Login

Hydrotheek

help
Bepaling van de freatische bergingscoefficient en de grondwateraanvulling in zandgrond met een vrij diepe grondwaterspiegel [Boek]
Drecht, G. van \ [1983]
In dit onderzoek wordt de grondwateraanvulling in een dekzandgebied met een vrij diepe grondwaterspiegel berekend, waarbij gebruik wordt gemaakt van een model van de niet-stationaire, vertikale grondwaterstroming in de onverzadigde zone.
help
Kleinschalige waterberging op grote schaal : een pleidooi voor een stille blauwe revolutie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Pater, F. de \ 2003
Nadat de Commissie Waterbeheer 21e eeuw haar advies had uitgebracht om het Nederlandse waterhuishoudkundig systeem toekomstbestendig te maken, zijn vele partijen onder regie van de provincies enthousiast aan de slag gegaan om stroomgebiedsvisies te m ...
help
Iedere regio zijn eigen wateropvang \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Kwakernaak, C. \ 2012
’s Zomers krijgen landbouw, natuur en industrie steeds meer last van een tekort aan zoet water, terwijl ’s winters de neerslag veel groter is dan de verdamping. Dat overschot moeten we gaan opslaan voor drogere perioden. ‘Regio’s en bedrijven moeten ...
help
Waterzakken leiden tot forse ruimtebesparing : innovatieve vormen van waterberging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bals, J. \ Rijsberman, M. \ Adel, J. van den \ 2005
De ruimte in Nederland staat in een toenemende mate onder druk. Waterbeheerders zoeken ruimte voor uitbreiding van het oppervlaktewater, projectontwikkelaars en planologen claimen dezelfde ruimte voor stedelijke ontwikkelingen en natuurbeschermers wi ...
help
Klimaatadaptieve drainage: middel tegen piekafvoeren en watertekorten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Kuipers, L. \ Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ Iersel, A. van \ Talsma, M. \ 2012
Klimaatadaptieve drainage is een nieuwe methode om water vast te houden in de bodem van een perceel via een samengesteld drainagesysteem dat online traploos stuurbaar is. Hierdoor kunnen piekafvoeren die het gevolg zijn van een grilliger neerslagpatr ...
help
Naar een meer centrale rol voor veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen \ Ruimtelijke Veiligheid en Risicobeleid [Artikel]
Neuvel, J.M.M \ 2010
In dit artikel is ingegaan op de vraag waarom ruimtelijke ordening uiteindelijk weinig wordt ingezet voor de beheersing van veiligheidsrisico's. De nadruk ligt hierbij op fysieke veiligheidsrisico's en in het bijzonder op de thema’s externe veilighei ...
help
Forum : natuurlijke klimaatbuffers bewijzen zich [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vlieg, F. \ 2013
Op één van de eerste regenachtige herfstdagen van dit jaar loopt de auteur op het Eiland van Dordt. Het water is overal, gestaag vallend, traag stromend in de Nieuwe Merwede en gemoedelijk klotsend aan de oevers. Terwijl je langzamerhand natte voeten ...
help
Berekening van de capillaire opstijghoogte en het bergend vermogen in gelaagde bodemprofielen [Boek]
Lanen, H.A.J. van \ 1981
help
Inventarisatie scheurvorming in asfaltdijkbekledingen [Boek]
Gruis, H.J.A.J. \ 1982
Nadat in overleg tussen C.O.W. , W.B.D. en O.N.W. op 4 maart 1981 was besloten een inventarisatie van de scheurvorming in asfaltdijkbekledingen te verrichten, is deze in de loop van 1981 uitgevoerd. Aanleiding tot deze inventarisatie was de scheurvor ...
help
Beste grond te koop uit onvrede \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2005
De Ulsderpolder is aangewezen als noodbergingsgebied voor overtollig oppervlaktewater. Net als acht andere boeren moet Jan van 't Westeinde, akkerbouwer in Nieuweschans, de grond afstaan voor een nieuwe dijk. Enkelen, waaronder hij, hebben hun polder ...
help
Innovaties in het watersysteem in de 21ste eeuw \ State-of-the-art in land- en watermanagement [Hoofdstuk uit boek]
Vlist, M.J. van der \ 2003
Nieuwe kansen en uitdagingen voor het waterbeleid in de toekomst. Met aandacht voor klimaatverandering, bodemdaling en noodoverloopgebieden
help
Meer ruimte voor water in Nederland [water in de peiling] \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Fokken, H. \ 2005
Nederland waterland kent een lange traditie van inpolderen en afdammen. We worden erom geroemd in het buitenland. Ondertussen zijn grenzen verlegd: Nederland waterland geeft ruimte aan het water, om de gevolgen van de klimaatveranderingen de baas te ...
help
Onnerpolder: noodberging en drinkwaterproductie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Woerdt, D. van der \ Graaf, P. de \ Tamminga, K. \ 2011
De Onnerpolder is sinds december 2005 officieel door Gedeputeerde Staten van Groningen aangewezen als een noodwaterbergingsgebied: het gebied kan bij extreme wateroverlast onder water worden gezet. Hoewel de verwachte frequentie van onderwaterzetting ...
help
V-stuw voor periodieke hydrologische gebiedsisolatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Dommerholt, A. \ Hoitink, A.J.F. \ Heuts, P. \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2007
Binnen diverse kaders (Natura 2000, Kaderrichtlijn Water) wordt gestreefd naar waterberging in natuurgebieden om de inlaat van gebiedsvreemd water van een lagere kwaliteit te beperken. Als een natuurgebied is verbonden met het omliggende stedelijke o ...
help
Delfland wint natuur- en landschapprijs met waterberging \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2007
Middels het project De Wollebrand (Naaldwijk) kan Delfland 225.000 m3 water tijdelijk bergen. Daartoe heeft het hoogheemraadschap het waterpeil in 2006 verlaagd om meer water te bergen. Het gebied is ingericht als moerasgebied met riet en biezen: lee ...
help
Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem? : kennismaking, kennisvragen en lopende projecten [Boek]
2012
Tot enkele jaren geleden was de bodem geen issue in het waterbeheer. Het wateraanvoer- en waterafvoersysteem was simpelweg afgestemd op vraag en aanbod. Maar geleidelijk aan bereiken wij de grenzen van het watersysteem. Vandaar dat steeds nadrukkelij ...
help
Natuurlijke veiligheid : visie op de Rijntakken in het perspectief van stromende berging [Boek]
Staatsbosbeheer \ Staatsbosbeheer \ 1999
help
Inrichtingsplan waterberging-natuur Roden-Norg [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ Projectbureau Herinrichting Peize \ 2007
Het Plangebied is een laagveengebied op de overgang van het Drents plateau en het Groningse kleigebied. Het is ongeveer 880 hectares groot. Het Peizerdiep stroomt nu nog langs het toekomstig waterbergingsgebied wat tevens Ecologische Hoofdstructuur i ...
help
"Het water moet wel buiten blijven" : het Kampereiland: eiland van de verstilde waterdynamiek \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Buuren, M.V. van \ 2013
Het Kampereiland heeft een unieke geschiedenis: het is gevormd, in cultuur gebracht en geëxploiteerd in een voortdurend samenspel van mens en water. Hoewel deze geschiedenis nog in het landschap is af te lezen, heeft het water tegenwoordig veel minde ...
help
Strikte regels voor opslag drinkwater \ Agrabeton : nieuwsbrief voor duurzaam bouwen in de agrarische sector [Artikel]
2014
In de Vechterweerd bij Dalfsen wordt in opdracht van Vitens een drinkwaterproductie gerealiseerd. In samenwerking met andere partijen uit de omgeving wordt een zeer duurzame productielocatie gebouwd. Voor de betonnen constructies die gebuikt worden, ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.