Login

Hydrotheek

help
Aktuelle and zukünftige Entwicklung der Belastung mit Chlorid im Rheineinzugsgebiet [Boek]
Fleig, M. \ Mertineit, S. \ Brauch, H.J. \ 2008
In de nabije toekomst zullen er alleen stapsgewijs veranderingen komen in de vervuiling met chloride van de Rijn en zijn zijrivieren. De reeds afgekondigde maatregelen om te komen tot vermindering strekken zich uit van 2009 tot voorbij 2018. Het groo ...
help
Schoonmaken spuit vervuilt water flink \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Zeeland, M. van \ Weide, R. van der \ 2008
De helft van de emissie naar het oppervlaktewater wordt veroorzaakt door het vullen en reinigen van een spuit. PPO heeft de risico’s in kaart gebracht
help
Donau-, Maas- und Rhein-Memorandum 2008 = Danube, Meuse and Rhine memorandum 2008 [Boek]
IAWR Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet \ IAWD Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Donaueinzugsgebiet \ RIWA-Maas \ 2008
De IAWR, Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet met haar drie lidorganisaties vertegenwoordigen de belangen van 106 miljoen mensen in 17 landen in de stroomgebieden van Donau, Maas en Rijn. Bij deze organisaties zijn ...
help
Certificatieschema barometer duurzaam terreinbeheer, criteria voor toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen [Boek]
Stichting Milieukeur (SMK) \ 2008
De criteria in het certificatieschema zijn opgesteld om de emissie van glyfosaat richting oppervlaktewater te beperken en zijn een onderdeel van het certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Het certificatieschema gaat in per 1 juni 2008 e ...
help
Biobedden : achtergrondinformatie en onderbouwing ontwerp biobed op proefbedrijf Vredepeel [Boek]
Clevering, O. \ Weide, R. van der \ 2008
Deze notitie verkent de mogelijkheden omtrent de vraag: Hoe kan effluent en organisch restmateriaal uit biobedden en hiervan afgeleide systemen binnen de bestaande wet- en regelgeving verwijderd worden? Binnen het onderzoek naar emissiereductie van g ...
help
Voorspellingssysteem blauwalgen : resultaten pilots 2007 [Boek]
Burger, D. \ 2008
De doelstelling van dit project is om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat drijflaagvorming door blauwalgen in kleine en grote binnenwateren kan voorspellen. Met het waarschuwingssysteem moet per meer of plas een aantal dagen vooruit voorspeld ...
help
Gewasbescherming : Beleidsvorming vereist eindspurt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2008
Verschillende EU-regelingen op het gebied van bestrijdingsmiddelen, residuen (resten bestrijdingsmiddelen) en water vormen het uitgangspunt bij het terugdringen van de chemische bestrijding in de land- en tuinbouw. Ook de waterschappen spelen een rol ...
help
Minder emissies van zware metalen door slimme maatregelen [Brochure]
Leendertse, P. \ Bussink, W. \ [2008]
Zware metalen als koper en zink zijn essentiële sporenelementen voor een goede dierprestatie. Tegelijkertijd kunnen deze metalen een risico vormen voor de waterkwaliteit indien deze in overmaat zijn of worden aangevoerd naar het veehouderijbedrijf vi ...
help
Schoon water : een bewezen aanpak voor het realiseren van schoon water [Boek]
CLM Onderzoek en Advies \ DLV Plant \ [ca. 2008]
Schoon Water is een manier om met verschillende doelgroepen schoon water te realiseren of te behouden. Voor o.a. provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven is het een preventieve aanpak om milieuschade in grond- en oppervlaktewater te voorkomen ...
help
Buffers voor natuur en water : Europese landbouwsubsidies koppelen aan teeltvrije zones [Boek]
Kuneman, G.U. \ 2008
Een quick-scan naar de mogelijkheid van een werkbaar instrument in de vorm van teeltvrije zones in kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Een instrument: * dat een bijdrage levert aan waterkwaliteit en adaptatie aan klimaatverandering ...
help
Waterkwaliteit (nog) niet verbeterd door Lozingenbesluit open teelt en veehouderij \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tamerus, H. \ Lieshout, C. van \ Kortekaas, P. \ 2008
Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (Lotv) trad op 1 maart 2000 in werking. Deze regelgeving is in overleg met landbouw- en milieuorganisaties tot stand gekomen. Het doel van het Lozingenbesluit is om piekconcentraties van bestrijdingsmidde ...
help
Waterschappen op weg naar chemievrij terreinbeheer \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Rooijen, H. van \ 2008
In Neerslag 43(2008)2 schreef collega Rien Klippel uit Zeeland hoe zij bij het waterschap Zeeuwse Eilanden tot chemievrij terreinbeheer zijn gekomen. Bij het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt sinds 1997 het terreinbeheer zonde ...
help
Emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw : samenvattingrapport [Boek]
Kruger, E. \ 2008
Waterschappen meten stoffen als nutriënten, zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater en influent en/of effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Concentraties gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater vormen ee ...
help
Veldstudies en milieukwaliteitsnormen in de Tussenevaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming : achtergrondrapport bij het deelrapport Milieu [Boek]
Montforts, M.J.M.M. \ Jong, F.M.W. de \ Linden, A.M.A. van der \ 2008
Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken is onder meer het volgende operationele doel voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater ten opzichte van 1998. De ...
help
Moerasbufferstroken: potenties voor nutriëntenverwijdering en economisch rendement \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Antheunisse, A.M. \ Bos, E.J. \ Verhoeven, L. \ Hefting, M.M. \ 2008
Diffuse belasting van het oppervlaktewater met nutriënten vormt een probleem voor het waterbeheer in Nederland. De inzet van ecotechnologische maatregelen kan bijdragen aan de reductie van de emissies. Met name moerasbufferstroken, waarbij het te zui ...
help
Maatregelen ter voorkoming blauwalgen werken onvoldoende \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kardinaal, E. \ Haan, M. de \ Ruiter, H. \ 2008
Gedurende de zomer van 2007 zijn in diverse rijkswateren maatregelen getroffen ter bestrijding van blauwalgen en de daarmee samenhangende drijflagen (het betreft: Almere Haven, Gouden Ham, langs de Maas, Megen en haven van Tholen, langs Schelde-Rijnk ...
help
EU-wide control measures to reduce pollution from WFD relevant substances : cadmium in the Netherlands [Boek]
Vos, J.H. \ Lukacs, S. \ Janssen, M.P.M. \ 2008
De eis voor cadmium vanuit de Kaderrichtlijn Water, namelijk algehele stopzetting van emissies, is niet op korte termijn realiseerbaar. Dat komt omdat cadmiumbronnen niet direct aanwijsbaar zijn. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Daarin zijn de ...
help
Eindrapport monitoring waterkwaliteit en het lozingenbesluit openteelt en veehouderij Neterselsche Loop 2005-2007 [Boek]
Tamerus, H. \ 2008
Dit is het eindrapport van het project monitoring Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (Lotv). Het Lotv is op 1 maart 2000 in werking getreden en is tot stand gekomen in overleg met landbouw- en milieuorganisaties. Het doel van het Lotv is om pi ...
help
Ontwikkelingen in natuurgebieden : van condities naar kwaliteit [Boek]
Hoek, D.C.J. van der \ cop. 2008
Door daling van de stikstofdepositie met 34% is het teveel aan stikstofdepositie op natuur sinds 1990 afgenomen met 54%. Wat betreft oppervlaktewaterkwaliteit is het verschil tussen de huidige concentraties van vermestende stoffen als fosfaat en stik ...
help
Vergeten metalen in de Rijkswateren: meten we de goede stoffen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osté, L. \ Epema, O. \ Schrap, M. \ Beek, M. \ 2008
Metalen zijn belangrijke probleemstoffen in de Nederlandse oppervlaktewateren. Van veel metalen is de invloed op de waterkwaliteit onbekend. Inzicht in de niet-gangbare metalen is echter wel belangrijk, omdat het bereiken van een ‘goede ecologische t ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.