, G.-J. \ 2007
In October 2005 ALTERRA started a large-scale study on the effectiveness of unfertilized buffer strips along waterways in the Netherlands. They have investigated if such buffer strips can contribute to better surface water quality. The study was init ...
help
Onderzoek naar bestrijding van blauwalgen door middel van 'effectieve micro-organismen’ [Boek]
Lurling, M. \ Euwe, M. \ Tolman, Y. \ 2007
Door uitwisseling van nutriënten en deeltjes beïnvloedt het Gooimeer in grote mate de waterkwaliteit in Almere-Haven. Doordat de totale biomassa van ‘s zomers in het Gooimeer drijvende blauwalgen hoog is, kan er opeenhoping van grote hoeveelheden bla ...
help
Inventarisatie externe verontreiniging spuitapparatuur [Boek]
Zande, J.C. van de \ 2007
Een van de mogelijke emissieroutes die tot puntlozingen kunnen leiden is het reinigen van spuiten op het veld of op het erf. Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel die aan de buitenkant op een spuit kan zitten en bij reinigen ...
help
Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Beelen, P. van \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ Groenwold, J.G. \ Vijftigschild, R.A.N. \ Wal, A.J. van der \ Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ Berg, G.A. van den \ Huijsmans, J.F.M. \ Gaag, D.J. van der \ Boer, M. de \ Kool, S.A.M. de \ Kalf, D.F. \ 2007
Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten ...
help
Effectiveness of weed control methods on pavement [Boek]
Vermeulen, G.D. \ Verwijs, B.R. \ Kempenaar, C. \ [ca. 2007]
De Nederlandse overheid wil het gebruik van herbiciden terugbrengen, ook op de stoepen. Niet chemische methoden zijn minder effectief dan pleksgewijs spuiten. Bovendien zijn de kosten voor niet-chemische bestrijding 4 tot 5 maal hoger. Het doel van h ...
help
Assessing the cost-effectiveness of pollution abatement measures in agriculture, industry and the wastewater treatment sector [Boek]
Soesbergen, A. van \ Brouwer, R. \ Baan, P. \ Hellegers, P. \ Polman, N. \ 2007
help
Emissieproject veehouderij : eindrapportage periode 2001-2006 [Boek]
Waterschap Regge en Dinkel \ 2007
Het emissieproject Diepenheim is in 2001 gestart om vanuit een samenwerkingsverband tussen het waterschap en de veehouderij te komen tot een betere bewustwording van de waterkwaliteitsproblematiek in het gebied. Vanuit deze cohesie tussen waterbeheer ...
help
Leidraad Kaderrichtlijn Water voor de vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wvo [Boek]
Rijkswaterstaat \ 2007
De uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) raakt vele partijen en organisaties. Op weg naar de eerste stroomgebiedbeheersplannen eind 2009 zullen vele overheden en maatschappelijke partijen zich buigen over welke doelstellingen en bijbehorende m ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.