Login

Hydrotheek

help
Gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in het grondwaterbeschermingsgebied Sint Jansteen : gevolgen voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater [Boek]
Vos, A.J. \ 1993
help
Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutrientenbelasting in Noord Brabant - Hoofdrapport: samenvattend resultaat van vijf deelstudies naar mogelijke maatregelen ter vermindering van de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater en hun gevolgen [Boek]
Diepen, C.A. van \ Alterra \ 2002
In opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is een studie uitgevoerd naar (1) de mate van nutriëntenbelasting per deelstroomgebied over geheel Noord-Brabant en de relatieve bijdragen daaraan uit verschillende bronnen en (2) mogelijke maa ...
help
Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutrientenbelasting in Noord Brabant - Deelrapport 1: Maatregelen ter verlaging van de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater [vanuit landbouwgronden] [Boek]
Wolf, J. \ Noij, I.G.A.M. \ Diepen, C.A. van \ Alterra \ 2002
In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een studie gedaan naar mogelijke beheersmaatregelen om de belasting van grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat te verminderen. De maatregelen liggen in de sfeer van waterbeheer, verminderen va ...
help
Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater in het noordelijk zandgebied [en de veenkolonien] [Boek]
Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1988
Aanvullend onderzoek op het rapport "Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater" uit 1985, dat alleen betrekking heeft op de zuidelijke, oostelijke en centrale zandgebieden.
help
Kwaliteit oppervlakte-, drain- en grondwater nabij begraafplaatsen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Honing, H. van der \ Brinkmann, F.J.J. \ Ende, W.P.J. van der \ 1988
help
Ontwikkelingen in natuurgebieden : van condities naar kwaliteit [Boek]
Hoek, D.C.J. van der \ cop. 2008
Door daling van de stikstofdepositie met 34% is het teveel aan stikstofdepositie op natuur sinds 1990 afgenomen met 54%. Wat betreft oppervlaktewaterkwaliteit is het verschil tussen de huidige concentraties van vermestende stoffen als fosfaat en stik ...
help
Onderzoek naar emissies van bestrijdingsmiddelen \ Wetgeving, normstelling en handhaving van bestrijdingsmiddelengebruik in land- en tuinbouw : symposium van de KNCV - Sectie Chemie en Recht op 4 november 1994 te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Leistra, M. \ 1995
help
Literatuurstudie naar achtergrondgehalten van zware metalen en arseen in bodem, sediment, oppervlaktewater en grondwater [Boek]
Hoop, M.A.G.T. van den \ 1995
help
Preventing accidental spills : risk analysis and the discharge permitting process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Baardwijk, F.A.N. van \ 1994
help
Belasting van grond- en oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen in de stroomgebieden van de Beerse, Reusel en Rosep [Boek]
Aarnink, W.H.B. \ Bolt, F.J.E. van der \ Merkelbach, R.C.M. \ 1996
help
Uitspoeling van stikstof, fosfaat en kali voor verschillende bodemgebruiksvormen in Drenthe [Boek]
Bakker, J. \ Bargerbos, G. \ Verhoeven, C. \ 1986
help
Milieuhygienische kwaliteit van primaire en secundaire bouwmaterialen in relatie tot hergebruik en bodem- en oppervlaktewaterenbescherming [Boek]
Aalbers, T.G. \ Wilde, P.G.M. \ Rood, G.A. \ 1993
help
De CIW-richtlijn 'Lozing van bodemsaneringswater' herzien: op weg naar een milieu-integrale en kosteneffectieve aanpak van grondwatersaneringen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boegborn, J.F. \ Vroon, D.A. \ Alders, E. \ 2001
Hoofdlijnen van de nieuwe richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen voor een Wvo-vergunning en de opstelling van voorschriften m.b.t de lozing op oppervlaktewater of rioolstelsel of herinfiltratie van verontreinigd grondwater dat vrijkomt bij bod ...
help
Gevolgen voor de waterkwaliteit van de grote rivieren bij verschillende scenario's van centrale verwerking van mestoverschotten [Boek]
Veen, R. v.d. \ Kamphuis, H. \ 1987
help
Milieukwaliteit landelijk gebied, handvatten en kansen voor reconstructie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schipper, F. \ Straten, B. van \ Harmsel, A. ter \ Luggenhorst, J. te \ 2001
De milieukwaliteit van het landelijk gebied in Overijssel. Verzuring, vermesting, verdroging en stankhinder zijn de belangrijkste milieuthema's die geanalyseerd en in kaart gebracht zijn. Een samenvatting van de resultaten voor: stikstofdepositie kwe ...
help
Onderzoek naar de vermesting van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden : een literatuur- en bronnenonderzoek naar de huidige vermestingstoestand en de mogelijkheden om de vermesting terug te dringen [Boek]
Boogaard, H.L. \ Hendriks, R.F.A. \ 1995
help
Bedrijfstakonderzoek akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven : inventarisatie van mogelijke maatregelen voor de emissiebeperking van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1995
help
Emissieregistratie en informatiemanagement : symposium, Zwolle, 13 november 1991, Schouwburg Odeon : officiele ingebruikstelling van het geografische informatiesysteem van de Emissieregistratie [Congresverslag]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1991
help
Effecten van baggerstorten in de Spiegelglas berekend met Orpheus : verslag onderzoek [Boek]
Grashoff, P. \ Kroot, M.P.J.M. \ Ouboter, M.R.L. \ 1989
help
Effecten van de landbouw op de waterkringlopen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Werff, P.A. van der \ 1989
Considerable losses of nutrients and pesticides in conventional agriculture severely affect groundwatercycles. In integrated farming leaching is still a problem. The combination of high nitrogen efficiency and the absence of pesticides makes organic ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.