Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Effectiviteit en baten waterinlaat [Boek]
Snellen, B. \ 2011
Door het inlaten van water in waterloopstelsels in perioden met een neerslagtekort wordt schade voorkomen die ontstaat door het te diep wegzakken van het peil van het oppervlaktewater en het grondwater. Zonder waterinlaat zou schade kunnen ontstaan a ...
help
Blauwdruk waterstromen glastuinbouw [Boek] - Versie 1
LTO Glaskracht Nederland \ Unie van Waterschappen en watertechnische installatiebedrijven \ 2011
De beschikbaarheid van goed gietwater op de bedrijven en de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen krijgen steeds meer aandacht. Vermindering van de milieubelasting is complex door de samenhang tussen de milieucompartimenten lucht, bod ...
help
Green Deal Biodiversiteit Oosterschelde [Factsheet]
[2011]
De natuurkwaliteit en de waterkwaliteit van het mossel- en oesterproductiegebied in de Kom van de Oosterschelde zijn door de Deltawerken de laatste jaren sterk achteruitgegaan. Naar verwachting verbetert deze situatie door de aanvoer van zoet, nutrië ...
help
Waterrapportage 2010 [Boek]
2011
In dit document wordt verslag gedaan van de staat van het water in het werkgebied van Rijnland en van de voortgang van onze inspanningen op het gebied van ‘droge voeten en schoon water
help
SBIR haalbaarheidsonderzoek : onderzoek toont aan: water sturen naar behoefte in de agribusiness is mogelijk! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Garthoff, J. \ Duijkers, M. \ 2011
Nelen & Schuurmans heeft in opdracht van Agentschap NL-SBIR (Small Business Innovation Research) een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om water te sturen al naar gelang de behoefte van de agribusiness. Samen met MeteoConsult en ...
help
Zoetwaterverdeling: regio afhankelijk van hoofdwatersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
De droogte in mei 2011 heeft nog niet tot problemen geleid. Landelijke en regionale waterbeheerders hebben door anticiperen (opzetten van diverse peilen, aangepast gebruik van stuwen) en reageren (beregeningsverboden, waterverdeling en -inlaat wijzig ...
help
Deltascenario's : verkenning van mogelijke fysieke en sociaaleconomische ontwikkelingen in de 21ste eeuw op basis van KNMI'06 en WLO-scenario's, voor gebruik in het Deltaprogramma 2011-2012 [Boek]
Bruggeman, W. \ 2011
De Deltascenario’s geven een indicatie van de mogelijke veranderingen in fysische omgevingsfactoren, zoals rivierafvoeren, de zeespiegel, bodemdaling en verzilting, en voor sociaaleconomische factoren, zoals groei of krimp van de bevolking en de econ ...
help
Laagwaterbeheer 2.0 : naar een nieuwe zoetwatervoorziening voor het Groene Hart : questions and answers [Boek]
Braakhekke, W. \ 2011
Stroming heeft een idee ontwikkeld voor een nieuwe zoetwatervoorziening. Het idee is: niet langer aanvoer vanuit het verziltingsgevoelige innamepunt bij Rotterdam/Gouda maar een gekanaliseerde Hollandse IJssel en de Leidse Rijn/Oude Rijn inzetten voo ...
help
Hoogveen en klimaatverandering in Nederland [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Jansen, A.J.M. \ Limpens, J. \ Wallis de Vries, M.F. \ Witte, J.P.M. \ 2011
Voor de instandhouding en ontwikkeling van hoogveen zijn het neerslagoverschot, de temperatuur en de positie in het landschap belangrijk. Gunstige ontwikkelingen doen zich voor in gebieden waar het (actieve) hoogveen water uit zijn omgeving ontvangt. ...
help
Deelgebiedsplan Cromstrijen 2011 : ambachtsheren met ambachtsheerlijkheden : plannen op het gebied van waterbeheer in de polder [Studentenverslag]
Mulder, A. \ Smit, R. \ 2011
De gemalen van de Torensteepolder en de Hogezandse polder zijn in zeer slechte staat en zijn al enkele jaren aan groot onderhoud of vervanging toe. Ook het gemaal Cromstrijen is toe aan een grondige renovatie. De aanleiding voor de opdracht is hierui ...
help
Robuuste watersystemen in de Veenkoloniën : verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor zelfvoorzienende watersystemen [Boek]
Querner, E.P. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2011
De zoetwatervoorziening in de Veenkoloniën gaat problemen opleveren als het klimaat verandert en er minder aanvoerwater vanuit het IJsselmeer beschikbaar komt. In het plan De Verscholen Bron wordt een aantal maatregelen genoemd die het gebied onafhan ...
help
Innovatie zoet-zout scheiding in de Volkeraksluizen : 65 jaar innovatie \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Boeters, R. \ Pagee, H. van \ Bos, P. \ Uittenbogaard, R \ Veen, M. van der \ 2011
Met het oog op het eventueel weer zout worden van het Volkerak-Zoommeer heeft kennisinstituut Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar innovatieve zoutlekbeperkende maatregelen in schutsluizen.
help
Optimalisatie van waterinlaat met een fosfaatmodel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosthoek, J. \ Maijers, J. \ 2011
Vanwege problemen met blauwalgen overweegt Rijkswaterstaat om het Volkerak-Zoommeer te verzilten. Waterschap Brabantse Delta denkt daarom met belanghebbenden na over een alternatieve zoetwatervoorziening. Naast de bestaande waterinlaat vanuit de Amer ...
help
Droogte voorjaar 2011 \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ree, D. van \ Knotter, H. \ 2011
In de periode van maart tot begin juli 2011 heeft Nederland te maken gehad met een periode van droogte. Ook in het beheersgebied van waterschap Rivierenland was het erg droog. De waterstanden in de rivieren waren erg laag, waardoor het inlaten van wa ...
help
Groenblauwe Randstad : analyse van kansen en knelpunten bij de wateropgaven in relatie tot ruimtelijke opgaven [Boek]
Janssen, H. \ 2011
Het laatste decennium vindt er in het waterbeheer een omslag plaats van een technisch beheer met harde grenzen naar een meer natuurlijk waterbeheer dat een grotere veerkracht heeft. Hiernaast krijgt water een meer sturende rol in de ruimtelijke orden ...
help
Droogte wordt nu echt een probleem, zeker in West-Nederland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Koenraadt, R. \ Eck, J. van \ 2011
Nederland stevent af op een droogterecord. Langs de grote rivieren liggen dode vissen. In de veenweiden kunnen weidevogels niet meer bij hun wurmen. De zwemwateren worden steeds meer bevolkt door blauwalgen. Veendijken drogen uit, met als gevolg sche ...
help
Klimaat en droogte : hoofdrapport [Boek]
Capel, W. \ 2011
Klimaatverandering heeft tot gevolg dat watertekorten in droge perioden zullen toenemen. Voorliggende studie beschrijft de gevolgen van klimaatverandering voor de droogteproblematiek in Rijn-Oost, inclusief maatregelen om negatieve effecten tegen te ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.