Login

Hydrotheek

help
Veilig achter sterke dijken : resultaten INSIDE \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2007
Het project INSIDE is een geslaagd voorbeeld van innovatieve ontwikkeling, in nauwe samenwerking tussen publieke en private partijen. Drie consortia van aannemers en ingenieursbureaus hebben aangetoond dat je dijken kunt versterken zonder het ruimteb ...
help
Begroeiing van blokkenmatten \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Verkade, G.J. \ Veenbaas, G. \ Reitsma, J.M. \ 1992
help
Praktijkonderzoek naar corrosie bij damwanden : t.b.v. stabiliteitsschermen en erosieschermen in waterkeringen [Boek]
Kraaijenbrink, P. \ 2013
In 2003 is gestart met onderzoek naar corrosie bij damwanden die voor dijkversterkingen tweezijdig in de ondergrond staan. In het algemeen zijn dit voornamelijk stabiliteitsschermen en erosieschermen. In onderhavige rapportage zijn, samen met de resu ...
help
Multifunctionele waterkeringen : onderzoek naar de mogelijkheden voor flexibel gebruik van de waterkering [Boek]
Tromp, E. \ 2012
Vernieuwingen in de aanpak van maatregelen voor hoogwaterbescherming zijn nodig. Eén van de aandachtsgebieden hierin betreft de verbetering/versterking van waterkeringen, vooral dijken, in samenhang met andere gebiedsopgaven.
help
Toekomstbestendige verharde zeeweringen : verkenning naar adaptieve oplossingen in een zandige kust : eindrapport ten behoeve van het Deltaprogramma Kust [Boek]
Stronkhorst, J. \ Lagendijk, O. \ 2012
Ongeveer een kwart van de Nederlandse Noordzeekust bestaat uit verharde zeeweringen. Dit zijn zeedijken, boulevards, dammen, kunstwerken zoals sluizen en gemalen of hybride keringen (een combinatie van duin en harde zeewering). Het betreft zowel hard ...
help
Dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nooij, R. \ Giessen, H.J. van der \ 2014
De Lekdijk tussen Kinderdijk en het Schoonhovenseveer voldoet over 10 km van de 17,5 km niet aan de veiligheidsnorm. Waterschap Rivierenland heeft na een lang voorbereidingstraject een D&C-contract op de markt gezet om de Lekdijk weer op sterkte te b ...
help
Samen naar een beter resultaat : omgevingsmanagement vergroot kans op succesvolle dijkversterking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rieter, M. \ Hoeve, M. \ 2015
Een goed gevoerd omgevingsmanagement vergroot de kans op het succesvol uitvoeren van een dijkversterking. De dijkversterking bij Den oever door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier illustreert dat.
help
Effect zandsuppletie op kust en Waddenzee [Brochure]
Stronkhorst, J. \ Bruens, A. \ Vliet, L. van \ 2012
Sinds 1990 wordt met zandsuppleties de basiskustlijn in stand gehouden en sinds 2001 wordt ook het zandvolume in het kustfundament deels op peil gehouden. In deze Deltafact wordt er gekeken naar de verschillende vormen van suppleties en het effect hi ...
help
Overgangsconstructies in dijkbekledingen : bundeling van huidige kennis [Boek]
Rijke, W.G. de \ Rijke, W.G. de \ Klein Breteler, M. \ Stoutjesdijk, T.P. \ Philipse, L.A. \ Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) \ 1992
In het kader van het TAW-onderzoek naar de stabiliteit van dijkbekledingen is de huidige kennis gebundeld over overgangsconstructies. Het betreft de overgangsconstructies tussen bekledingen van gezette steen, blokkenmatten, stortsteen, asfalt en gras ...
help
Groot onderhoud Markermeerdijk \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Halter, W. \ 2009
De dijk langs het Markermeer tussen de Houtribsluizen in Enkhuizen en de Oranjesluizen in Amsterdam is 71 km lang. Tweederde van deze meer dan 700 jaar oude, monumentale dijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen en moet worden versterkt.
help
Oevervegetatie kan functie geotextiel versterken : doorgroeibaarheid geotextielen onderzocht \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Ivens, E.A.M. \ Verkade, G.J. \ Reitsma, J.M. \ 1992
help
Dijkversterking en kwelderherstel hand in hand \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vonk, A. \ 2012
In 2010 en 2011 zijn er twee grote projecten uitgevoerd op het Balgzand nabij Den Helder. Doel daarvan was droge voeten voor de inwoners van de Noordkop én een broedplek en hoogwatervluchtplaats voor de vogels van het Balgzand. De twee projecten zijn ...
help
Erosie van een dijk na bezwijken van de steenzetting door golven : SBW reststerkte; analyse Deltagootproeven [Boek]
Klein Breteler, M. \ 2012
Een van de deelprojecten van het meerjarig onderzoeksprogramma “Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW)” is SBW-reststerkte. In dat kader is in 2010 grootschalig modelonderzoek uitgevoerd in de Deltagoot met een 8,5 m hoge dijk op prototypeschaal, ...
help
Toetsing van de penetratie van gietasfalt in breuksteen [Boek]
Davidse, M.P. \ 2012
Een van de renovatiemethodes die in Nederland gebruikt wordt om steenzettingen te versterken is het overlagen met vol en zat gepenetreerde breuksteen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een relatief kleine sortering breuksteen. De stabiliteit van de b ...
help
Effectieve duur van langeduurbelasting met variërende golfhoogte : stabiliteit van steenzettingen [Boek]
Klein Breteler, M. \ 2012
In het rekenmodel Steentoets wordt weliswaar rekening gehouden met de belastingduur, maar gedurende de belastingperiode wordt gerekend met een constante golfhoogte. Voor het meewegen van een variërende golfhoogte gedurende de belastingperiode zijn er ...
help
Reacties op de consultatieversie NVK, gebundeld en beantwoord : nationale visie kust : een kompas voor de kust [Boek]
2013
In de Nationale Visie Kust geven de gezamenlijke overheden langs de kust (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat en de gezamenlijke Departementen) richting aan het samengaan van duurzame en lange termijn veiligheid van de kust met ruim ...
help
Duurzame grondverbetering voor dijken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Provoost, Y. \ Maas, M. \ Derksen, M. \ 2015
In 2015 heeft projectbureau Zeeweringen een mix-in-place-grondverbetering uitgevoerd bij een Zeeuwse dijkversterking. Op zich niets nieuws. Maar de schaal, de omstandigheden (een dijk in getijdengebied) en het bijzondere materieel (klein en wendbaar) ...
help
Waterbouw in beweging \ New Scientist : Nederlandse editie [Artikel]
Zonneveld, J. \ 2016
Met nieuwe manieren van dijken monitoren en versterken kan een hoop winst behaald worden.
help
Hierbij bieden wij u ons advies over de toetsing van de uitgangspunten van de rivierdijkversterkingen aan [Boek]
Boertien, C. \ 1993
Advies Commissie Boertien over rivierdijkversterkingen.
help
'Hoe verder met dynamisch kustbeheer' : een visie op grond van een workshop met betrokkenen [Boek]
Löffler, M. \ 2010
Het beleid rond dynamisch kustbeheer vindt zijn oorsprong in de eerste kustnota uit 1990. Vervolgens bevestigden de kustnota’s uit 1995 en 2000 dit beleid en ook in de Nota Ruimte (2006) vormt behoud van het dynamisch karakter van de kust een belangr ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.