Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Evaluatie wateraanvoer Noordoostpolder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Immerzeel, W.W. \ Graafstal, H. \ Brouwer, B. \ Warmolts, B. \ 2006
In een aanzienlijk deel van de Noordoostpolder wordt water aangevoerd door middel van inlaten en hevels. Het inlaten van dit water heeft meerdere functies: het bestrijden van droogte, het beperken van nachtvorstschade in fruitteelt, peilhandhaving en ...
help
Viewer Rijkswaterstaat presenteert rekenresultaten NHI \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
De viewer waterverdeling is een toepassing op internet van Rijkswaterstaat voor de ontsluiting en analyse van modelresultaten van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Rijkswaterstaat krijgt met de viewer inzicht in de samenhang van de wa ...
help
Sturen op waterkwantiteit én waterkwaliteit rond Apeldoorn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koppel, Z. van de \ Wonink, I. \ Wilgenburg, E. van \ Gestel, M. van \ 2012
Waterschap Veluwe en Ingenieursbureau Oranjewoud passen in het project de Grift rond het Apeldoorns Kanaal een nieuwe manier van waterverdeling toe. Ze kiezen voor een sturing op zowel waterkwantiteit als waterkwaliteit. De kwantiteitssturing bepaalt ...
help
Minder doorspoelen kan waterkwaliteit verhogen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Balla, A. \ Jong, B. de \ Meier, M. \ 2013
Veel stadswateren worden ’s zomers flink doorgespoeld om de waterkwaliteit in de hand te houden. Er is ook een alternatief: zo weinig mogelijk water inlaten. Dat is het resultaat van een onderzoek aan het stadspark Schollebos in Capelle aan de IJssel ...
help
'Natuurlijk defosfateren' van oppervlaktewater in Blaricum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lenting, N. \ Trijbels, R. \ Baars, E. \ 2012
In het noorden van de gemeente Blaricum verrijst de woonwijk Blaricummermeent. Binnen deze wijk komt een nieuw watersysteem te liggen. In droge periodes in de zomer is aanvoer van water van buitenaf nodig om het waterpeil in het watersysteem te handh ...
help
Nieuwe mogelijkheden voor aanvoer zoet water naar West-Nederland bij extreme droogte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Westhuis, J. \ Koomen, A. \ 2012
Binnen het Deltaprogramma is de opdracht voor het deelprogramma Zoetwater het verkennen van strategieën voor een duurzame zoetwatervoorziening in Nederland. In dat kader heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de WARM-studie uitgevoerd (Wa ...
help
Verdeling Rijnwater bij Pannerdensche Kop ter discussie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
Juist bij het 300-jarig bestaan van het Pannerdensch Kanaal is de discussie losgebroken over het eventueel loslaten van de huidige verdeling van het rivierwater over de Waal en de IJssel, Neder-Rijn en Lek. Rijkswaterstaat wil de verdeling graag houd ...
help
Zoetwaterverdeling: regio afhankelijk van hoofdwatersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
De droogte in mei 2011 heeft nog niet tot problemen geleid. Landelijke en regionale waterbeheerders hebben door anticiperen (opzetten van diverse peilen, aangepast gebruik van stuwen) en reageren (beregeningsverboden, waterverdeling en -inlaat wijzig ...
help
Evaluatie beleidsmeetnet verdroging Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Runhaar, H. \ Ertsen, D. \ Leunk, I. \ Vonk, A.W. \ 2010
In 2002 en 2003 heeft de Provincie Noord-Brabant een Beleidsmeetnet Verdroging opgezet. Dit meetnet is in 2009 voor het eerst geëvalueerd aan de hand van de verzamelde gegevens. Het doel van die evaluatie was tweeledig : inzicht krijgen in de mate va ...
help
Nederlandse hulp bij drinkwatermonitoring in Roemenië \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vreeburg, J. \ Beuken, R. \ Nijland, L. \ Maren, M. van \ Molenaar, A. \ Meeuwsen, B. \ Biemond, J. \ 2008
Met als doel het overbrengen van de Nederlandse kennis en ervaring naar de drinkwatersector in Roemenië, kregen eind november 2008 ruim 40 Medewerkers van waterbedrijven uit Roemenië als voorbeeld een beeld van de mogelijkheden van het uitgebreide sy ...
help
Optimalisatie van waterinlaat met een fosfaatmodel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosthoek, J. \ Maijers, J. \ 2011
Vanwege problemen met blauwalgen overweegt Rijkswaterstaat om het Volkerak-Zoommeer te verzilten. Waterschap Brabantse Delta denkt daarom met belanghebbenden na over een alternatieve zoetwatervoorziening. Naast de bestaande waterinlaat vanuit de Amer ...
help
Herstel ouderwetse beek is winst voor natuur en boer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Damsté, P.J. \ Koop, F. \ Eysink, F. \ 2014
In 2010 heeft de Hagmolenbeek op landgoed Twickel een 'ouderwetse' loop gekregen: ondiep en meanderend. Het waterschap wilde meer waterbeweging en een ecologisch rijker beeksysteem. Het agrarische bedrijf stemt de bedrijfsvoering af op landschap, nat ...
help
Afspraken over aan- en afvoer water in Oost-Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Rijkswaterstaat, de provincies Drenthe en Overijssel, vijf waterschappen hebben in september 2012 twee waterakkoorden getekend met daarin afspraken over de aanvoer en afvoer van water in Oost-Nederland. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de pomp ...
help
Wateraanvoer op de helling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meij, T. de \ 2009
In 2008 hebben de waterschappen maatregelenprogramma's voor de Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Het gaat om grote bedragen: Waterschap Velt en Vecht bijvoorbeeld investeert 45 miljoen euro om de ecologische kwaliteit van het water te verbeteren. In ...
help
Waterbeheer en de nieuwe KNMI-klimaatscenario's \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Droogers, P. \ Hurk, B. van den \ 2006
Het KNMI heeft op 30 mei de nieuwe klimaatscenario's aangeboden aan staatssecretaris Schultz van Haegen. Een uitgebreide promotiecampagne, inclusief Gerrit Hiemstra die een fictieve weersverwachting voor 2040 presenteerde, moet het gebruik van deze n ...
help
Hogedrukpompstation Brakel van de Haagse DWL officieel in gebruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Konings, M.M. \ 1983
De geschiedenis van de waterwinning van de Haagse Duinwaterleiding, het Lek-duinplan met innamepunt bij Bergambacht, tot het gebruik van Maaswater uit het Andelse Bekken
help
Verzilting Midden-Holland zomer 2003 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kruiningen, F. van \ 2004
De aanhoudende droogte van afgelopen zomer had een steeds lagere afvoer van de Rijn tot gevolg. De verzilting vanuit zee drong gestaag landinwaarts. Wateraanvoer vanuit het IJ-meer via Amsterdam (Amstel, Amstel-Drechtkanaal, Aarkanaal) naar het zuide ...
help
Blauw goud van Natte Hart naar Groene Hart : pleidooi voor betere benutting van zoetwaterbron \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wezel, H. van \ Nieuwkamer, R. \ 2003
Zoetwater. Nederland is er verslaafd aan. Bollentelers, boomkwekers, drinkwaterproducenten, natuurbeheerders en recreatieondernemers kunnen niet zonder. Regelmatig moet het Groene Hart een tekort vanuit de rivieren aanvullen. Waterstanden dreigen and ...
help
Mogelijkheden voor beperking van inlaatwater in polders [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velstra, J. \ Groen, K. \ Boomgaard, M. \ 2010
Sturing in drainage, peilen en inlaat kan de gevolgen van klimaatverandering, het vaker optreden van droge zomers, zoals in 2003, voor een deel compenseren. Dat is van belang in de discussie over het veiligstellen van de wateraanvoer in de zomer in l ...
help
Verzilting Volkerak-Zoommeer niet meer nodig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Born, W. \ Witte, C. de \ 2012
Toename van de voedselrijkdom en een gebrek aan doorstroming veroorzaakten in het Volkerak-Zoommeer overlast van blauwalgen. Op basis van een planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer werd een symptoombestrijding voorgesteld, die waarschijnlijk de ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.