Login

Hydrotheek

help
Van bron naar water : werkdocument [Boek]
Benoist, A.P. \ Wisse, J. \ 2000
help
Nutriënten in oppervlaktewater : achtergronddocument beleidsmonitor water, thema chemische waterkwaliteit [Boek]
Liere, E. van \ Boers, P.C.M. \ 2005
In deze publicatie van Milieu- en Natuurplanbureau is getoetst, of emissiereductiedoelstellingen en waterkwaliteitsdoelstellingen van de derde en vierde nota waterhuishouding gehaald zijn
help
Relaties tussen milieukwaliteit en landbouwkundig handelen. 1. Doelstellingen voor nutriënten in grond- en oppervlaktewater \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
Willems, J. \ Boers, P. \ 2000
help
Evaluatie landelijke actie : landelijke actie oktober 2002, scheepsmilieucontroles en olielozingen binnenvaart [Boek]
Dijk, K. van \ 2003
Deze evaluatie is in 2003 door de afdeling heffing en handhaving van het RIZA uitgevoerd. De resultaten zijn in bijgevoegd rapport vastgelegd. In het rapport worden ook aanbevelingen gedaan voor de toekomstige uitvoering van landelijke acties, scheep ...
help
Water-annoucement : Aquabel \ Informatics in operational watermanagement : control, operation and maintenance : [fourth national ICID-waterday proceedings, March 19th, 1998] [Hoofdstuk uit boek]
Dijkstra, A. \ Huijser, P.J. \ 1998
help
Aanpak van de stikstofbelasting \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Velde, O. van de \ 1999
help
Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Congresverslag]
Steenvoorden, J. \ Claessen, F. \ 2002
help
Vervolgonderzoek monitoring : onderzoek naar de relatie milieuzorgsystemen en naleving; een nadere analyse van het onderzoek ‘Naleving en handhaving Wvo in 2000 - 2001’ [Boek]
Dekker, G.P.C.M. \ 2004
Eén van de nevenconclusies in het onderzoek ‘Naleving en handhaving Wvo in 2000 - 2001’ (hierna: Monitoring) is, dat "de beste ‘voorspeller’ voor overtredings-gedrag het beschikken over een gecertificeerd milieuzorgsysteem is; 63% van de bedrijven me ...
help
Ketenaanpak van probleemstoffen [Boek]
Kalf, D.F. \ Berbee, R.P.M. \ 2005
Dit rapport bevat de weergave van het project ketenaanpak dat in 2004 is uitgevoerd door het RIZA. Aansluitend op de goede voornemens uit de Vierde Nota Waterhuishouding is in dit project voor een aantal probleemstoffen nagegaan waar en hoe in de ket ...
help
Afwenteling rijkswateren : eerste verkenning van effectiviteit KRW maatregelen in rijkswateren Schelde en Rijn-West [Boek]
Driesprong-Zoeteman, A. \ Huisman, B. \ Hal, M. van \ 2005
Doel van de studie is het inventariseren van de wederzijdse beïnvloeding tussen rijkswateren in het gebied van Rijn-West en Schelde (inclusief Noordzee) en het inschatten van de effectiviteit van emissiereductie op de waterkwaliteit. Onderzoeksvragen ...
help
Verg(h)ulde pillen: onderzoek naar de emissie van geneesmiddelen uit ziekenhuizen - Dl. A: Algemene studie naar de omvang van de emissie en de mogelijkheden tot emissiereductie [Boek]
Derksen, J.G.M. \ Roorda, J.H. \ Swart, D. \ 2007
De emissie van geneesmiddelen naar het watermilieu staat steeds meer in de belangstelling in Nederland en daarbuiten. Ook vanuit de landelijk overheid is voor dit onderwerp steeds meer aandacht. Geneesmiddelen in het watermilieu zijn mogelijk schadel ...
help
Onderzoek naar bestrijding van blauwalgen door middel van 'effectieve micro-organismen’ [Boek]
Lurling, M. \ Euwe, M. \ Tolman, Y. \ 2007
Door uitwisseling van nutriënten en deeltjes beïnvloedt het Gooimeer in grote mate de waterkwaliteit in Almere-Haven. Doordat de totale biomassa van ‘s zomers in het Gooimeer drijvende blauwalgen hoog is, kan er opeenhoping van grote hoeveelheden bla ...
help
Effecten van het lozingenbesluit open teelt en veehouderij (LOTV) op de waterkwaliteit [Boek]
Kalf, D.F. \ Roex, E. \ 2004
Het rapport bevat resultaten van een modelstudie naar de theoretische effectiviteit van de LOTV maatregelen. De resultaten van deze modelstudie zijn in verband gebracht met het beschikbare monitoringonderzoek afkomstig van de waterschappen. Hierdoor ...
help
Water en milieu \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Breemen, A. van \ Lammens, M. \ 2002
De succesvolle sanering van lozingen van industrieel en huishoudelijk afvalwater is voor veel oppervlaktewateren niet voldoende om een minimale kwaliteit te garanderen, terwijl de Europese Kaderrichtlijn Water juist vraagt om het realiseren van verde ...
help
Landelijke analyse effectiviteit huidig waterkwaliteitsbeleid : welke emissiereducties worden behaald met het huidig beleid en welke effecten heeft dit op de kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater in 2015? [Boek]
Driesprong-Zoeteman, A. \ Ek, R. van \ Portielje, R. \ 2005
Doel van het project is om de effectiviteit van het huidig Nederlands waterbeleid in te schatten. Per onderdeel van beleid wordt nagegaan in hoeverre de voorgenomen maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en wat de effectiviteit is van de maatregel ...
help
Analyse doelen en maatregelen rijkswateren : uitwerking thema chemie voor Compilatienota Rijkswaterstaat [Boek]
Driesprong-Zoeteman, A. \ 2006
Welke maatregelen grijpen direct in op de waterkwaliteit van rijkswateren? Wat zijn de bijbehorende kosten en effecten van die maatregelen en in hoeverre worden de doelen in rijkswater gehaald met een beperkt en fors maatregelenpakket? Die vragen sta ...
help
␆Fosfaatbeleid : resultaten en perspectief \ Fosfaatverwijdering, 5 jaar ervaring : en hoe nu verder?! : symposium 2 juni 1999, Orpheus, Apeldoorn [Hoofdstuk uit boek]
Velde, O. van de \ 1999
help
Lessen uit beleidsimpasse rond zinkemissies \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bueren, E. van \ Klijn, E.H. \ Koppenjan, J.F.M. \ Oest, A. van \ 2001
Analyse van de oorzaken van de al jaren stagnerende discussie over de oorzaken en aanpak van het probleem van de diffuse zinkemissies. Over actoren, beleidsnetwerken, diffuse besluitvorming en mogelijkheden voor management
help
Policy development for the reduction of pollution caused by traffic experiences from The Netherlands \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Berbee, R. \ Vermij, P. \ Laak, W.J. van de \ 2004
Road traffic is a diffuse source of heavy metals and oil that leads to pollution of verges and surface water in areas immediately surrounding roads. The Commission for Integrated Water Management (CIW) has drawn up a policy document addressing method ...
help
Stappenplan voor het beoordelen van effecten van emmissiereductie op de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Driesprong, A. \ Rijk, S. de \ Leushuis, H. \ 2004
Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn Water is het belangrijker dan ooit dat waterbeheerders hun emissiebeleid onderbouwen en daarover rapporteren. Hiervoor dient een koppeling gelegd te worden tussen gewenste emissiereducties en de verwachte w ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.