Login

Hydrotheek

help
Nederlandse drinkwaterbehoefte 2015-2040 \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2014
De productiecapaciteit van de drinkwaterbedrijven in Nederland is voldoende om de komende 25 jaar aan de vraag naar drinkwater te voldoen. De hoeveelheid water die beschikbaar is om drinkwater van te maken neemt echter af. Dit komt door enkele extern ...
help
Behoeftedekking Nederlandse drinkwatervoorziening 2015-2040 : rapport t.b.v. verkenning grondwatervoorraden voor drinkwater [Boek]
Tangena, B.H. \ [2014]
Alle tien drinkwaterbedrijven in Nederland beschikken over voldoende productiecapaciteit om de komende 25 jaar aan de vraag naar drinkwater te voldoen. Wel neemt de hoeveelheid water, die beschikbaar is om drinkwater van te maken, af door enkele exte ...
help
Het waterverbruik van bossen in Nederland [Boek]
Dolman, H. \ Moors, E. \ Elbers, J. \ Snijders, W. \ Hamaker, P. \ 2000
help
Water besparen over de grens : waterfootprint brengt watergebruik in kaart \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Irving, D. \ 2011
De jaarlijkse beschikbaarheid van zoet water is beperkt en eindig, terwijl de vraag naar water wereldwijd sterk toeneemt. Bedrijven kunnen steeds vaker worden geconfronteerd met een tekort aan water van goede kwaliteit in de keten. De berekening van ...
help
Het oppervlaktewater als factor in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Vink, J. \ Maris, R. \ 1952
De positie van het water in de planning. Een bijdrage van de directeur van de Rijksdienst voor het Nationale Plan.
help
De waterbehoefte van de tuinbouw in West - Nederland [Boek]
Toussaint, C.G. \ 1968
help
Hoe klimaatrobuust is de gewasfactormethode van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Walsum, P.E.V. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Veldhuizen, A.A. \ 2013
Artikel naar aanleiding van het artikel “Metingen en proceskennis vereist voor nauwkeurige verdampingsberekening in grondwatermodellen”, van Bartholomeus e.a. in Stromingen, vol 19, #2 (2013). De SWAP-methode wordt in bovengenoemd artikel gebruikt al ...
help
Watervoetafdruk kán kleiner : Kemira speelt met producten in op toenemende schaarste aan water \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Roller, E. te \ 2011
Olie is de prijsbepalende factor in de procesindustrie. Over twintig jaar zou dit wel eens water kunnen zijn vanwege het groeiende tekort aan schoon water. Daarom is het van belang niet alleen naar de CO2-voetafdruk van producten te kijken, maar ook ...
help
Actualisering van de kennis van de zouttolerantie van landbouwgewassen, op basis van literatuuronderzoek, expertkennis en praktische ervaringen [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2011
De tekorten aan zoetwater voor een aanvullende watervoorziening van de landbouw in Nederland zullen door klimaat-verandering in ernst en omvang toenemen. Dit vraagt om anders omgaan met zoet water maar ook om actualisering van kennis van de zouttoler ...
help
Zijn er verschillen in de effecten van grondwaterwinning voor beregening en voor de drinkwatervoorziening? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lanen, H.A.J. van \ 1985
Een groot deel van het grondwater, dat voor beregening wordt gewonnen, komt met enkele maanden vertraging weer in het grondwater terecht. Met behulp van een aanpassing van het model GELGAM is de waterbehoefte voor beregening berekend, de invloed van ...
help
Calibration and verification of DEMGEN ( demand generator) on data of the Hupselse beek area (Netherlands) \ Hydrological research basins and their use in water resources planning : proceedings of the international symposium held in Berne, Switzerland, September 21 - 23, 1982 = Bassins de recherches hydrologiques et leur importance pour la gestion des eaux = Hydrologische Untersuchungsgebiete und ihre Bedeutung fuer die Wasserwirtschaft [Hoofdstuk uit boek]
Vuuren, W.E. van \ 1982
help
Quantification of the vulnerability of Rijnland’s agricultural sector to meteorological drought [Studentenverslag]
Bas, M.W.M. \ 2013
Meteorological drought is based on precipitation deficits in comparison to the average precipitation deficits for a specific place and time period. Goal of this research is to quantify the vulnerability of Rijnland’s agricultural sector to meteorolog ...
help
'Droogte 1976 overtroffen' : deze droogteperiode is geen incident meer \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Beukema, E. \ Snoo, E. de \ 2011
Een droog voorjaar kunnen we niet meer afdoen als toeval. Het wordt structureel, zeggen deskundigen. Sturen op waterbehoefte is steeds belangrijker.
help
Integraal waterbeheer Oost-Veluwe : eindrapport fase 1a Inventarisatie [Boek]
1992
In de regio Oost Veluwe is de behoefte aan water voor de landbouw, de drink- en industrie-watervoorziening, de natuur en de recreatie groter dan het aanbod. Bovendien staat de kwaliteit van het beschikbare water erg onder druk als gevolg van lozingen ...
help
Bodemvochtgestuurd beregenen [Boek]
Snellen, B. \ Hattum, T. van \ 2011
Bodemvochtgestuurd beregenen is een middel om de vraag naar beregeningswater te verminderen. Doordat de watergift beter is afgestemd op de actuele waterbehoefte van het gewas zal er ook minder uit- of afspoeling plaatsvinden van bestrijdingsmiddelen ...
help
Nederland is geen waterland : boomkwekers zoeken oplossing voor water \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Dik, T. \ 1993
Om nu en in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende giet- en drinkwater is Den Haag bezig met een pakket van maatregelen. Voor de boomkwekerij betekent dit toepassing van de Wet Veronteiniging Oppervlaktewater (WVO). Opvang van hemelwater in basi ...
help
Beregening in de landbouw \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Pijpers, B. \ 1981
Ingegaan wordt op het milieubelang bij en rentabiliteit van verdergaande beregening in de landbouw. Dit n.a.v. het verschijnen van het rapport van de Studiecommissie Waterbehoefte Land- en Tuinbouw
help
Seizoen- en piekbehoefte aan kunstmatige watervoorziening bij gras, aardappelen en tuinbouwgewassen [Boek]
Boheemen, P.J.M. van \ 1980
In de loop van de zeventiger jaren is binnen de land- en tuinbouw de zorg voor de watervoorziening sterk toegenomen. Deze gang van zaken en met name de problemen, die zich in de zeer droge zomer van 1976 hebben voorgedaan bij de watervoorziening van ...
help
Een berekeningsmethode voor de benadering van de landbouwschade ten gevolge van grondwateronttrekking [Boek]
Rijtema, P.E. \ 1971
Hoewel deze berekeningen worden toegespitst voor landbouwgewaasen, moet bedacht worden, dat ook bij bebossing, natuurgebieden en recreatiegebieden vrijwel dezelfde eisen aan watervoorziening van de aanwezige beplantingen moeten worden gesteld
help
Toepassing en uitwisseling van waterdistributiekennis in Zuid‐Afrika \ H2O online [Artikel]
Pieterse, I. \ 2015
Waterbedrijven in Zuid-Afrika kampen met hoge lekverliezen. Daarnaast hebben ze te maken met maatschappelijke factoren als de trek naar de stad, een significant stijgende vraag, de ‘informal settlements’ en de politieke context voor de tarieven. KWR ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.