Login

Hydrotheek

help
Irrigation performance assessment and irrigation efficiency \ Annual report... / International Institute for Land Reclamation and Improvement [Artikel]
Wolters, W. \ Bos, M.G. \ 1990
help
Identifying priorities in irrigation system problems and solutions \ ...International congress on irrigation and drainage [: transactions] = ...Congres international des irrigations et du drainage [: actes] [Artikel]
Rijsberman, F.R. \ Grigg, N.S. \ 1987
help
Evaluatie wateraanvoer in de Noordoostpolder [Boek]
Immerzeel, W. \ Graafstal, H.G. \ Loeve, R. \ 2006
Wateraanvoer speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding van de Noordoostpolder. Het aangevoerde water wordt onder andere gebruikt voor droogtebestrijding, doorspoeling en peilhandhaving. De wateraanvoer is ongeveer 10% van de totale hoeveelhei ...
help
Water voor de Veenkoloniën : startnotitie [Boek]
Debets, F. \ 2012
In deze rapportage zijn de adviezen geformuleerd die gericht zijn op het verminderen van de risico's van watertekort en wateroverlast en op het verbeteren van de waterkwaliteit in de Veenkoloniën. Hiervoor is een deskundige adviescommissie samengeste ...
help
Buitendijks water in Flevoland : vooronderzoek ten behoeve van een beleidsbepaling ten aanzien van de inlaat van buitendijkswater in de provincie Flevoland : eindrapport [Boek]
DHV Water \ 1998
help
Gebiedsvreemd water in Noordwest-Overijssel \ Inlaat van systeemvreemd water : verslag van discussiemiddagen [Hoofdstuk uit boek]
Moonen, B. \ 1997
help
Inlaatduiker Oosterhout : herijking van de afvoerrelatie [Boek]
Boiten, W. \ 2002
help
Waterkwaliteit - wateraanvoer Drenthe [Boek]
Waterloopkundig Laboratorium \ 1987
help
Reactie op artikel : De Veluwe als bron voor veilig drinkwater \ De wijerd [Artikel]
Querner, E.P. \ 2008
Reactie op het artikel uit het vorige nummer over de toepassing van het Veluwse water: kwalitatief drinkwater voor de mens of water voor natuur (=water in de beken op de Veluwe). De aanname dat door klimaatverandering de Veluwe natter wordt, is helem ...
help
De capillaire eigenschappen van gronden in het wateraanvoergebied "De Monden" [Boek]
Bloemen, G.W. \ 1982
Onderzoek naar de effecten van grondverbetering op capillaire eigenschappen van de grond
help
Wateraanvoer ten behoeve van de landbouw in Noord-Brabant : concept-nota [Boek]
Landinrichtingsdienst \ Noord-Brabant. Provinciale Waterstaat \ 1962
help
De betekenis van de verontreiniging van de Rijn voor de Hollandse waterhuishouding \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Wibaut-Isebree Moens, N.L. \ 1956
Door de dichte bevolking is de benutting van de bodem in de laatste decenniën, vooral in het westen, zeer geïntensiveerd. Men heeft veel proeven gedaan om van de meest uiteenlopende cultuurplanten de zouttolerantie vast te stellen (tomaten, druiven, ...
help
Beheersregels inlaat Vinkeveenwater in Botshol [Boek]
Ouboter, M.R.L. \ Smallegange, R.A.J. \ 1998
Wateraanvoer vanuit de Vinkeveense Plassen naar Botshol
help
Effectiviteit en baten waterinlaat [Boek]
Snellen, B. \ 2011
Door het inlaten van water in waterloopstelsels in perioden met een neerslagtekort wordt schade voorkomen die ontstaat door het te diep wegzakken van het peil van het oppervlaktewater en het grondwater. Zonder waterinlaat zou schade kunnen ontstaan a ...
help
Water and nutrient balances of the experimental site Mariapolder, The Netherlands \ Tidal freshwater wetlands [Hoofdstuk uit boek]
Bleuten, W. \ Borren, W. \ Kleinveld, E. \ Oomes, L.B. \ Timmerman, T. \ 2009
A tidal freshwater wetland, the Mariapolder was restored that involved reconnecting the site to the Rhine estuary. This chapter describes the consequences of the 1994 opening of the dike around the Mariapolder, formerly a polder of 25 ha that had bee ...
help
Landbouwkundige gevolgen van de waterinlaat in het gebied van de Astense Aa [Boek]
Rijtema, P.E. \ Veldhuijsen, P.W. \ 1977
In juni 1971 werd besloten tot het inrichten van twee proefgebieden in de ruilverkaveling 'de Astense Aa', beide ongeveer 1500 ha groot. Er werd gekozen voor het stroomgebied van de Oude Aa in het noorden en het stroomgebied van de Vordeldonkse broek ...
help
Optimalisering van de verdeling van oppervlaktewateraanvoer op basis van landbouwkundige rendementen en een sterk geschematiseerde beschrijving van de regionale hydrologie [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ 1988
In het kader van het project 'Optimalisering regionaal waterbeheer in gebieden met tegengestelde belangen' is een methodiek ontwikkeld waarmee scenario's kunnen worden gegenereerd di de gebruiksmogelijkheden van een regionaal waterhuishoudingssysteem ...
help
Evaluatie wateraanvoer Noordoostpolder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Immerzeel, W.W. \ Graafstal, H. \ Brouwer, B. \ Warmolts, B. \ 2006
In een aanzienlijk deel van de Noordoostpolder wordt water aangevoerd door middel van inlaten en hevels. Het inlaten van dit water heeft meerdere functies: het bestrijden van droogte, het beperken van nachtvorstschade in fruitteelt, peilhandhaving en ...
help
Wateraanvoer en waterverdeling Limburgs en Brabants kanalenstelsel (WWLBK) : intentieverklaring, actieprogramma, uitwerkingsnota [Boek]
Ketelaars, J. \ Provoost, K.J. \ Witmer, M. \ 1994
help
Blauwdruk waterstromen glastuinbouw [Boek] - Versie 1
LTO Glaskracht Nederland \ Unie van Waterschappen en watertechnische installatiebedrijven \ 2011
De beschikbaarheid van goed gietwater op de bedrijven en de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen krijgen steeds meer aandacht. Vermindering van de milieubelasting is complex door de samenhang tussen de milieucompartimenten lucht, bod ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.