Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Water voor de Veenkoloniën : startnotitie [Boek]
Debets, F. \ 2012
In deze rapportage zijn de adviezen geformuleerd die gericht zijn op het verminderen van de risico's van watertekort en wateroverlast en op het verbeteren van de waterkwaliteit in de Veenkoloniën. Hiervoor is een deskundige adviescommissie samengeste ...
help
Waterwinning in de duinen \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Draak, R. \ 2012
In het westen van Nederland zijn de duinen de enige gebieden die boven zeeniveau liggen. Regenwater dat in de duinen valt, zakt langzaam weg in de bodem en stroomt naar de lager gelegen polders achter de duinen. De waterwinning was een eenvoudige zaa ...
help
Viewer Rijkswaterstaat presenteert rekenresultaten NHI \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
De viewer waterverdeling is een toepassing op internet van Rijkswaterstaat voor de ontsluiting en analyse van modelresultaten van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Rijkswaterstaat krijgt met de viewer inzicht in de samenhang van de wa ...
help
Sturen op waterkwantiteit én waterkwaliteit rond Apeldoorn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koppel, Z. van de \ Wonink, I. \ Wilgenburg, E. van \ Gestel, M. van \ 2012
Waterschap Veluwe en Ingenieursbureau Oranjewoud passen in het project de Grift rond het Apeldoorns Kanaal een nieuwe manier van waterverdeling toe. Ze kiezen voor een sturing op zowel waterkwantiteit als waterkwaliteit. De kwantiteitssturing bepaalt ...
help
Een optimale influentregeling voor riool en rwzi in Harderwijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Mons, M. \ 2012
Iedere rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) heeft een kenmerkend aanvoerpatroon. Dit aanvoerpatroon wordt vooral bepaald door de omgeving. Het aantal inwoners, de industrie en het type aanvoerstelsel zijn het meest bepalend. Feit is dat het ontvang ...
help
Beoordelingssystematiek koelwateronttrekkingen - vervolg [Boek]
Vriese, F.T \ Griffioen, A.B. \ Deerenberg, C. \ 2012
In het kader van de ontwikkeling van een beoordelingssystematiek voor bedrijven die koelwater onttrekken uit een Nederlands water, heeft MEETPOL in het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008 onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het inzuig ...
help
'Natuurlijk defosfateren' van oppervlaktewater in Blaricum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lenting, N. \ Trijbels, R. \ Baars, E. \ 2012
In het noorden van de gemeente Blaricum verrijst de woonwijk Blaricummermeent. Binnen deze wijk komt een nieuw watersysteem te liggen. In droge periodes in de zomer is aanvoer van water van buitenaf nodig om het waterpeil in het watersysteem te handh ...
help
Nieuwe mogelijkheden voor aanvoer zoet water naar West-Nederland bij extreme droogte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Westhuis, J. \ Koomen, A. \ 2012
Binnen het Deltaprogramma is de opdracht voor het deelprogramma Zoetwater het verkennen van strategieën voor een duurzame zoetwatervoorziening in Nederland. In dat kader heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de WARM-studie uitgevoerd (Wa ...
help
Fysieke onderlegger voor het deltaprogramma : kansen voor waterconservering in regionale stroomgebieden [Boek]
Massop, H.T.L. \ Kwakernaak, C. \ Bakel, P.J.T. van \ 2012
Door klimaatverandering zal de beschikbaarheid van voldoende zoet water verminderen. Dit rapport gaat in op de vraag welke kansen er in verschillende regio’s zijn om overschot aan regenwater tijdelijk te conserveren in de bodem en in het regionaal op ...
help
Afspraken over aan- en afvoer water in Oost-Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Rijkswaterstaat, de provincies Drenthe en Overijssel, vijf waterschappen hebben in september 2012 twee waterakkoorden getekend met daarin afspraken over de aanvoer en afvoer van water in Oost-Nederland. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de pomp ...
help
Verzilting, klimaatverandering en de Kaderichtlijn Water: casestudie Schieland [Poster]
Veraart, J.A. \ Gerven, L.P.A. van \ Lips, M. \ 2012
De beslisregels over wateraanvoer naar verschillende regio’s worden in het deltaprogramma veelvuldig besproken in het licht van klimaatverandering. Een van deze beslisregels betreft de procedure voor Kleinschalige Water Aanvoer (KWA), ingezet in tijd ...
help
Verzilting, klimaatverandering en de Kaderrichtlijn Water : casestudie het boezemstelsel van Schieland [Boek]
Veraart, J.A. \ Gerven, L.P.A. van \ 2012
Klimaatverandering, zeespiegelstijging, autonome verzilting en de toenemende watervraag maken de zoetwatervoorziening in Nederland in de toekomst complexer, ondanks dat er, onder normale omstandigheden, zoet water in overvloed is. De kans op extremer ...
help
Watervisie Amsterdam, fase 1: een ruimtelijk-economisch perspectief op het gebruik van het water [Boek]
Veur, W. van der \ Daalder, R. \ 2012
Deze visie bevat een ideaal toekomstbeeld met een tijdshorizon van 2040. Het doel is allereerst enthousiasmeren en reacties loskrijgen, zodat blijkt of dit ideaal toekomstbeeld breed gedeeld worden. Het beeld is dat de economische potenties en de bel ...
help
Verzilting Volkerak-Zoommeer niet meer nodig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Born, W. \ Witte, C. de \ 2012
Toename van de voedselrijkdom en een gebrek aan doorstroming veroorzaakten in het Volkerak-Zoommeer overlast van blauwalgen. Op basis van een planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer werd een symptoombestrijding voorgesteld, die waarschijnlijk de ...
help
Hydrogeologische studie Schouwen-Duiveland: zout- én zoetwatervoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baaren, E. van \ Louw, P. de \ Faneca Sanchez, M. \ Vries, B. de \ 2012
Het Kustlaboratorium van Het Zeeuwse Landschap op Schouwen-Duiveland moet voedselvoorziening (duurzame aquacultuur) en landschaps- en natuurontwikkeling samen gaan brengen in één plan. Voor de ondersteuning van de inrichting van de zoute polder (Het ...
help
Kennis moet stromen webtool [Website]
[ca. 2012]
De KMS webtool geeft zowel agrarische ondernemers als waterbeheerders inzicht in mogelijkheden om de waterkwaliteit maar ook de waterkwantiteit te verbeteren. In twee stappen is inzicht te krijgen in de voor de gebruiker meest relevante maatregelen. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.