Login

Hydrotheek

help
Test van de ZWENDL-schematisatie van de Overijsselse Vecht en analyse afvoersysteem Vecht voor hoge afvoeren met behulp van het waterbewegingsmodel ZWENDL [Boek]
[1992]
In het kader van het project 'Frequentieonderzoek Overijsselse Vecht' is de behoefte ontstaan om het waterbewegingsmodel ZWENDL te gaan gebruiken. Het onderzoek naar frequenties van hoge afvoeren voor de Overijsselse Vecht en het Zwartewater heeft to ...
help
Wassink, J. \ 2014
Bij buurman Deltares legt bouwer Ballast de laatste hand aan de grootste golfgoot ter wereld: een bijna 300 m lange betonnen Deltagoot. Een groep wetenschapsjournalisten mochten alvast een kijkje nemen.
help
Deltagoot Noordoostpolder.wmv [Video]
2011
Een korte film-impressie van proefnemingen in de Deltagoot in de Noordoostpolder. In deze testfaciliteit van Deltares werden waterkerende constructies getest onder gecontroleerde omstandigheden.
help
Dijkbelasting : TAW stelt rekenregels voor golfoverslag bij \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hart, R. 't \ 2002
De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen heeft nieuwe rekenregels opgesteld voor golfoverloop en -overslag. Deze zijn samengesteld op basis van metingen tijdens een storm op de Pettener Zeewering
help
Technisch rapport golfoploop en golfoverslag bij dijken [Boek]
Meer, J.W. van der \ Apeldoorn, A. van \ 2002
Het technisch rapport beschrijft hoe golfoploop en golfoverslag kan worden berekend voor dijken uitgaande van de hydraulische randvoorwaarden en het profiel van het buitentalud. Het gaat in op alle aspecten die de golfoploop dan wel de golfoverslag b ...
help
Beoordelingssystematiek koelwateronttrekkingen - vervolg [Boek]
Vriese, F.T \ Griffioen, A.B. \ Deerenberg, C. \ 2012
In het kader van de ontwikkeling van een beoordelingssystematiek voor bedrijven die koelwater onttrekken uit een Nederlands water, heeft MEETPOL in het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008 onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het inzuig ...
help
Meetcampagne IJsselmeer vergroot inzicht in golfoploopreductie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bottema, M. \ Regeling, H.J. \ 2005
Bij beslissingen over dijkversterking kan op maat gesneden informatie over golfoploop tegen dijken grote financiële besparingen opleveren. Zulke informatie kan namelijk het verschil maken tussen een volledige dijkversterking of een beperkte lokale in ...
help
Nieuw golfbrekerelement eenvoudiger te plaatsen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vos-Rovers, C.M. \ Berge, A. van den \ Reedijk, J.S. \ 2005
Betonnen golfbrekerelementen worden toegepast in die gevallen dat een goede kwaliteit rots en de juiste rotsblokgroottes niet voorhanden zijn. Enkellaagse elementen hebben als doel om zo veel mogelijk weerstand tegen golfaanval te bieden, waarbij teg ...
help
Methoden voor golfvoorspelling [Boek]
Holthuijsen, L.H. \ 1980
help
PLONS, hulpmiddel bij de inrichting van natuurvriendelijke kanaaloevers [Boek]
1994
Langs kanalen, waar golven en stromingen veroorzaakt door scheepvaart en wind natuurontwikkeling bemoeilijken, treft men tegemvoordig natuurvriendelijke oevers aan. De vooroever moet zodanig zijn ingericht dat aan bovenstaande wensen voor hoeveelheid ...
help
Hulp voor beter ontwerp & beheer van vaarwegen : meer inzicht nodig in gevolgen waterbewegingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Janssen, P.C. \ 2001
Waterbewegingen als gevolg van scheepvaart vormen een belangrijk element bij het ontwerpen en beheren van vaartwegen. Om de gevolgen in verschillende situaties na te gaan is een computerprogramma ontwikkeld
help
Brakwater zones rond de Afsluitdijk : 3D modelberekeningen naar water- en zoutbeweging in diverse ontwerpvarianten [Boek]
Kok, J.M. de \ 2002
In het kader van het verkennend onderzoek naar de mogelijkheid tot het inrichten van een estuariene overgangszone naast de Afsluitdijk zijn er door het "Ontwerp Team Brak" schetsontwerpen gemaakt van een aantal mogelijke inrichtingsmaatregelen, die m ...
help
Blue Energy Noordzeekanaal : verkenning naar een Blue Energy centrale langs het Noordzeekanaal [Boek]
Swinkels, C.M. \ Bijlsma, A.C. \ Hommes, S. \ 2010
In deze verkenning wordt de potentie van het Noordzeekanaal voor energiewinning uit zoet-zout gradiënten, ook wel Blue Energy genaamd, inzichtelijk gemaakt en een advies gegeven over de meest geschikte locatie(s) waar deze winning plaats zou kunnen v ...
help
Hoogwatergolven en afvoervoorspellingen [Boek]
Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ Moll, J.R. \ 1983
help
Stabiliteit yan oneindig lange taluds [Boek]
1971
Dit rapport bevat de resultaten van evenwichtsberekeningen aan oneindig lange taluds. Hierbij zijn gevarieërd: - de taludhelling; - de grondwaterbeweging met onderscheid in: stroming loodrecht op het talud, stroming horizontaal, en stroming evenwijdi ...
help
Voorspellen afvoer nevengeulen [Boek]
Daling, J. \ 2010
Het uitgangspunt voor de Ruimte voor de Rivier projecten is dat het water meer ruimte gegeven wordt tijdens hoogwater, en op deze manier de waterstand in de rivier verlaagd wordt. De nevengeul draagt hier aan bij door in tijden van hoogwater mee te s ...
help
Wave run - up and wave overtopping at dikes and revetments [Boek]
Meer, J.W. van der \ Janssen, J.P.F.M. \ 1994
help
Ontwerpstudie en praktijkproef zoutlekbeperking Volkeraksluizen : evaluatie vismigratie Volkeraksluizen [Boek]
Jager, Z. \ 2010
De Volkeraksluizen vormen de verbinding tussen het Volkerak en het Hollandsch Diep. Het toelaten van zout water uit de Oosterschelde in het Volkerak-Zoommeer sluit aan op het advies van de Commissie Veerman en de beleidsvoornemens zoals opgenomen in ...
help
Nauwkeurigheidsanalyse 'Ruimte voor Rijntakken' : onzekerheden in waterstanden en kosten onderzocht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Duits, M.T. \ Havinga, H. \ Noortwijk, J.M. van \ 2000
In een recent advies aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn voorstellen gedaan voor rivierverruimingen, waarmee eventuele toekomstige hogere rivierafvoeren zonder dijkverhoging kunnen worden opgevangen. Daarbij is ook onderzocht wat de nau ...
help
Getijdencentrale Brouwersdam : ecologisch herstel Grevelingenmeer en energieopwekking hand in hand : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Spengen, J. van \ 2015
Met de aanleg van de Brouwersdam werd in 1971 het Brouwershavense Gat gesloten, ontstond het Grevelingenmeer en is een deel van de zuidwestelijke delta beter beschermd tegen stormvloeden vanuit zee. Helaas kent de aanwezigheid van de dam ook een keer ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.