Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Evaluatie wateraanvoer in de Noordoostpolder [Boek]
Immerzeel, W. \ Graafstal, H.G. \ Loeve, R. \ 2006
Wateraanvoer speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding van de Noordoostpolder. Het aangevoerde water wordt onder andere gebruikt voor droogtebestrijding, doorspoeling en peilhandhaving. De wateraanvoer is ongeveer 10% van de totale hoeveelhei ...
help
Water voor de Veenkoloniën : startnotitie [Boek]
Debets, F. \ 2012
In deze rapportage zijn de adviezen geformuleerd die gericht zijn op het verminderen van de risico's van watertekort en wateroverlast en op het verbeteren van de waterkwaliteit in de Veenkoloniën. Hiervoor is een deskundige adviescommissie samengeste ...
help
Buitendijks water in Flevoland : vooronderzoek ten behoeve van een beleidsbepaling ten aanzien van de inlaat van buitendijkswater in de provincie Flevoland : eindrapport [Boek]
DHV Water \ 1998
help
Inlaatduiker Oosterhout : herijking van de afvoerrelatie [Boek]
Boiten, W. \ 2002
help
Waterkwaliteit - wateraanvoer Drenthe [Boek]
Waterloopkundig Laboratorium \ 1987
help
De capillaire eigenschappen van gronden in het wateraanvoergebied "De Monden" [Boek]
Bloemen, G.W. \ 1982
Onderzoek naar de effecten van grondverbetering op capillaire eigenschappen van de grond
help
Wateraanvoer ten behoeve van de landbouw in Noord-Brabant : concept-nota [Boek]
Landinrichtingsdienst \ Noord-Brabant. Provinciale Waterstaat \ 1962
help
Beheersregels inlaat Vinkeveenwater in Botshol [Boek]
Ouboter, M.R.L. \ Smallegange, R.A.J. \ 1998
Wateraanvoer vanuit de Vinkeveense Plassen naar Botshol
help
Effectiviteit en baten waterinlaat [Boek]
Snellen, B. \ 2011
Door het inlaten van water in waterloopstelsels in perioden met een neerslagtekort wordt schade voorkomen die ontstaat door het te diep wegzakken van het peil van het oppervlaktewater en het grondwater. Zonder waterinlaat zou schade kunnen ontstaan a ...
help
Landbouwkundige gevolgen van de waterinlaat in het gebied van de Astense Aa [Boek]
Rijtema, P.E. \ Veldhuijsen, P.W. \ 1977
In juni 1971 werd besloten tot het inrichten van twee proefgebieden in de ruilverkaveling 'de Astense Aa', beide ongeveer 1500 ha groot. Er werd gekozen voor het stroomgebied van de Oude Aa in het noorden en het stroomgebied van de Vordeldonkse broek ...
help
Optimalisering van de verdeling van oppervlaktewateraanvoer op basis van landbouwkundige rendementen en een sterk geschematiseerde beschrijving van de regionale hydrologie [Boek]
Walsum, P.E.V. van \ 1988
In het kader van het project 'Optimalisering regionaal waterbeheer in gebieden met tegengestelde belangen' is een methodiek ontwikkeld waarmee scenario's kunnen worden gegenereerd di de gebruiksmogelijkheden van een regionaal waterhuishoudingssysteem ...
help
Wateraanvoer en waterverdeling Limburgs en Brabants kanalenstelsel (WWLBK) : intentieverklaring, actieprogramma, uitwerkingsnota [Boek]
Ketelaars, J. \ Provoost, K.J. \ Witmer, M. \ 1994
help
Blauwdruk waterstromen glastuinbouw [Boek] - Versie 1
LTO Glaskracht Nederland \ Unie van Waterschappen en watertechnische installatiebedrijven \ 2011
De beschikbaarheid van goed gietwater op de bedrijven en de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen krijgen steeds meer aandacht. Vermindering van de milieubelasting is complex door de samenhang tussen de milieucompartimenten lucht, bod ...
help
Impact klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater : van knelpunten naar maatregelen [Boek]
Wuijts, S. \ Grinten, E. van der \ Meijers, E. \ Bak-Eijsberg, C.I. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2013
De kwaliteit van water verslechtert als bij aanhoudende droogte de hoeveelheid water die door de rivieren stroomt, afneemt. De invloed van lozingen op de waterkwaliteit is dan veel groter, omdat de concentraties van vervuilende stoffen uit de lozinge ...
help
Toekomst Afsluitdijk : antwoorden op vijf onderzoeksvragen [Boek]
Vossen, B. van \ 2010
Door verschillende instellingen zijn vier visies opgesteld t.a.v. de Afsluitdijk. Vervolgens heeft ook Rijkswaterstaat een tweetal referenties opgesteld. Verschillende vragen over visies en referenties zijn naar voren gekomen. Een vijftal vragen zijn ...
help
Wateraanvoer en doorspoeling in de waterschappen Hunsingo en Fivelingo [Boek]
Commissie doorspoeling en bestrijding verzilting \ 1980
help
Onderzoek naar de kwel uit de Hondsrug in verband met de wateraanvoer in het waterschap "de Oostermoerse Vaart" [Boek]
Bijkerk, C. \ 1960
help
Enige opmerkingen naar aanleiding van het verschijnen van het rapport: 'De watervoorziening van Midden-West Nederland' (1967) [Boek]
Couwenhoven, T. \ 1968
Begin 1968 heeft het 'Werkcomité' Watervoorziening Midden-West Nederland' een rapport uitgegeven, dat de Minister van Verkeer en Waterstaat van advies moet dienen voor zijn beleid inzake de waterhuishouding van Nederland. In het rapport wordt beschre ...
help
Waterverdeling Noord-Nederland : advies van de Werkgroep Regionale Uitwerking Verdringingsreeks Noord-Nederland [Boek] - Herz
Werkgroep Regionale Uitwerking Verdringingsreeks Noord-Nederland \ 2009
Dit rapport geeft het advies weer voor de gang van zaken in de regio Noord Nederland in situaties waarin sprake is van een tekort aan IJsselmeerwater of een koelwaterprobleem als gevolg van de watertemperatuur. Onder de regio Noord Nederland verstaan ...
help
Stoppen met doorspoelen? : kansen en belemmeringen [Boek]
Delsman, J. \ Oude Essink, G. \ [2013]
Het doorspoelen van watergangen (naast wateraanvoer voor peilhandhaving) is een gangbare praktijk in West-Nederland voor het tegengaan van verzilting van het oppervlaktewater door brakke kwel. Doorspoelen is op landelijke schaal een grote watervrager ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.