Login

Hydrotheek

help
Verslag van de waterverontreinigingsdag gehouden op initiatief van de Nederlandsche Heidemaatschappij op 11 Mei 1929 te Utrecht [Boek]
1929
help
Milieubalans 2008 \ Milieubalans... [Jaarverslag]
2008
De Milieubalans is een jaarlijkse rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de toestand en de trends in het milieu in relatie tot het gevoerde beleid en de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook schetst de Milieubalans resterende kn ...
help
Environmental quality standards : endpoints or triggers for a tiered ecological effect assessment approach? \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Sijm, D. \ Bruijn, J. de \ Crommentuijn, T. \ 2001
help
Waterkwaliteit in Friesland [Er gaat niets boven water : themanummer] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Veldt, M. in 't \ 2003
Theo Claassen en Paul van der Vegt houden zich allebei bezig met de kwaliteit van water in Friesland. Claassen is ecoloog in dienst van Wetterskip Fryslân. Van der Vegt is beleidsmedewerker van de Friese Milieu Federatie. Een gesprek over manieren om ...
help
Symposium 50 jaar GTD : ontmoeting met heden, verleden en toekomst, 13 juni 2003 : samenvatting [Congresverslag]
Gemeenschappelijke Technologische Dienst \ 2003
help
Tijd voor [drinkwater] kwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Enthoven, M.E.E. \ 1989
help
Groundwater pollution : proceeding of technical meeting, 31 [Boek]
1976
With contributions: Characteristic Examples of the Natural Groundwater Composition in The Netherlands, C.R.MEINARDI; Interaction-Mechanisms in Soil as related to Soil Pollution and Groundwater Quality, F.A.M. DE HAAN; Nitrogen, Phosphate and Biocides ...
help
Handboek oliebestrijding op zee, kust en binnenwateren [Boek]
Koops, W. \ 1985
Uitgave van Rijkswaterstaat, directie Noordzee. Met medewerking van Werkgroep Oliebestrijding Binnenwateren (WOB), Nationale Werkgroep Grote Olieverontreiniging (GOVK) en Commissie Uitvoering Beheersplan Verontreiniging door Olie (CUBVO). Achtereenvo ...
help
Milieutechnologie - meer dan milieu en technologie : samenspel van milieu en industrie, evaluatie en toekomstvisie [Boek]
Groen, M. \ Scholtens, B. \ Kasteren, J. van \ 1987
Stand van zaken van oplossingen voor de milieuproblematiek. Waartoe in 1979 de Commissie Milieu en Industrie (CMI) in het leven geroepen werd (VROM)
help
Riooloverstorten : wat doen we ermee? \ Voordrachtenbundel 18e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling, donderdag 7 januari 1999, Delft [Hoofdstuk uit boek]
Clemens, F.H.L.R. \ 1999
help
Saneren van het grondwater tot aan het berekende, verhoogde achtergrondgehalte : een rekenmethode voor het bepalen van verhoogde achtergrondgehalten van het grondwater \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Lappere, R. \ Smittenberg, J. \ 1998
help
Advies wetenschappelijke evaluatie interventiewaarden [Boek]
Technische Commissie Bodembescherming \ 2002
help
Water pollution control in the Netherlands : policy and practice 2001 [Boek]
Warmer, H. \ Dokkum, R. van \ 2002
help
De verplichting tot aansluiting op de riolering (2) \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Robbe, J. \ 2003
In dit tweede (en laatste) artikel wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan handhaving van de aansluitverplichting bij uiteenlopende regelgeving. Hiermee wordt gedoeld op de situatie waarin volgens de bouwverordening moet worden aangesloten, ma ...
help
Milieuvriedelijk baggeren : vaargeulverdieping door onderzuigen economisch en milieuvriendelijk \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Linde, P. van der \ Janssen - Stelder, B.M. \ 2005
Na de ontwikkeling van het consolidatiesysteem 'Beaudrain' heeft Boskalis nu 'Beaudredge' ontwikkeld. Dit is een techniek waarbij schoon zand onder een (onbruikbare) bovenliggende laag wordt weggezogen en de bestaande (water)bodem ongeroerd omlaag za ...
help
Meer informatie voor minder geld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
In 2010 bestond het Integraal LaboratoriumOverleg Waterkwaliteitsbeheerders (ILOW) 25 jaar. Bij het begin in 1985 een landelijk samenwerkingsverband van 25 waterkwaliteitslaboratoria, nu nog tien leden groot. Een aantal dat per 1 juli 2011, als het n ...
help
Onbekend maakt onbemind \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Alders, E. \ 2005
Eind 2002 is verschenen het CIW-rapport 'Vrijkomend grondwater bij bodemsaneringen'. Dit bevat een herzien beoordelingskader voor de afgifte van Wvo-vergunningen in het kader van bodemsaneringen. Dit rapport heeft echter nog niet geleid tot de versch ...
help
Gebiedsgericht beheer van verontreiningd grondwater : tussen Wbb en KRW \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kerkhoven, P. \ Bruijn, P.J. de \ Daamen, M.C.M. \ 2006
Het grondwater in Nederland is op veel plaatsen structureel, grootschalig en langdurig verontreinigd. De Wet bodembescherming gaat uit van een gevalsgerichte benadering, Dit artikel doet verslag van een gebiedsgerichte benadering, zoals dat is ontwik ...
help
De Kaderrichtlijn Water maakt een gebieds- en systeemgerichte benadering noodzakelijk \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Gun, J.H.J. van der \ Smidt, E. \ Roos, M. de \ 2006
Nu het verbeteren van watersystemen (via EU kaderrichtlijn) aan de orde is, en er tegelijkertijd gewerkt wordt aan een harmonisering van de waterwetgeving (Waterwet) is de gelegenheid en kans geboden een integrale benadering te kiezen. Namelijk water ...
help
Nieuwe regels voor waterbodems: een vertroebeld beeld? \ Milieu en recht [Artikel]
Handgraaf, S. \ Strolenberg, S. \ 2010
Sinds 22 december 2009 behoort de regulering van de waterbodemkwaliteit niet meer tot het terrein van de Wet bodembescherming, maar tot de Waterwet. Voor de aanpak van historisch verontreinigde waterbodems heeft deze overgang het karakter van een lic ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.