Login

Hydrotheek

help
Ontsmetting met chloor werpt smet op kraanwater : "wonder uit de kraan" verliest zijn aureool \ Consumentengids : maandblad van de Nederlandse Consumentenbond [Artikel]
1993
help
Zorgen uit de kraan [Boek]
Fonk, G. \ Schep, G.J. \ 1989
help
"Waar moeten we onze grondwaterwingebieden tegen beschermen en hoe?" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dam, F.A. van \ Jonkman, P. \ 1988
help
Milieudefensie op de bres voor bedreigd grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1987
help
WHO Workshop over Nitraatverwijdering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schippers, J.C. \ 1986
help
Methaan en nagroei : verslag van een workshop \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reijnen, G.K. \ Kooy, D. van der \ 1991
help
Tussen Den Haag en de baggerpraktijk : terugblik op 25 bijeenkomsten van Baggernet \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Leenaers, H. \ 2007
In 1999 startte Baggernet, een netwerk van mensen uit de baggerpraktijk. Bagger was een milieuprobleem. Hoe kijken betrokkenen terug op de afgelopen acht jaar, waarin de baggerwereld te maken kreeg met actief waterbodembeheer, met een maatschappelijk ...
help
Handvatten voor gebiedsgerichte grondwaterbescherming \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boerefijn \ Werf, H. van der \ Nass, A. \ 2008
In haar beleidsplan grondwaterbescherming Overijssel 2006 gaat de provincie uit van een meer gebiedsgerichte benadering door een sterkere sturing via de ruimtelijke ordening. De provincie wil als uitwerking van het beleid een duidelijk toetsingskader ...
help
Overzicht factsheets bodemsaneringstechnieken [Website]
[2008]
Onderdeel van Waterbodemrichtlijn : kennisdocument voor bodem- en waterbodembeheer (http://www.waterbodemrichtlijn.nl/). Als eerste informatieniveau zijn per techniek factsheets opgesteld, die geven een korte beschrijving van de techniek, van het toe ...
help
Berekening van grondwaterverontreiniging bij puntbelasting [Boek]
Hoeks, J. \ 1977
help
Evaluatie aanpak diffuse bronnen : werken we voldoende samen voor schoon water? : evaluatie van de aanpak van diffuse verontreinigingen van oppervlaktewateren ; en in het bijzonder van het Actieprogramma Diffuse Bronnen " Samen Werken voor Schoon Water" [Boek]
Nelen & Schuurmans consultants \ 2002
In deze studie is de effectiviteit van de aanpak van diffuse bronnen van verontreinigingen nader beschouwd. Daarbij is gekeken naar zowel de inhoudelijke als de procesmatige aspecten van het vraagstuk.
help
Naar een verantwoord onkruidbeheer op verhardingen : beleidsadvies voor emissiebeperking in het onkruidbeheer op verhardingen [Boek]
2006
Het advies bestaat uit een voorstel voor maatregelen die zijn weergegeven in een beslisboom. De beslisboom geeft een voorkeursvolgorde van maatregelen die uiteindelijk moeten leiden tot een afname van de emissie van bestrijdingsmiddelen vanaf verhard ...
help
Probleem drijflagen Leek letterlijk opgelost \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2013
Drijflagen in pompgemalen kunnen voor problemen zorgen. Zo'n laag kan namelijk de werking van de niveaumeting en pompen belemmeren. In de gemeente Leek had men in twee gemalen met deze problematiek te kampen. Dankzij het Air Injection System (AIS) zi ...
help
Internationale vergadering tegen watervervuiling te Meersburg \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Jaag, O. \ 1956
Men stelde voor, dat de staten, die aan deze rivier liggen, onderhandelingen zouden aangaan, teneinde te trachten tot een f!erbetering te komen van de kwaliteit van het Rijnwater op grond van een overeenkomst. Na zulk een plan zou het mogelijk zijn v ...
help
'Verwijdering van micro-organismen : een nieuwe aanpak van een oud probleem' : verslag van het Kiwa - VWN colloquium \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kooij, D. van der \ 1997
help
Bepaling en betekenis van de biofilmvormende eigenschappen van drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kooij, D. van der \ Vrouwenvelder, H.S. \ Veenendaal, H.R. \ 1997
help
Groen licht : milieubeleidsplan 2001-2006 [Boek]
Jong, A. de \ Provincie Zeeland \ 2001
help
Onderzoeksprogramma diffuse bronnen : diffuse bronnen: voor velen een punt [Boek]
Clewits, M. \ 2001
help
"Van lozingenbeheer naar emissiebeheersing : revolutionaire omslag in denken" \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Thomassen, R. \ 2001
help
Code goede landbouwpraktijken : EG-nitraatrichtlijn (EG 91/676) [Boek]
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.