Login

Hydrotheek

help
De landbouw en het probleem van de waterverontreiniging \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Hellinga, F. \ 1956
Lezing door Prof. Ir F. Hellinga, Hoogleraar voor Cultuurtechniek aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, voor de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging op 29 november 1956 te Utrecht. Naar de verspreiding van het zout i ...
help
Agrohydrologische profielen van Zeeland : een geologische en hydro-lithologische verkenning van de ondergrond van een estuarien gebied tot een diepte van maximaal 40 meter [Boek]
Ridder, N.A. de \ Voorthuysen, J.H. van \ Grient, J.H. van der \ Beltman, J.H. \ 1957
help
Oorzaken van verzilting, hun herkenning en de risicofactoren voor de drinkwaterbereiding \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Stuyfzand, P.J. \ 2007
Grond- en oppervlaktewater kunnen verzilten door minstens 16 uiteenlopende oorzaken. Een goede prognose van het verloop en een effectieve remedie van het euvel vergen een juiste diagnose van de bron van het zout. Hoe chemische tracers, (paleo)hydrolo ...
help
Grüne Delikatessen für eine salzige Zukunft \ Tages Anzeiger [Artikel]
Amrein, M. \ 2008
Die Versalzung von Ackerland nimmt zu. Mit spezialisierten Pflanzen wollen Forscher unsere zukünftige Ernährung sichern.
help
Nederlandse onderzoekers bepleiten simpele oplossing van mondiale verziltingsporblematiek: lekker!, reerug met zouttolerante kustplanten \ NRC Handelsblad [Artikel]
Heselmans, M. \ 2008
Boeren moeten zeekool, lamsoor en andere wilde kustplanten gaan telen, stelt systeemecoloog Jelte Rozema in Science. Maar de markt wil nog niet
help
Groente van de zoute grond : ecoloog Rozema: in principe kun je alle soorten bieten op zilte bodem telen \ Reformatorisch dagblad [Artikel]
Vries, H. de \ 2008
Steeds meer landbouwgrond verzilt, door zeespiegelstijging en bodemdaling. Enkele Nederlandse wetenschappers pleiten al jaren voor de ontwikkeling van zoute landbouw. „In principe kun je alle soorten bieten op zilte grond telen.”
help
De grond na de overstroming \ Schade en herstel in de watersnoodgebieden : overzicht van de toestand een jaar na de overstromingsramp [Hoofdstuk uit boek]
Berg, C. van den \ 1954
De mate van verzilting van de bodem, de gevolgen voor de bodemstructuur, verloop van en maatregelen ter bevordering van ontzilting in de overstromingsgebieden van de stormramp van 1953. Chemische bodemanalyse, onderzoek vanuit Rijksdienst voor Landbo ...
help
Toenemende verzilting vraagt ‘mentale omslag bij waterbeheerders en -gebruikers’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Talsma, M. \ Ruijtenberg, R. \ 2012
Het programma Kennis voor Klimaat, het platform Zoet-zout van Rijkswaterstaat en STOWA hielden op 31 mei en 1 juni op Texel een symposium over de toenemende, door de opwarming van de aarde extra aangejaagde verzilting van grond- en oppervlaktewater. ...
help
Observations on the hydrochemical groundwater situation of the Western Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Pomper, A.B. \ 1983
help
'Verzilting niet overal tegenhouden, maar waterbeheer differentiëren' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
Verzilting is een oprukkend probleem. Door de bodemdaling, drogere zomers, hogere zeespiegel en de zoute kwel treedt op veel plaatsen verzilting op. Met op sommige plaatsen gevolgen voor (hoogwaardige) land- en tuinbouw, drinkwaterwinning en de ecolo ...
help
Zoet zout tweedaagse op Texel [Video]
STOWAvideo \ 2013
Inleidende film voor de Zoet-zout bijeenkomst op Texel op 31 mei en 1 juni 2012. Kennis voor Klimaat, het Platform zoet-zout (RWS Waterdienst) en STOWA organiseerden de bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer ...
help
De betekenis van de verontreiniging van de Rijn voor de Hollandse waterhuishouding \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Wibaut-Isebree Moens, N.L. \ 1956
Door de dichte bevolking is de benutting van de bodem in de laatste decenniën, vooral in het westen, zeer geïntensiveerd. Men heeft veel proeven gedaan om van de meest uiteenlopende cultuurplanten de zouttolerantie vast te stellen (tomaten, druiven, ...
help
Het oppervlaktewater als factor in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Vink, J. \ Maris, R. \ 1952
De positie van het water in de planning. Een bijdrage van de directeur van de Rijksdienst voor het Nationale Plan.
help
Verzilting: wat zijn de effecten en de mogelijke oplossingen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2006
Recentelijk is in het kader van het BSIK programma Leven met Water het project "Leven met Zout Water" van start gegaan. Het project moet een antwoord geven op de vraag hoe we de komende decennia om moeten gaan met verzilting van grond- en oppervlakte ...
help
De zoete smaak van zilte gewassen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2009
Onze voedselproductie is vrijwel uitsluitend gebaseerd op zoet water slurpende gewassen, terwijl landbouwgronden verzilten. Gewassen zouttoleranter maken, lijkt dè oplossing. Daarom pleit de Amsterdamse ecoloog Jelte Rozema voor een echte koerswijzig ...
help
Verzilting bedreigt bloembollen : overheid loopt te hard van stapel met onderzoek \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Vaart, L. van der \ 2009
Volgens de waterplannen van de provincies moet de bloembollensector in West-Nederland over tien tot twintig jaar zijn eigen waterhuishouding regelen. De bollensector krijgt zeker te maken met verzilting. Diverse onderzoeken kijken naar oplossingen vo ...
help
Drinkwaterfunctie en verzilting van het IJsselmeergebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bonte, M. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2010
Klimaatverandering leidt tot stijging van de zeespiegel en een veranderende hydrologie van de Rijn. Hierdoor neemt de kans op periodieke verzilting van het IJsselmeergebied toe. Het Markermeer is voor wat betreft verzilting meer klimaatbestendig dan ...
help
Zouttolerantie van teelten [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ [ca. 2011]
Water van goede kwaliteit wordt schaars. Het water dat voor de landbouw wordt gebruikt is grotendeels zoet. Aangezien de verzilting wereldwijd toeneemt en praktisch onomkeerbaar is, ligt de optie om gewassen te verbouwen die meer zouttolerant zijn vo ...
help
Droge kost : innoveren op droogte en watertekort [Boek]
Arnold, G. \ [2011]
De meest recente klimaatscenario’s geven aan dat er in Nederland in de toekomst vaker aanhoudend droge, warme zomers kunnen optreden die aanleiding geven tot watertekorten. Maar dat het niet iets is wat uitsluitend in de toekomst speelt, hebben de zo ...
help
Het effect van sterk wisselende zoutgehalten op het benthos in de Westerschelde en de Haringvlietmonding [Boek]
Steenbergen, J. \ 2004
In opdracht van het RIKZ is een literatuurstudie uitgevoerd naar de ecologische respons van een ecosysteem in een zoet-zout overgang bij sterk wisselende zoutgehalten en bij een gepulseerde afvoer. Hierbij is alleen gekeken naar de benthische leefgem ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.