Login

Hydrotheek

help
Zoutindringing [Factsheet]
Friocourt, Y. \ Kuiper, K. \ Leung, N. \ 2014
Verzilting van watersystemen is het fenomeen waarbij zoet water zout(er) wordt. Het zoete water moet vaak om meerdere redenen zoet blijven, denk hierbij aan de drinkwatervoorziening, gebruik voor in de landbouw en industrie, of voor de natuur. Het ve ...
help
Verzilting en ontzilting van water in Nederland \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Winaut-Isebree Moens, N.L. \ 1959
Het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-. Bodem en Luchtverontreiniging is een goede aanleiding om eens na te gaan hoe het in die vijftig jaren gegaan is met het vraagstuk van verzilting van het water enerzijds en van ontzi ...
help
STOWA Zout Zout hoofdwatersysteem sessie [Video]
STOWAvideo \ 2012
Dit is een opname van de sessie, die tijdens de Zoet Zout tweedaagse is gehouden op 31 mei en 1 juni 2012. De centrale vragen in deze sessie zijn: (1) Is het water vanuit het Hoofdwatersysteem zodanig te sturen dat het komt op de plek waar de noodzaa ...
help
Maar eerst uitvoering compenserende maatregelen : Haringvlietsluizen in 2018 op een Kier \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Graaf, R. de \ 2015
In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Goed voor de visstand maar daardoor loopt er ook zoutwater het Haringvliet in, dus problemen voor de landbouw en voor het waterbedrijf. Compenserende maatregelen zijn nodig. Minister Schultz gaf het sta ...
help
’Pompen of verzilten’: brakke buffer tegen oprukkend zout : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2015
Verzilting is een nauwelijks te onderschatten probleem voor het westen van ons land. Onder de titel ‘Pompen of verzilten’ presenteerde Royal HaskoningDHV tijdens de Waterbouwdag op 13 november in Rotterdam een kosteneffectieve oplossing voor dit prob ...
help
Prijswinnend project Balance Island: tegengaan van zout indringing in het Haringvliet [Video]
Imares Wageningen UR \ 2012
Aankondiging dat Balance Island, een idee van het Consortium van IMARES, Grontmij en Waterarchitect, de Delta Water Award en de Delta Alliance Young Professional Award heeft gewonnen. Balance Island zorgt ervoor dat de zout indringing in het Haringvl ...
help
Veldproef Freshmaker Ovezande (Zeeland) [Boek]
Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Kooiman, J.W. \ 2013
Op onder andere Zuid-Beveland blijken zoete grondwaterlenzen in droge perioden uitkomst te bieden. Deze zijn ontstaan in de hoger gelegen kreekruggen. Hieruit kan met een ondiepe put zoetwater worden gewonnen. Op de meeste plaatsen is een dergelijke ...
help
130314 Deltaproof, zoetwater P401 opening Stefan Kuks [Video]
STOWAvideo \ 2013
Na het welkomstwoord van de dagvoorzitter René Schepers gaf Stefan Kuks (Waterschap Regge en Dinkel) de openingspresentatie als onderdeel van het dagprogramma Zoetwater, perspectieven voor hoog en laag, tijdens de Deltaproofweek in maart 2013 in Amer ...
help
Verzilting, klimaatverandering en de Kaderichtlijn Water: casestudie Schieland [Poster]
Veraart, J.A. \ Gerven, L.P.A. van \ Lips, M. \ 2012
De beslisregels over wateraanvoer naar verschillende regio’s worden in het deltaprogramma veelvuldig besproken in het licht van klimaatverandering. Een van deze beslisregels betreft de procedure voor Kleinschalige Water Aanvoer (KWA), ingezet in tijd ...
help
Cumulatieve effecten van externe ingrepen voor de zoetwatervoorziening in de 21e eeuw [Boek]
[2015]
Deze Voorkeurstrategie Zoetwater omvat onder andere de volgende maatregelen: • Extra wateraanvoer naar West-Brabant vanuit het Hollandsch Diep door de Roode Vaart • Vergroten van de capaciteit van de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA), waarvoor extra w ...
help
Freshmaker maakt zoute ondergrond zoet: nieuwe watertechniek voor Zuidwestelijke Delta \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Assche, C. van \ 2013
In het Zuidwestelijke Deltagebied is zoet water voor beregening of fertigatie slechts beperkt beschikbaar. Daar komt nu wellicht verandering in. Bij fruitteler Jan Rijk in Ovezande wordt een proef uitgevoerd met het kunstmatig opslaan van zoet water ...
help
Ontzilting; een oplossing voor verzilting in de vollegronds landbouw? \ H2O online [Artikel]
Craats, D. van de \ Nikkels, M. \ Stuyt, L. \ 2016
De huidige manier van omgaan met verzilting in Nederland kan in de toekomst steeds vaker problemen opleveren, onder andere voor beregening in zoutgevoelige teelten. Er wordt daarom nu al aan verschillende oplossingen gewerkt. Eén van de mogelijke opl ...
help
Water waar het wezen moet : effecten van beleidsstrategieën voor droogte in Midden-West Nederland : eindrapport Modelspoor fase 2 [Boek]
Werkman, W. \ Jacobs, P. \ 2005
Dit rapport is een product van de Zoetwaterverkenning Midden-West Nederland, een project waarin provincies, regionale waterbeheerders en Rijkswaterstaat samenwerken om de aard, ernst en omvang van droogte in Midden-West Nederland in kaart te brengen ...
help
Saline groundwater - surface water interaction in coastal lowlands [Proefschrift]
Delsman, J.R. \ [2015]
Verzilting van oppervlaktewater door zout grondwater komt veel voor in de Nederlandse kustregio. Het nemen van effectieve maatregelen wordt echter bemoeilijkt, doordat de hydrologische processen en fysisch-geografische factoren die de uitstroom van z ...
help
130314 Deltaproof, zoetwater P402 Ad Jeuken [Video]
STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Ad Jeuken (Kennis voor Klimaat) en Emiel van Velzen (Deltares) onder de titel 'Regionale maatregelen voor adaptatie aan klimaatverandering in de zoetwatervoorziening in Nederland' als onderdeel van het dagprogramma Zoetwater, perspect ...
help
Bangladesh - the Netherlands, 50 years of water cooperation : creating water opportunities together [Brochure]
Braak, B. ter \ [2015]
Cooperation between Bangladesh and the Netherlands in the water sector goes back over half a century. We have worked together on flood management, drainage, river basin management and coastal zone management – creating safe polders and making land av ...
help
Zoetwater baten voor de agrariër : de opbrengsten van zoetwatermaatregelen [Boek]
Tolk, L.F. \ Winkel, T. te \ Mens, M.J.P. \ Velstra, J. \ 2015
In deze publicatie wordt in beeld gebracht wat de meerwaarde is (1) van maatregelen die zorgen voor een vergroting van de zoetwaterlens waarmee verzilting wordt tegengaan, en (2) van maatregelen die door (ondergrondse) opslag van zoetwater voor een g ...
help
Voortgezet onderzoek kanaal Waddinxveen - Voorburg [Boek]
Waterloopkundig Laboratorium \ Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ Ingenieurs- en Architectenbureau van Hasselt en de Koning, Haskoning B.V. \ 1981
ICW Haskoning WL onderzoek wateraanvoer ter bestrijding van verzilting
help
De invloed van geinfiltreerd oppervlaktewater op het zoutgehalte van het bodemvocht in de grond en op de produktie van bolgewassen in de polder Anna Paulowna [Boek]
Ploegman, C. \ Heesen, A.M.H. van \ 1980
In genoemde polder wordt de watervoorziening geregeld met behulp van het gemaal J.C. de Leeuw vanuit het Amstelmeer. Vanwege het veelal hoge zoutgehalte van dit boezemwater heeft het tot gevolg, dat het oppervlaktewater in de polder in ongunstige zin ...
help
Tegen de intuïtie in : slimmer doorspoelen om zoet water te besparen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Voorde, M. ter \ 2015
De bestrijding van verzilting in de kustprovincies zou anders aangepakt moeten worden. Het doorspoelen van de sloten met zoet rivierwater kan slimmer, waardoor minder water nodig is. Dat concludeerde hydroloog Joost Delsman van Kennisinstituut Deltar ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.