Login

Hydrotheek

help
De betekenis van de verontreiniging van de Rijn voor de Hollandse waterhuishouding \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Wibaut-Isebree Moens, N.L. \ 1956
Door de dichte bevolking is de benutting van de bodem in de laatste decenniën, vooral in het westen, zeer geïntensiveerd. Men heeft veel proeven gedaan om van de meest uiteenlopende cultuurplanten de zouttolerantie vast te stellen (tomaten, druiven, ...
help
Een voorbeeld van een onderzoek naar het effect van opstuwing van een rivier op de hoogte van de grondwaterstand \ Landbouwvoorlichting : maandblad voor de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst [Artikel]
Ernst, L.F. \ Ferrari, T.J. \ 1956
Het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut TNO werd in 1948 door het bestuur van het waterschap „Het Stroomgebied van de Aa" belast met een onderzoek o.a. naar de beantwoording van de vraag, of een in een 1500 ha groot gebied bij Erp optredend ...
help
Onderzoek naar de kwel uit de Hondsrug in verband met de wateraanvoer in het waterschap "de Oostermoerse Vaart" [Boek]
Bijkerk, C. \ 1960
help
Doorspoeling van zoute polderwaterleidingen [Boek]
Leven, J.A. van 't \ 1961
Ten gevolge van kwel en uitspoeling van bodemzout hebben in het westen en in het noorden van ons land de polderwaterleidingen een te hoog zoutgehalte voor gebruik in land- en tuinbouw. Met behulp van zoetwater kunnen deze leidingen worden ontzilt. Di ...
help
Werkgroep Toekomstige Watervoorziening van Zuid-Beveland ten westen van het Kanaal [Boek]
Leven, J.A. van 't \ 1961
Rapport Commissie Waterbeheersing en Ontzilting. Om een indruk te krijgen van de oppervlakte cultuurgrond, die in de toekomst na de Ontzilting van het Zeeuwse Meer in aanmerking zal komen voor wateraanvoer is een schematisering toegepast, die leidt t ...
help
Wateraanvoer ten behoeve van de landbouw in Noord-Brabant : concept-nota [Boek]
Landinrichtingsdienst \ Noord-Brabant. Provinciale Waterstaat \ 1962
help
Een prognose van de hoeveelheid in te laten zoet water ter ontzilting van de polderleidingen in het afwateringsgebied 't Sas (Schouwen) na de verzoeting van het toekomstige Deltameer [Boek]
Weerd, B. van der \ 1963
Het verkrijgen van een inzicht over de benodigde hoeveelheid doorspoelingswater voor het terugdringen van de zoutconcentratie van het polderwater tot een voor agrarische doeleinden aanvaardbare grens is gewenst omdat met behulp van dit gegeven een co ...
help
Een prognose van de hoeveelheid in te laten zoet water ter ontzilting van de polderleidingen in het lozingsgebied de Oude Korendijk na de totstandkoming van de deltawerken [Boek]
Weerd, B. van der \ 1963
Vanaf november 1957 zijn in het lozingsgebied van de Oude Korendijk (Hoekse Waard) waarnemingen gedaan van het chloride-gehalte van het polderwater. Voor het verkrijgen van een inzicht over de in de open waterleidingen geborgen hoeveelheid water zijn ...
help
De opzet van de wateraanvoerplannen voor Zuid - Nederlandse zandgronden [Boek]
Oostra, A.D. \ 1964
help
De watervoorziening van Midden-West-Nederland [Boek]
Feteris, W.H. \ Scholte Ubing, D.W. \ Burgh, P. van der \ Martijn, T.G. \ Kruyk, K.H. de \ Barents, R.C. \ Winter, K. \ 1967
help
De waterbehoefte van de tuinbouw in West-Nederland [Boek]
Toussaint, C.G. \ 1968
In de rapporten van het werkcomité Watervoorziening Midden-West- Nederland (1957) en van Scholte Ubing (1967) zijn becijferingen gegeven van de hoeveelheden water, die in droge perioden nodig zouden zijn voor peilbeheersing ten behoeve van de watervo ...
help
Enige opmerkingen naar aanleiding van het verschijnen van het rapport: 'De watervoorziening van Midden-West Nederland' (1967) [Boek]
Couwenhoven, T. \ 1968
Begin 1968 heeft het 'Werkcomité' Watervoorziening Midden-West Nederland' een rapport uitgegeven, dat de Minister van Verkeer en Waterstaat van advies moet dienen voor zijn beleid inzake de waterhuishouding van Nederland. In het rapport wordt beschre ...
help
Landbouwkundige gevolgen van de waterinlaat in het gebied van de Astense Aa [Boek]
Rijtema, P.E. \ Veldhuijsen, P.W. \ 1977
In juni 1971 werd besloten tot het inrichten van twee proefgebieden in de ruilverkaveling 'de Astense Aa', beide ongeveer 1500 ha groot. Er werd gekozen voor het stroomgebied van de Oude Aa in het noorden en het stroomgebied van de Vordeldonkse broek ...
help
Toepassing van finite difference- en finite element methoden voor het oplossen van een aantal stationaire grondwaterstromingsproblemen (met computerprogramma's) [Boek]
Wesseling, J.G. \ 1977
In dit verslag worden de oplossingsmethoden met de bijbehorende zelfontwikkelde FORTRAN computerprogramma's van de volgende stationaire grondwaterstromingsgevallen gegeven: - Analyse van de grondwaterstroming in een horizontaal vlak over een gedeelte ...
help
Kwantitatieve waterbehoefte van de hoogheemraadschappen Delfland en Schieland : peilbeheersing (ICW) bestrijding externe verzilting (WL) [Boek]
Drent, J. \ Rijtema, P.E. \ 1979
Op 10 mei 1979 is nota 1115 getiteld 'Kwantitatieve waterbehoefte van de Hoogheemraadschappen Delfland en Schieland' van het ICW aangeboden· aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, In die nota zijn de resultaten weergeg ...
help
De toekomstige aanvoer van water t.b.v. infiltratie in het Katwijkse duingebied gezien in relatie tot de drinkwatervoorziening in de Haagse en Leidse regio [Boek]
Provinciaal Bestuur Zuid-Holland \ 1980
help
Wateraanvoer en doorspoeling in de waterschappen Hunsingo en Fivelingo [Boek]
Commissie doorspoeling en bestrijding verzilting \ 1980
help
Voortgezet onderzoek kanaal Waddinxveen - Voorburg [Boek]
Waterloopkundig Laboratorium \ Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding \ Ingenieurs- en Architectenbureau van Hasselt en de Koning, Haskoning B.V. \ 1981
ICW Haskoning WL onderzoek wateraanvoer ter bestrijding van verzilting
help
Wateraanvoer en doorspoeling in de waterschappen Hunsingo en Fivelingo \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Groot, J.M. \ Maarel, A.J.G. van der \ 1981
help
De capillaire eigenschappen van gronden in het wateraanvoergebied "De Monden" [Boek]
Bloemen, G.W. \ 1982
Onderzoek naar de effecten van grondverbetering op capillaire eigenschappen van de grond
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.