Login

Hydrotheek

help
'Natuurlijk defosfateren' van oppervlaktewater in Blaricum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lenting, N. \ Trijbels, R. \ Baars, E. \ 2012
In het noorden van de gemeente Blaricum verrijst de woonwijk Blaricummermeent. Binnen deze wijk komt een nieuw watersysteem te liggen. In droge periodes in de zomer is aanvoer van water van buitenaf nodig om het waterpeil in het watersysteem te handh ...
help
4. Meren, sloten en kanalen \ Handboek hydromorfologie : monitoring en afleiding hydromorfologische parameters Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
2007
In het 'Handboek hydromofologie' worden de Nederlandse watersystemen ingedeeld in 3 hoofdtypen: het R-type, M-type en het K&O-type. Voor elk van deze watertypen zijn aparte hydromorfologische parameters opgesteld, die grotendeels zijn afgeleid van de ...
help
Aanvoer van gebiedsvreemd water : omvang en effecten op ecosystemen : proceedings van een symposium gehouden op 21 december 1988 [Congresverslag]
Roelofs, J.G.M. \ 1989
help
Advies anticiperen op klimaatverandering in de Veluwerandmeren : een advies voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in of aan de Veluwerandmeren in relatie tot het toekomstig peilbeheer [Boek]
Wezel, H. van \ 2008
Eind 2004 hebben de regionale overheden in het Veluwerandmerengebied aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gevraagd meer duidelijkheid te verschaffen over toekomstige streefpeilstijging(en) in de Veluwerandmeren en de consequenties daarva ...
help
Afspraken over aan- en afvoer water in Oost-Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Rijkswaterstaat, de provincies Drenthe en Overijssel, vijf waterschappen hebben in september 2012 twee waterakkoorden getekend met daarin afspraken over de aanvoer en afvoer van water in Oost-Nederland. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de pomp ...
help
Alternatieve zoetwatervoorziening in Noordwest-Brabant en Tholen-St. Philipsland : effecten op de land en tuinbouw [Boek]
Rijk, P. \ 2010
Een berekening is gemaakt van opbrengstderving als gevolg van zilt water in Zuidwest-Nederland. Een zout Volkerak-Zoommeer met enige begeleidende maatregelen van 70% zoutreductie bij de Volkeraksluizen en de inlaten bij Beneden-Sas en Dintelsas is zo ...
help
Analyse grondwaterstanden en stijghoogten ter evaluatie grondwateronttrekking en wateraanvoerplan Boerhaar [Boek]
Baggelaar, P.K. \ 2002
Sinds het begin van de jaren tachtig wordt op de winplaats Boerhaar grondwater onttrokken voor de openbare drinkwatervoorziening. De onttrekking geschiedde oorspronkelijk door Waterleiding Maatschappij Overijssel NV (WMO), maar op 17 juli 2002 is dit ...
help
Analyse van een drietal wateraanvoerplannen rond het Wierdense Veld [Boek]
Hoogendoorn, J.H. \ 1998
In het kader van de verdrogingsbestrijding verkent het Waterschap Regge en Dinkel de mogelijkheden voor wateraanvoer rondom en ten zuiden van het Wierdense Veld. Enkele onderdelen van deze verkenning omvatten een inschatting van de economische effect ...
help
Analyse zoutmetingen inlaatproef Haringvliet in maart 1997 [Boek]
Jacobs, P. \ Steenkamp, B.P.C. \ Goederen, S. de \ 2003
In de periode van 10 tot 14 maart 1997 heeft Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland in samenwerking met RIZA en RIKZ een proef uitgevoerd, waarbij gedurende 9 getijden de Haringvlietsluizen zowel bij eb als vloed gedeeltelijk zijn open gezet. De proef ...
help
Batenberekening wateraanvoer : een methodiek toegepast op de ruilverkaveling "Everlose Beek" en enkele aangrenzende gebieden [Boek]
Stevens, H. \ 1984
Door wateraanvoer in de zomerperiode en het op peil houden van het water door middel van stuwen is het mogelijk de zomergrondwaterstand te verhogen. Hierdoor neemt de capillaire nalevering van bodemvocht naar de wortelzone toe. De plaatselijk optrede ...
help
Beekdalherstel succesvol voor wateropgaven, natuur èn boerenbedrijf \ H2O online [Artikel]
Damsté, P.J. \ Eysink, F. \ 2014
Om te voldoen aan de gebiedsopgave voor de Hagmolenbeek in Zuid-Twente liet Waterschap Vechtstromen (voorheen Regge & Dinkel) de beek hermeanderen. De traditionele ontwerpnormen werden losgelaten om ruimte te maken voor een nieuwe manier van denken: ...
help
Beheersregels inlaat Vinkeveenwater in Botshol [Boek]
Ouboter, M.R.L. \ Smallegange, R.A.J. \ 1998
Wateraanvoer vanuit de Vinkeveense Plassen naar Botshol
help
Beoordelingssystematiek koelwateronttrekkingen - vervolg [Boek]
Vriese, F.T \ Griffioen, A.B. \ Deerenberg, C. \ 2012
In het kader van de ontwikkeling van een beoordelingssystematiek voor bedrijven die koelwater onttrekken uit een Nederlands water, heeft MEETPOL in het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008 onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het inzuig ...
help
Bepaling van de landbouwkundige rentabiliteit van waterconservering en wateraanvoer in het waterschap Noord - Limburg [Boek]
Voet, P. van der \ Slothouwer, D. \ Bakel, P.J.T. van \ 1991
help
Berekening doorspoelbehoefte voor Goeree - Overflakkee en Voorne - Putten voor bestrijding verzilting [Boek]
Querner, E.P. \ 1988
In het kader van de komende Wet Waterhuishouding moeten de provinciale overheden plannen voorbereiden omtrent het waterbeheer, zoals regelingen voor wateraanvoer, -afvoer en -doorvoer. Deze wet zal derhalve een instrument worden voor de verdeling van ...
help
Berekening van langjarige aanvoereffecten en -efficiencies ten behoeve van de bepaling van landbouwkundige baten van wateraanvoer naar het "tussen-tien-plan" gebied [Boek]
Keesman, K.J. \ Bakel, P.J.T. van \ Kreling, J. \ Haayer, B.M. \ 1985
De haalbaarheid van wateraanvoer hangt in sterke mate af van de effecten ervan op de opbrengst van landbouwgewassen. Daar de gewasopbrengst afhankelijk is van de vochtvoorziening tijdens het groeiseizoen, kunnen de meeropbrengsten van wateraanvoer be ...
help
Berekeningen van de regionale grondwaterstroming in het gebied rondom de Tondense heide met behulp van het model SIMGRO [Boek]
Hendriks, R.F.A. \ 1988
In het kader van de Studiecommissie Waterbeheer, Natuur, Bos en Landschap (SWNBL) heeft het ICW onderzoek verricht naar de effecten van wateraanvoer en peilveranderingen in agrarische gebieden op de waterkwaliteit in natuurgebieden. Een onderdeel van ...
help
Biologische aspecten van waterinlaat voor de Friese boezemwateren [Boek]
Witteveen + Bos, Raadgevend Ingenieursbureau \ 1990
Op basis van visstandgegevens en waterkwaliteitsgegevens van een aantal Friese meren is nagegaan of het inlaten van IJsselmeerwater en daarmee instromende vislarven in de Friese boezem, van invloed is op de samenstelling en het functioneren van de ve ...
help
Biologische gevolgen van vergroting van waterinlaat in de provincie Drenthe [Boek]
Torenbeek, R. \ Verdonschot, P.F.M. \ Higler, L.W.G. \ 1987
help
Blauw goud van Natte Hart naar Groene Hart : pleidooi voor betere benutting van zoetwaterbron \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wezel, H. van \ Nieuwkamer, R. \ 2003
Zoetwater. Nederland is er verslaafd aan. Bollentelers, boomkwekers, drinkwaterproducenten, natuurbeheerders en recreatieondernemers kunnen niet zonder. Regelmatig moet het Groene Hart een tekort vanuit de rivieren aanvullen. Waterstanden dreigen and ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.