Login

Hydrotheek

help
Nutriënten in oppervlaktewater : achtergronddocument beleidsmonitor water, thema chemische waterkwaliteit [Boek]
Liere, E. van \ Boers, P.C.M. \ 2005
In deze publicatie van Milieu- en Natuurplanbureau is getoetst, of emissiereductiedoelstellingen en waterkwaliteitsdoelstellingen van de derde en vierde nota waterhuishouding gehaald zijn
help
Overzicht van zuiveringsmethoden voor reststromen met bestrijdingsmiddelen [Boek]
Vulto, V.C. \ Beltman, W.H.J. \ 2007
In verschillende landbouwsectoren ontstaan reststromen water met bestrijdingsmiddelen die kunnen leiden tot puntbelasting van het oppervlaktewater. Er is behoefte aan een overzicht van methoden die er zijn om bestrijdingsmiddelen te verwijderen uit r ...
help
Onkruid vergaat wel! : handboek voor gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten [Boek]
Spijker, J.H. \ Hekman-Prins, J.S. \ Niemeijer, C.M. \ 2002
Op 31 mei 2002 vond in Zwolle een symposium plaats met als thema 'Gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten'. Het Platform diffuse bronnen provincie Utrecht en de regioteams diffuse bronnen van de provincies Gelderland en Overijssel wille ...
help
Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Congresverslag]
Steenvoorden, J. \ Claessen, F. \ 2002
help
Confrontatie van beoogde verliesnormen met milieukwaliteitsdoelstellingen \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
Schröder, J.J. \ Corré, W.J. \ Oenema, O. \ Schoumans, O.F. \ 2000
help
Evaluation of manure policy and its environmental impacts in The Netherlands \ IPW4 : proceedings of the 4th international phosphorus workshop : critical evaluation of options for reducing phosphorus loss from agriculture, 16th-19th August 2004, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Schoumans, O.F. \ Berg, R. van den \ 2004
In 2006 The Netherlands will adopt a manure policy based on application standards instead of standards for mineral losses
help
Consequenties van het aanscherpen van N-emissienormen op het gewenste lange-termijn niveau (2030) \ Quick scan transitie duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Vries, W. de \ Neeteson, J.J. \ 2002
help
Relaties tussen milieukwaliteit en landbouwkundig handelen. 2. Processen op perceelsniveau, N \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
Oenema, O. \ Velthof, G. \ Smits, M.C.J. \ 2000
Dit onderdeel bevat de detailstudies: de stikstofverliezen door denitrificatie; lachgasemissie; emissie van ammoniak; stikstofmineralisatie; stikstofverliezen naar grond- en oppervlaktewater; stikstofbalans
help
Manual of FOCUS_TOXSWA version 2.2.1 [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Horst, M.M.S. ter \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ 2006
This model calculates exposure concentrations in small watercourses or ponds; these concentrations are used in the pesticide registration procedure at EU level
help
Effectiveness of buffer strips in the Netherlands : international review report of the research project [Congresverslag]
Noij, G.-J. \ 2007
In October 2005 ALTERRA started a large-scale study on the effectiveness of unfertilized buffer strips along waterways in the Netherlands. They have investigated if such buffer strips can contribute to better surface water quality. The study was init ...
help
Mogelijkheden voor vermindering van de P-uitspoeling naar oppervlaktewater, met speciale aandacht voor bufferstroken \ Gebiedsgerichte milieumaatregelen voor waterkwaliteit en natuur in reconstructiegebieden van Noord-Brabant [Hoofdstuk uit boek]
Bakel, P.J.T. van \ Groenendijk, P. \ Schoumans, O.F. \ 2003
help
Emissie van bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater in het beheersgebied van Waterschap Noorderzijlvest : achtergrondberekeningen en monitoringsresultaten in het kader van de Evaluatie Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij [Boek]
Merkelbach, R.C.M. \ Smidt, R.A. \ 2004
In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest zijn de monitoringsresultaten over de periode 1998 t/m 2003 geïnterpreteerd in het kader van de evaluatie van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV). De resultaten zijn vergeleken met modelbere ...
help
Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Beelen, P. van \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ Groenwold, J.G. \ Vijftigschild, R.A.N. \ Wal, A.J. van der \ Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ Berg, G.A. van den \ Huijsmans, J.F.M. \ Gaag, D.J. van der \ Boer, M. de \ Kool, S.A.M. de \ Kalf, D.F. \ 2007
Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten ...
help
Gebiedsconvenanten in de Bommelerwaard : boeren en tuinders leveren zuiver water aan de Afgedamde Maas [Boek]
Hoekstra, R. \ 2002
Een groot deel van het water in de Afgedamde Maas komt uit de Bommelerwaard. De Bommelerwaard bestaat met name uit landbouwgrond. De chrysantenteelt, rundveehouderij en fruitteelt zijn de voornaamste sectoren: zij hebben samen meer dan 85 % van het a ...
help
Zeven Limburgse gemeenten stoppen met het gebruik van gif \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kroes, F. \ Crijns, L. \ Spijker, J.H. \ Huet, H. van \ 2004
In Limburg is de laatste decennia veel succes geboekt met het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit is met name te danken aan een gestructureerde aanpak bij de sanering van de puntbronnen. Uit waterkwaliteitsonderzoek blijkt dat de meeste oppervlakte ...
help
'Onkruid vergaat wél!' : gemeenten kunnen wat doen aan uitspoeling chemische bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spijker, J.H. \ Baardwijk, F.A.N. van \ Mobach, M. \ Nass, A. \ Vogelezang-Stoute, L. \ 2002
Overzicht van de problematiek m.b.t. emissie van herbiciden naar het oppervlaktewater, met name als gevolg van toepassing in de openbare ruimte door gemeenten, het overheidsbeleid en de bereikte resultaten m.b.t. reductie van gebruik en emissie van g ...
help
Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutrientenbelasting in Noord Brabant - Hoofdrapport: samenvattend resultaat van vijf deelstudies naar mogelijke maatregelen ter vermindering van de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater en hun gevolgen [Boek]
Diepen, C.A. van \ Alterra \ 2002
In opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is een studie uitgevoerd naar (1) de mate van nutriëntenbelasting per deelstroomgebied over geheel Noord-Brabant en de relatieve bijdragen daaraan uit verschillende bronnen en (2) mogelijke maa ...
help
Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutrientenbelasting in Noord Brabant - Deelrapport 1: Maatregelen ter verlaging van de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater [vanuit landbouwgronden] [Boek]
Wolf, J. \ Noij, I.G.A.M. \ Diepen, C.A. van \ Alterra \ 2002
In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een studie gedaan naar mogelijke beheersmaatregelen om de belasting van grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat te verminderen. De maatregelen liggen in de sfeer van waterbeheer, verminderen va ...
help
Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kempenaar, C. \ Beltman, W. \ Keulen, H. van \ 2005
Vanaf 2002 werken Plant Research International, VEWIN, ZHEW, Monsanto Europa en Alterra aan de ontwikkeling van een systeem voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Uitgebreide praktijktests in negen gemeenten hebben uitgewezen dat onkruidbestrij ...
help
Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutrientenbelasting in Noord Brabant - Deelrapport 3: Vergelijking belasting oppervlaktewater uit diffuse bronnen en puntbronnen [Boek]
Diepen, C.A. van \ Alterra \ 2002
In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een studie gedaan naar de totale nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater over geheel Noord-Brabant. Voor alle deelstroom-gebieden binnen de verschillende waterschappen in Noord-Brabant is deze totale ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.