Login

Hydrotheek

help
Water and nutrient balances of the experimental site Mariapolder, The Netherlands \ Tidal freshwater wetlands [Hoofdstuk uit boek]
Bleuten, W. \ Borren, W. \ Kleinveld, E. \ Oomes, L.B. \ Timmerman, T. \ 2009
A tidal freshwater wetland, the Mariapolder was restored that involved reconnecting the site to the Rhine estuary. This chapter describes the consequences of the 1994 opening of the dike around the Mariapolder, formerly a polder of 25 ha that had bee ...
help
Green Deal Biodiversiteit Oosterschelde [Factsheet]
[2011]
De natuurkwaliteit en de waterkwaliteit van het mossel- en oesterproductiegebied in de Kom van de Oosterschelde zijn door de Deltawerken de laatste jaren sterk achteruitgegaan. Naar verwachting verbetert deze situatie door de aanvoer van zoet, nutrië ...
help
Beoordelingssystematiek koelwateronttrekkingen - vervolg [Boek]
Vriese, F.T \ Griffioen, A.B. \ Deerenberg, C. \ 2012
In het kader van de ontwikkeling van een beoordelingssystematiek voor bedrijven die koelwater onttrekken uit een Nederlands water, heeft MEETPOL in het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008 onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het inzuig ...
help
Resultaten van een gedempt getijdenregime in polder Breebaart \ De levende natuur [Artikel]
Peletier, H. \ Wanningen, H. \ Speelman, B. \ Esselink, P. \ 2004
Sinds januari 2001 stroomt zeewater vanuit het Eems-Dollard estuarium via een duiker de polder in, om een brakwatergetij te ontwikkelen (via inlaat van zout water). In dit artikel worden de abiotische en biotische ontwikkelingen in de eerste drie jaa ...
help
Hoogveen en klimaatverandering in Nederland [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Jansen, A.J.M. \ Limpens, J. \ Wallis de Vries, M.F. \ Witte, J.P.M. \ 2011
Voor de instandhouding en ontwikkeling van hoogveen zijn het neerslagoverschot, de temperatuur en de positie in het landschap belangrijk. Gunstige ontwikkelingen doen zich voor in gebieden waar het (actieve) hoogveen water uit zijn omgeving ontvangt. ...
help
Biologische aspecten van waterinlaat voor de Friese boezemwateren [Boek]
Witteveen + Bos, Raadgevend Ingenieursbureau \ 1990
Op basis van visstandgegevens en waterkwaliteitsgegevens van een aantal Friese meren is nagegaan of het inlaten van IJsselmeerwater en daarmee instromende vislarven in de Friese boezem, van invloed is op de samenstelling en het functioneren van de ve ...
help
Herstel ouderwetse beek is winst voor natuur en boer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Damsté, P.J. \ Koop, F. \ Eysink, F. \ 2014
In 2010 heeft de Hagmolenbeek op landgoed Twickel een 'ouderwetse' loop gekregen: ondiep en meanderend. Het waterschap wilde meer waterbeweging en een ecologisch rijker beeksysteem. Het agrarische bedrijf stemt de bedrijfsvoering af op landschap, nat ...
help
Beekdalherstel succesvol voor wateropgaven, natuur èn boerenbedrijf \ H2O online [Artikel]
Damsté, P.J. \ Eysink, F. \ 2014
Om te voldoen aan de gebiedsopgave voor de Hagmolenbeek in Zuid-Twente liet Waterschap Vechtstromen (voorheen Regge & Dinkel) de beek hermeanderen. De traditionele ontwerpnormen werden losgelaten om ruimte te maken voor een nieuwe manier van denken: ...
help
Verkenning van de effecten van toelaten nutriënten en verwijderen van wilde oesters op de productie van Kweekoesters in de Kom van de Oosterschelde [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Poelman, M. \ Blanco, A. \ Troost, T. \ Schellekens, T. \ Strietman, W.J. \ Hamon, K. \ 2013
Naar aanleiding van een slechtere groei van kweekoesters in de Oosterschelde heeft de oestersector de vraag gesteld of het toelaten van nutriëntenrijk zoetwater uit het Volkerak-Zoommeer (10 m3 sec-1) of het wegvangen van de helft van de wilde oester ...
help
Biologische gevolgen van vergroting van waterinlaat in de provincie Drenthe [Boek]
Torenbeek, R. \ Verdonschot, P.F.M. \ Higler, L.W.G. \ 1987
help
Verlengde aanvoerweg goed alternatief voor natuurlijk zuiveringsfilter \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Delleman, I.M.E. \ Jorna, F.J. \ 1999
Voor het natuurgebied 'Het Groote Gat' (Hoekse Waard) is onderzoek gedaan naar voorzuivering van voedselrijk inlaatwater uit omringende landbouwgronden. Een helofytenfilter (vloeiveld) werd vergeleken met een verlengde aanvoer tussen inlaatpunt en na ...
help
Meertje De Waal : evaluatie 2010 [Boek]
Wieme-van Baren, J. \ Maandag, H. \ 2010
Het natuurgebied Meertje De Waal (Voorne-Putten), ten noordoosten van Rockanje, is een restant van een voormalige getijdengeul die tot 2e helft 14e eeuw in open verbinding stond met de zee. Momenteel bestaat het Meertje uit rietlanden, moerasbos, gra ...
help
Mogelijkheden voor een biologisch filter bij de inlaat van het Volkerak - Zoommeer : een eerste verkenning [Boek]
Reeders, H.H. \ 1989
help
Effecten van de inlaat van Twenthekanaalwater op de waterkwaliteit en de plantengroei in het stroomgebied van de Dortherbeek [Boek]
Boedeltje, G. \ Weenink, H. \ Zalinge, A. van \ 1997
help
De Groote Peel : kweekvijver voor veenmossen of natuurgebied \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bakker, T.W.M. \ Joosten, J.H.J. \ Poelman, A. \ 1988
Resultaten van hydrologisch en landschapsecologisch onderzoek. De relaties van de Groote Peel met zijn omgeving en de hoogveenregeneratie komen aan de orde
help
Humusprofielen en bodemprocessen : beoordeling van mogelijkheden voor wateraanvoer \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Kemmers, R.H. \ 1996
help
Quick scan: effecten zout getij Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer op visserij en aquacultuur [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Goudswaard, P.C. \ Kotterman, M.J.J. \ Smaal, A.C. \ 2014
In het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer worden de mogelijkheden verkend om beperkt getij terug te brengen in beide bekkens door het maken van openingen in de Brouwersdam en de Grevelingendam. Tevens zou het Volkerak-Z ...
help
Aanvoer van gebiedsvreemd water : omvang en effecten op ecosystemen : proceedings van een symposium gehouden op 21 december 1988 [Congresverslag]
Roelofs, J.G.M. \ 1989
help
Hydrobiologisch onderzoek in de wateren van het landgoed Neerijnen [Boek]
Klink, A. \ 2007
Landgoed Neerrijnen, gelegen langs de Waal, heeft een bodem waarin vooral zavel overheerst. De inundatiefrequentie van de uiterwaarden bedraagt 5-7 dagen per jaar en treedt gemiddeld eens per twee jaar op. Het binnendijkse gebied, gelegen op oude riv ...
help
Onderzoek naar vismigratie en voedsel voor schelpdieren in Green Deal Biodiversiteit Oosterschelde [Boek]
Kamermans, P. \ Winter, E. \ Schellekens, T. \ 2013
Voor het project Green Deal Oosterschelde zijn door IMARES werkzaamheden verricht om tot een onderbouwde probleembeschrijving en een geschikte proefinlaat te komen. Het onderzoek heeft zich gericht op mogelijkheden voor migratie van trekvissen bij ee ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.