Login

Hydrotheek

help
Verslag van de waterverontreinigingsdag gehouden op initiatief van de Nederlandsche Heidemaatschappij op 11 Mei 1929 te Utrecht [Boek]
1929
help
Waterkwaliteit in Friesland [Er gaat niets boven water : themanummer] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Veldt, M. in 't \ 2003
Theo Claassen en Paul van der Vegt houden zich allebei bezig met de kwaliteit van water in Friesland. Claassen is ecoloog in dienst van Wetterskip Fryslân. Van der Vegt is beleidsmedewerker van de Friese Milieu Federatie. Een gesprek over manieren om ...
help
Handboek oliebestrijding op zee, kust en binnenwateren [Boek]
Koops, W. \ 1985
Uitgave van Rijkswaterstaat, directie Noordzee. Met medewerking van Werkgroep Oliebestrijding Binnenwateren (WOB), Nationale Werkgroep Grote Olieverontreiniging (GOVK) en Commissie Uitvoering Beheersplan Verontreiniging door Olie (CUBVO). Achtereenvo ...
help
Berekening van grondwaterverontreiniging bij puntbelasting [Boek]
Hoeks, J. \ 1977
help
Naar een verantwoord onkruidbeheer op verhardingen : beleidsadvies voor emissiebeperking in het onkruidbeheer op verhardingen [Boek]
2006
Het advies bestaat uit een voorstel voor maatregelen die zijn weergegeven in een beslisboom. De beslisboom geeft een voorkeursvolgorde van maatregelen die uiteindelijk moeten leiden tot een afname van de emissie van bestrijdingsmiddelen vanaf verhard ...
help
Internationale vergadering tegen watervervuiling te Meersburg \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Jaag, O. \ 1956
Men stelde voor, dat de staten, die aan deze rivier liggen, onderhandelingen zouden aangaan, teneinde te trachten tot een f!erbetering te komen van de kwaliteit van het Rijnwater op grond van een overeenkomst. Na zulk een plan zou het mogelijk zijn v ...
help
"Van lozingenbeheer naar emissiebeheersing : revolutionaire omslag in denken" \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Thomassen, R. \ 2001
help
Flinke inhaalslag nodig om handhavingsdata toepasbaar te maken : methodiek voor probleemanalyse, nalevingsanalyse en prioritering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2004
Sinds enkele jaren loopt het traject ‘Professionalisering van de milieuhandhaving’. Daartoe zijn kwaliteitscriteria opgesteld waaraan alle milieuhandhavende instanties per 1 januari 2005 moeten voldoen. De eerste twee kwaliteitscriteria zijn gericht ...
help
Van bron naar water : werkdocument [Boek]
Benoist, A.P. \ Wisse, J. \ 2000
help
Reduction of herbicide use and emission by new weed control methods and strategies \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Kempenaar, C. \ Lotz, L.A.P. \ 2004
Highlights of a multidisciplinary research program on innovative weed control are presented and discussed in this paper. The program was carried out from 1999 to 2002, and dovetailed most fundamental-strategic and applied research aspects in The Neth ...
help
Nutriënten in oppervlaktewater : achtergronddocument beleidsmonitor water, thema chemische waterkwaliteit [Boek]
Liere, E. van \ Boers, P.C.M. \ 2005
In deze publicatie van Milieu- en Natuurplanbureau is getoetst, of emissiereductiedoelstellingen en waterkwaliteitsdoelstellingen van de derde en vierde nota waterhuishouding gehaald zijn
help
Aangedragen suggesties voor aanpak van het probleem met de waterkwaliteit en de slijmalg Gonyostomum semen in het recreatiegebied Emmen-Zuid [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2005
Gedurende en na uitvoering van het onderzoek naar de problemen met de waterkwaliteit en de slijmalg Gonyostomum semen in recreatiegebied Emmen-Zuid, zijn er vanuit diverse personen en instanties suggesties aangedragen om deze problemen aan te pakken ...
help
Overzicht van zuiveringsmethoden voor reststromen met bestrijdingsmiddelen [Boek]
Vulto, V.C. \ Beltman, W.H.J. \ 2007
In verschillende landbouwsectoren ontstaan reststromen water met bestrijdingsmiddelen die kunnen leiden tot puntbelasting van het oppervlaktewater. Er is behoefte aan een overzicht van methoden die er zijn om bestrijdingsmiddelen te verwijderen uit r ...
help
Carbendazim in oppervlaktewater : onderzoek bijdrage niet-landbouwkundige toepassingen [Studentenverslag]
Kooijman, F. \ 2007
Terwijl de concentraties van de middelen duidelijk zijn afgenomen, blijven de carbendazim concentraties schommelen rond de 0,5 μg/l. Er bestaan vermoedens dat carbendazim ook uit andere bronnen dan de landbouw afkomstig is. Carbendazim wordt bijvoorb ...
help
Aktuelle and zukünftige Entwicklung der Belastung mit Chlorid im Rheineinzugsgebiet [Boek]
Fleig, M. \ Mertineit, S. \ Brauch, H.J. \ 2008
In de nabije toekomst zullen er alleen stapsgewijs veranderingen komen in de vervuiling met chloride van de Rijn en zijn zijrivieren. De reeds afgekondigde maatregelen om te komen tot vermindering strekken zich uit van 2009 tot voorbij 2018. Het groo ...
help
Relaties tussen milieukwaliteit en landbouwkundig handelen. 1. Doelstellingen voor nutriënten in grond- en oppervlaktewater \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
Willems, J. \ Boers, P. \ 2000
help
Water quality control in the production of drinking water from river water \ Informatics in operational watermanagement : control, operation and maintenance : [fourth national ICID-waterday proceedings, March 19th, 1998] [Hoofdstuk uit boek]
Wuijts, S. \ Stoks, P.G. \ 1998
help
Ontwikkeling van de handhaving bij waterschap Groot Salland [themanummer handhaving] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Otten, J. \ 2004
De vuurwerkramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam hebben grote invloed gehad op het leven van betrokkenen. Minder ingrijpend en wellicht ook minder bekend is, dat deze rampen mede-bepalend zijn geweest voor de handhaving in ons land. De v ...
help
Evaluatie landelijke actie : landelijke actie oktober 2002, scheepsmilieucontroles en olielozingen binnenvaart [Boek]
Dijk, K. van \ 2003
Deze evaluatie is in 2003 door de afdeling heffing en handhaving van het RIZA uitgevoerd. De resultaten zijn in bijgevoegd rapport vastgelegd. In het rapport worden ook aanbevelingen gedaan voor de toekomstige uitvoering van landelijke acties, scheep ...
help
Water of de lozingsvergunning geloosd? \ Milieu en recht [Artikel]
Havekes, H.J.M. \ 2005
In deze bijdrage staat de verhouding tussen de omgevingsvergunning en de lozingsvergunning centraal, op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (wvo). Tevens wordt een relatie gelegd met de komende Waterwet
help
KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - Deelproject erf [Boek]
Well, E.A.P. van \ 2011
Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
help
Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen waterverontreiniging [Boek]
2007
Diffuse bronnen zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de nog resterende belasting van het milieu. Een voortvarende aanpak van deze bronnen is onder meer nodig met het oog op de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze rapportag ...
help
Schoonmaken spuit vervuilt water flink \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Zeeland, M. van \ Weide, R. van der \ 2008
De helft van de emissie naar het oppervlaktewater wordt veroorzaakt door het vullen en reinigen van een spuit. PPO heeft de risico’s in kaart gebracht
help
Verordening grondwaterbescherming provincie Utrecht 1988 [Boek]
Utrecht (provincie) \ 1988
help
Blauwalgen kunnen hun borst natmaken \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Michelle Talsma coördineert bij STOWA verschillende onderzoeken die binnen enkele jaren moeten leiden tot een stevig gefundeerde aanpak van blauwalgen. "We zijn bezig alle ontbrekende puzzelstukjes rond blauwalgen te verzamelen met als uiteindelijk d ...
help
Omgaan met uitlogende bouwmetalen : handreiking voor waterschappen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2001
help
Uncertainties in the chemical yardstick for judging the quality of Dutch water systems \ European water management : official publication of the European Water Pollution Control Association [Artikel]
Augustijn, D.C.M. \ Baas, A. \ Laane, R.W.P.M. \ 2000
help
Water-annoucement : Aquabel \ Informatics in operational watermanagement : control, operation and maintenance : [fourth national ICID-waterday proceedings, March 19th, 1998] [Hoofdstuk uit boek]
Dijkstra, A. \ Huijser, P.J. \ 1998
help
Aanpak van de stikstofbelasting \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Velde, O. van de \ 1999
help
Gewoon schoon : 10 resultaten voor een gezond watersysteem [Boek]
2003
help
Stroomgebiedsaanpak vraagt samenwerking in de analyse \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Uunk, J. \ Verhoeven, B. \ Duin, M. van \ 2004
Diverse nutriënten, zware metalen, PAK's en bestrijdingsmiddelen overschrijden de waterkwaliteitsnorm in het stroomgebied van Vecht/Zwarte Water. Voor diverse stoffen geldt dat het nemen van maatregelen en het saneren van bronnen in het deelgebied ze ...
help
Digitale handhaving op de Veluwe [themanummer handhaving] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Wassink, T. \ 2004
Om het toezicht in het buitengebied te verbeteren gaan alle handhavingorganisaties op (een groot deel van) de Veluwe samenwerken in het project Buiten- Beter. Toezichthouders en opsporingsambtenaren gaan het veld in met een handcomputer en kunnen dir ...
help
Eindrapportage mechanisch reinigen van recreatievaartuigen [Boek]
Westing, E.P.M. van \ 1999
help
Beschermingsmaatregelen bestrijdingsmiddelen Drentse Aa werpen vruchten af : effecten van spuitvrije zones, alternatieve vulplaatsen en Lozingenbesluit open teelt en veehouderij? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wanningen, H. \ 2002
Het oppervlaktewater van het bekensysteem van de Drentse Aa wordt door Waterbedrijf Groningen gebruikt voor de bereiding van drinkwater. Een overzicht van in de jaren negentig genomen beschermingsmaatregelen om vervuiling met bestrijdingsmiddelen uit ...
help
Onkruid vergaat wel! : handboek voor gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten [Boek]
Spijker, J.H. \ Hekman-Prins, J.S. \ Niemeijer, C.M. \ 2002
Op 31 mei 2002 vond in Zwolle een symposium plaats met als thema 'Gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten'. Het Platform diffuse bronnen provincie Utrecht en de regioteams diffuse bronnen van de provincies Gelderland en Overijssel wille ...
help
Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Congresverslag]
Steenvoorden, J. \ Claessen, F. \ 2002
help
Confrontatie van beoogde verliesnormen met milieukwaliteitsdoelstellingen \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
Schröder, J.J. \ Corré, W.J. \ Oenema, O. \ Schoumans, O.F. \ 2000
help
Special Schoon afvalwater lozen \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Stallen, J. \ Brakeboer, T. \ 2003
Uiteenzetting Lozingsbesluit Open Teelt en Veehouderij en hoe men bij het schonen van groenten omgaat met deze milieuwetgeving
help
Zeer schoon water in het Kromme-Rijngebied \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2003
help
Evaluation of manure policy and its environmental impacts in The Netherlands \ IPW4 : proceedings of the 4th international phosphorus workshop : critical evaluation of options for reducing phosphorus loss from agriculture, 16th-19th August 2004, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Schoumans, O.F. \ Berg, R. van den \ 2004
In 2006 The Netherlands will adopt a manure policy based on application standards instead of standards for mineral losses
help
Kosten van oliebestrijding : raming van bestrijdingskosten van olieverontreiniging op zee [Boek]
Uytewaal, E. \ 2004
Het huidige werkdocument is een eerste aanzet om de kosten van olie-opruiming op zee in kaart te brengen en uiteindelijk tot een methode te komen om deze snel, betrouwbaar en reproduceerbaar te bepalen in het geval incidenten zich voordoen. Onder kos ...
help
Consequenties van het aanscherpen van N-emissienormen op het gewenste lange-termijn niveau (2030) \ Quick scan transitie duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Vries, W. de \ Neeteson, J.J. \ 2002
help
Fosfaat : regionale en mondiale duurzaamheid \ Quick scan transitie duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Meer, H.G. van der \ 2002
help
Gezamenlijke handhaving Glastuinbouw \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Wieggers, G. \ 2006
In 1997 heeft de sector glastuinbouw en de overheid afspraken gemaakt en vastgelegd in het Convenant Glastuinbouw. Hierin zijn milieudoelstellingen tot het jaar 2010 op het gebied van meststoffen, energieverbruik en gewasbeschermingsmiddelen vastgele ...
help
Recreatiewater: zorg er goed voor' [Boek]
Stichting Reinwater \ 2005
's Zomers is het goed toeven op de Nederlandse wateren. Heerlijk om op een warme dag een verfrissende duik te nemen. Maar de kwaliteit van het water gezondheidsklachten veroorzaken. En de recreanten zelf kunnen de veroorzaker zijn van de slechte wate ...
help
Oog voor alternatieven : beheer en onderhoud zonder chemische bestrijdingmiddelen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 1998
help
Evaluatie diffuse bronnen Groningen 1996-1999 [Boek]
Platform Diffuse Bronnen Groningen \ 1999
help
Actieprogramma diffuse bronnen 2000-2002 [Boek]
Platform Diffuse Bronnen Groningen \ 1999
help
Donau-, Maas- und Rhein-Memorandum 2008 = Danube, Meuse and Rhine memorandum 2008 [Boek]
IAWR Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet \ IAWD Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Donaueinzugsgebiet \ RIWA-Maas \ 2008
De IAWR, Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet met haar drie lidorganisaties vertegenwoordigen de belangen van 106 miljoen mensen in 17 landen in de stroomgebieden van Donau, Maas en Rijn. Bij deze organisaties zijn ...
help
Hoe gewasbeschermingsproducten uit het water houden? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Braekman, P. \ 2014
Gewasbeschermingsmiddelen kunnen in het water terecht komen via enerzijds accidentele puntverontreinigingen (vb. lekken aan spuitmachine, overvullen, ongespoelde verpakkingen) en anderzijds door drift vanuit het veld tijdens de bespuiting. Om dit laa ...
help
Certificatieschema barometer duurzaam terreinbeheer, criteria voor toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen [Boek]
Stichting Milieukeur (SMK) \ 2008
De criteria in het certificatieschema zijn opgesteld om de emissie van glyfosaat richting oppervlaktewater te beperken en zijn een onderdeel van het certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Het certificatieschema gaat in per 1 juni 2008 e ...
help
Biobedden : achtergrondinformatie en onderbouwing ontwerp biobed op proefbedrijf Vredepeel [Boek]
Clevering, O. \ Weide, R. van der \ 2008
Deze notitie verkent de mogelijkheden omtrent de vraag: Hoe kan effluent en organisch restmateriaal uit biobedden en hiervan afgeleide systemen binnen de bestaande wet- en regelgeving verwijderd worden? Binnen het onderzoek naar emissiereductie van g ...
help
Onderzoek emissiebeperking in de fruitteelt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rooijen, H. van \ 2000
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft samen met de fruitteeltsector onderzoek gedaan naar de werking van kunststof windbreekgaas als driftbeperkende maatregel langs perceelsloten in de fruitteelt. Wordt dezelfde emissiebeperking bereikt ...
help
Diffuse bronnen en het watersysteem : meer bestuurlijke aandacht en verbetering informatieoverdracht nodig \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2001
Verslag van het minisymposium 'Diffuse bronnen en het watersysteem'(maart 2001), waarbij vooral het gebrek aan bestuurlijke aandacht en de mogelijke stimulerende rol van de waterschappen aan de orde kwamen. Met als voorbeelden van door de waterschapp ...
help
Resultaten proef met rubberen folie in zinken dakgoot \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
De gemeente Amsterdam en de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) proberen al enige rijd de zinkemissie in regenwater te verminderen. Voor de gemeente Amsterdam is het van belang de hoeveelheid zink in de bagger te verlagen, zodat de stortkosten afne ...
help
Relaties tussen milieukwaliteit en landbouwkundig handelen. 2. Processen op perceelsniveau, N \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
Oenema, O. \ Velthof, G. \ Smits, M.C.J. \ 2000
Dit onderdeel bevat de detailstudies: de stikstofverliezen door denitrificatie; lachgasemissie; emissie van ammoniak; stikstofmineralisatie; stikstofverliezen naar grond- en oppervlaktewater; stikstofbalans
help
Beoordelingsmethodiek emissiereducerende maatregelen lozingenbesluit open teelt en veehouderij [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2003
Met het in 2000 in werking getreden Lozingenbesluit open teelt en veehouderij wordt beoogd de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar oppervlaktewater te beperken. Hiertoe zijn in het besluit pakketten met standaardmaatregelen voorg ...
help
Vervolgonderzoek monitoring : onderzoek naar de relatie milieuzorgsystemen en naleving; een nadere analyse van het onderzoek ‘Naleving en handhaving Wvo in 2000 - 2001’ [Boek]
Dekker, G.P.C.M. \ 2004
Eén van de nevenconclusies in het onderzoek ‘Naleving en handhaving Wvo in 2000 - 2001’ (hierna: Monitoring) is, dat "de beste ‘voorspeller’ voor overtredings-gedrag het beschikken over een gecertificeerd milieuzorgsysteem is; 63% van de bedrijven me ...
help
Onkruidbestrijding op verhardingen door hoveniers : resultaten van een enquête van Stichting Reinwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
Veel hoveniers gebruiken regelmatig bestrijdingsmiddelen op verhardingen die niet overeenkomen met de besluiten van her College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, zo bleek uit contacten van Stichting Reinwater met hoveniers tijdens haar proj ...
help
Promotie gebruik biosmeermiddelen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Breemen, A. van \ 2002
De pleziervaartuigen zijn o.a. door smeermiddelen een bron van watervervuiling. Zowel de Europese Unie (via het project LLINCWA) als Stichting Waterpakt besteden aandacht aan de voorlichting voor milieuvriendelijke smeermiddelen
help
Toxiciteit van koper in oppervlaktewater: een non-probleem? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwolsman, J. \ 2005
Koper wordt algemeen beschouwd als één van de grootste probleemstoffen in het Nederlandse waterbeheer. Het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) van koper in oppervlaktewater wordt bijna overal overschreden. Ecologische effecten, gerelateerd aan koper, z ...
help
Real soap : over fosfaten \ Nader bezien : waan en wetenschap in onze samenleving [Hoofdstuk uit boek]
Heel, H.P. van \ 2005
Voormalig hoogleraar milieutechnologie (Delft) en directeur van een chemische industrie kijkt terug op besluitvormingsprocessen, tegen de achtergrond van bekend te veronderstellen feiten. In dit hoofdstuk behandelt hij het beleid rond wasmiddelen en ...
help
Manual of FOCUS_TOXSWA version 2.2.1 [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Horst, M.M.S. ter \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ 2006
This model calculates exposure concentrations in small watercourses or ponds; these concentrations are used in the pesticide registration procedure at EU level
help
Baggerbeleid op de schop \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2009
Baggeren is een noodzakelijk kwaad dat de waterkwaliteit en visstand ten goede kan komen. Maar de bagger vervolgens verwerken in andere wateren brengt risico's met zich mee. “Hoe meer nutriënten, des te groter is de kans op een groenbruine soep.”
help
Ketenaanpak van probleemstoffen [Boek]
Kalf, D.F. \ Berbee, R.P.M. \ 2005
Dit rapport bevat de weergave van het project ketenaanpak dat in 2004 is uitgevoerd door het RIZA. Aansluitend op de goede voornemens uit de Vierde Nota Waterhuishouding is in dit project voor een aantal probleemstoffen nagegaan waar en hoe in de ket ...
help
Afwenteling rijkswateren : eerste verkenning van effectiviteit KRW maatregelen in rijkswateren Schelde en Rijn-West [Boek]
Driesprong-Zoeteman, A. \ Huisman, B. \ Hal, M. van \ 2005
Doel van de studie is het inventariseren van de wederzijdse beïnvloeding tussen rijkswateren in het gebied van Rijn-West en Schelde (inclusief Noordzee) en het inschatten van de effectiviteit van emissiereductie op de waterkwaliteit. Onderzoeksvragen ...
help
Implementation of the EU Water Framework Directive in Lake Leijen, The Netherlands : preliminary results of water quality monitoring and an overview of restoration measures [Boek]
Claassen, T.H.L. \ 2006
It was an easy choice to bring in Lake Leijen as the Dutch and Frisian pilot area in the Interreg project, focused on experiencing the implementation of the EU Water Framework Directive in 2002. This lake suffered from water pollution, expressing as ...
help
Maarten Hofstra, voorman emissiebeleid Rijkswaterstaat: "Wijze van aanpak belangrijker dan technische oplossing" : thema [Afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
Op 13 november 2009 werd in het vernieuwde kantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht aan het Amsterdam-Rijnkanaal het 40-jarig jubileum van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater gevierd: de wet die de basis legde voor de aanpak van de vervuiling van h ...
help
Verg(h)ulde pillen: onderzoek naar de emissie van geneesmiddelen uit ziekenhuizen - Dl. A: Algemene studie naar de omvang van de emissie en de mogelijkheden tot emissiereductie [Boek]
Derksen, J.G.M. \ Roorda, J.H. \ Swart, D. \ 2007
De emissie van geneesmiddelen naar het watermilieu staat steeds meer in de belangstelling in Nederland en daarbuiten. Ook vanuit de landelijk overheid is voor dit onderwerp steeds meer aandacht. Geneesmiddelen in het watermilieu zijn mogelijk schadel ...
help
Concept gebiedsactieplan Hondshalstermeer [Boek]
Lambers, N. \ 2011
Als alternatief voor verdere aanscherping van de wetgeving – waaronder beperkingen met betrekking tot het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen – gaan we in het project ‘Landbouw Centraal’ na of de problemen kosteneffectiever en voldoende z ...
help
Stakeholders willen kwaliteit oppervlaktewater borgen \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Wijnands, F. \ 2012
Op veel plaatsen in Nederland komen nog te veel bestrijdingsmiddelen voor in het oppervlaktewater. Hoe ze erin komen en met welke maatregelen dat te voorkomen is, is grotendeels bekend. Vooroplopende boeren, tuinders en loonwerkers passen die maatreg ...
help
KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - Hoofdrapportage [Boek]
Koops, R. \ Well, E.A.P. van \ 2011
Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
help
Cooling water systems : options and recommendations for reducing environmental impact \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
Assink, J.W. \ Deventer, H.C. van \ 1995
help
Voorspellingssysteem blauwalgen : resultaten pilots 2007 [Boek]
Burger, D. \ 2008
De doelstelling van dit project is om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat drijflaagvorming door blauwalgen in kleine en grote binnenwateren kan voorspellen. Met het waarschuwingssysteem moet per meer of plas een aantal dagen vooruit voorspeld ...
help
Waterkwaliteit Vlaanderen kent hardnekkige problemen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2009
Een beleidsmedewerker water bij de Bond Beter Leefmilieu en een woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij verwachten dat Vlaanderen niet zal kunnen voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hoewel de waterkwaliteit de afgelopen ...
help
Gewasbescherming : Beleidsvorming vereist eindspurt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2008
Verschillende EU-regelingen op het gebied van bestrijdingsmiddelen, residuen (resten bestrijdingsmiddelen) en water vormen het uitgangspunt bij het terugdringen van de chemische bestrijding in de land- en tuinbouw. Ook de waterschappen spelen een rol ...
help
Minder emissies van zware metalen door slimme maatregelen [Brochure]
Leendertse, P. \ Bussink, W. \ [2008]
Zware metalen als koper en zink zijn essentiële sporenelementen voor een goede dierprestatie. Tegelijkertijd kunnen deze metalen een risico vormen voor de waterkwaliteit indien deze in overmaat zijn of worden aangevoerd naar het veehouderijbedrijf vi ...
help
Stand van zaken voorlichting en begeleiding duurzame bemesting in Vlaanderen \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
2012
In 2012 ging de werking van het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting (CVBB) van start. Op plaatsen met rode MAP-meetpunten werd het terrein vooraf verkend. Daarna werden voorjaarsvergaderingen georganiseerd voor de telers ...
help
Schoon water : een bewezen aanpak voor het realiseren van schoon water [Boek]
CLM Onderzoek en Advies \ DLV Plant \ [ca. 2008]
Schoon Water is een manier om met verschillende doelgroepen schoon water te realiseren of te behouden. Voor o.a. provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven is het een preventieve aanpak om milieuschade in grond- en oppervlaktewater te voorkomen ...
help
Effectiveness of buffer strips in the Netherlands : international review report of the research project [Congresverslag]
Noij, G.-J. \ 2007
In October 2005 ALTERRA started a large-scale study on the effectiveness of unfertilized buffer strips along waterways in the Netherlands. They have investigated if such buffer strips can contribute to better surface water quality. The study was init ...
help
Onderzoek naar bestrijding van blauwalgen door middel van 'effectieve micro-organismen’ [Boek]
Lurling, M. \ Euwe, M. \ Tolman, Y. \ 2007
Door uitwisseling van nutriënten en deeltjes beïnvloedt het Gooimeer in grote mate de waterkwaliteit in Almere-Haven. Doordat de totale biomassa van ‘s zomers in het Gooimeer drijvende blauwalgen hoog is, kan er opeenhoping van grote hoeveelheden bla ...
help
Effecten van het lozingenbesluit open teelt en veehouderij (LOTV) op de waterkwaliteit [Boek]
Kalf, D.F. \ Roex, E. \ 2004
Het rapport bevat resultaten van een modelstudie naar de theoretische effectiviteit van de LOTV maatregelen. De resultaten van deze modelstudie zijn in verband gebracht met het beschikbare monitoringonderzoek afkomstig van de waterschappen. Hierdoor ...
help
Cost-efficient eutrophication control in a shallow lake ecosystem subject to two steady states \ Optimising the management of complex dynamic ecosystems : an ecological-economic modelling approach [Hoofdstuk uit boek]
Hein, L.G. \ 2005
help
Professionalisering van de handhaving [themanummer handhaving] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schoonhoven, G. van \ 2004
Op z’n janboerenfluitjes handhaven van milieuregels kan niet meer in Nederland. Opgeschrikt door rampen als Enschede en Volendam heeft de politiek zo’n zeshonderd handhavingsinstanties huiswerk meegegeven. Examenopgaven zelfs. Ze moeten hun beleid en ...
help
Kaderrichtlijn komt eraan : heerlijk helder water \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Vossen, M. \ 2004
Reacties op de EU Kaderrichtlijn water over de juistheid en haalbaarheid van de kant van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt, van LTO-Nederland en van Stichting Natuur en Milieu
help
Introductietraject ABM stoffen en preparaten : evaluatierapport, tevens advies voor toekomstige CIW-introductietrajecten [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2002
Om het daadwerkelijke gebruik te stimuleren heeft de CIW besloten om de Algemene Beoordelingsmethodiek Stoffen en Preparaten door middel van workshops te introduceren bij de doelgroepen. Dit rapport geeft een verslag van het introductietraject
help
Water en milieu \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Breemen, A. van \ Lammens, M. \ 2002
De succesvolle sanering van lozingen van industrieel en huishoudelijk afvalwater is voor veel oppervlaktewateren niet voldoende om een minimale kwaliteit te garanderen, terwijl de Europese Kaderrichtlijn Water juist vraagt om het realiseren van verde ...
help
Nutriëntenbelasting Hierdense Beek neemt af \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Swenne, A. \ Aalderink, H. \ Rem, H. \ Willemsen, G. \ 2002
Uit onderzoek naar trends in de Hierdense Beek blijkt dat maatregelen ter bestrijding effectief kunnen zijn. In de afgelopen 15 jaar nam de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het water met 40 procent af. Dit onderzoek toont aan dat gezamenlijk ingeze ...
help
Bestrijding eutrofiëring zuidelijke randmeren - 4: Effecten van maatregelen op de waterkwaliteit van de Zuidelijke Randmeren [Boek]
Portielje, R. \ Oostinga, K.D. \ Boender-Daane, C.W.M. \ 2002
help
Zwemmen in je eigen afval \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Medema, G. \ 2002
Zowel uit klachtenregistratie, uit epidemiologisch onderzoek (prospectief en patiënt-controle onderzoek) en uit kwantitatieve risico-analyse komt naar voren dat zwemmers gezondheidsklachten kunnen oplopen bij een duik in Nederlands zwemwater. Ook als ...
help
Mogelijkheden voor vermindering van de P-uitspoeling naar oppervlaktewater, met speciale aandacht voor bufferstroken \ Gebiedsgerichte milieumaatregelen voor waterkwaliteit en natuur in reconstructiegebieden van Noord-Brabant [Hoofdstuk uit boek]
Bakel, P.J.T. van \ Groenendijk, P. \ Schoumans, O.F. \ 2003
help
Restoration of freshwater lakes \ Restoration ecology : the new frontier [Hoofdstuk uit boek]
Gulati, R.D. \ Donk, E. van \ 2005
Techniques of lake restoration: reduction of nutrient loads, restoration of acidified systems; lake biomanipulation
help
Bestrijding van eutrofiëring in de zuidelijke randmeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwkamer, R. \ Boomen, R. van den \ Herik, K. van den \ Rijsdijk, E. \ 2006
In het Eem- en Gooimeer (de zuidelijke randmeren) komen in de zomer drijflagen van algen voor. Met de invoering van de Kaderrichtlijn Water in 2000 is op Europees niveau vastgesteld dat watersystemen ecologisch gezond moeten zijn. Volgens de kaderric ...
help
Voorspellingssysteem drijflagen van blauwalgen : resultaten pilots 2008 [Boek]
Burger, D. \ 2009
Drijflagen van blauwalgen vormen een jaarlijks terugkerend probleem in een flink deel van de Nederlandse meren en plassen. Vooral bij zwemlocaties is de overlast groot. De zichtdiepte vermindert, er kan stankoverlast optreden en er kunnen hoge toxine ...
help
Landelijke analyse effectiviteit huidig waterkwaliteitsbeleid : welke emissiereducties worden behaald met het huidig beleid en welke effecten heeft dit op de kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater in 2015? [Boek]
Driesprong-Zoeteman, A. \ Ek, R. van \ Portielje, R. \ 2005
Doel van het project is om de effectiviteit van het huidig Nederlands waterbeleid in te schatten. Per onderdeel van beleid wordt nagegaan in hoeverre de voorgenomen maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en wat de effectiviteit is van de maatregel ...
help
Analyse doelen en maatregelen rijkswateren : uitwerking thema chemie voor Compilatienota Rijkswaterstaat [Boek]
Driesprong-Zoeteman, A. \ 2006
Welke maatregelen grijpen direct in op de waterkwaliteit van rijkswateren? Wat zijn de bijbehorende kosten en effecten van die maatregelen en in hoeverre worden de doelen in rijkswater gehaald met een beperkt en fors maatregelenpakket? Die vragen sta ...
help
Schone sloot naast de boomgaard : regio Vijfheerenland-Alblasserwaard; eindrapportage over de periode 2006 t/m 2008 [Boek]
Maas, R. van der \ Heijerman-Peppelman, G. \ Roelofs, P. \ Helsen, H. \ Kanne, J. \ 2009
Evaluatie van bestrijdingsmiddelengebruik in de fruitteelt en de milieubelasting voor het oppervlaktewater. Een emissiebeperkende maatregel, namelijk drie meter teeltvrije zone tussen fruitbomen en sloot. In de jaren 2006 t/m 2008 is deze methode toe ...
help
Major obstacles to water quality management. Pt. 1. Hydro - schizophrenia \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Schouten, C.J.J. \ Rang, M.C. \ Kleijn, C.E. \ 1988
help
Gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in het grondwaterbeschermingsgebied Sint Jansteen : gevolgen voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater [Boek]
Vos, A.J. \ 1993
help
Oppervlaktewater met minder bestrijdingsmiddelen : een aanpak gericht op drinkwaterwinning [Boek]
Boland, D. \ Leendertse, P.C. \ Dieden, A. \ 1999
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.