Login

Hydrotheek

help
Het wetsvoorstel Waterwet \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Rijswick, H.F.M.W. van \ Groothuijse, F.A.G. \ 2007
In dit tijdschrift mag een bijdrage over de in voorbereiding zijnde Waterwet niet ontbreken. Waterbeheer en landbouw zijn zijn immers nauw aan elkaar verweven. Met het wetsvoorstel wordt een jarenlange discussie over integratie van de verbrokkelde wa ...
help
Tijdreeksanalyse: Introductie en aandachtspunten \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Geer, F.C. van \ 2012
Bij de analyse van tijdreeksen is een tijdreeksmodel een belangrijk instrument. In dit artikel wordt een aantal basisprincipes van tijdreeksmodellen behandeld ten behoeve van degenen die globaal willen weten wat tijdreeksanalyse inhoudt. Het is teven ...
help
Validatie van tijdreeksmodellen voor de grondwaterstand \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ 2012
Essentially, all models are wrong, but some are useful’, is een gezegde van de statisticus George E.P. Box, die samen met Gwilym M. Jenkins het bekende boek ‘Time Series Analysis: Forecasting and Control’ schreef. In dit artikel wil ik ingaan op de p ...
help
Water governance capacity: the art of dealing with a multiplicity of levels, sectors and domains \ Internatiuonal journal of water governance [Wetenschappelijk artikel]
Edelenbos, J. \ Teisman, G.R. \ 2013
This paper elaborates water issues as a problem of water governance capacity to face multiplicity of levels, sectors and domains. In order to do so, we will apply a complexity embracing theoretical approach, aiming to understand the interdependencies ...
help
Evaluation and protection of groundwater resources "from vision to action", conference Wageningen, 20 September 2000 [Congresverslag]
Netherlands National Committee for IAH \ Netherlands Hydrological Society \ 2000
help
Groundwater resources in coastal areas : past and ongoing natural processes \ Evaluation and protection of groundwater resources "from vision to action", conference Wageningen, 20 September 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Kooi, H. \ Groen, J. \ 2000
help
Derde middagsymposium ‘Interacties binnen het afvalwatersysteem’ \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Langeveld, J. \ 2003
Aan de TU Delft vond op 12 juni j.l. alweer het derde jaarlijkse middagsymposium plaats in het kader van het promotieonderzoek van Jeroen Langeveld naar de interacties tussen riolering en afvalwaterzuivering. De deelnemers kregen de resultaten van di ...
help
Grondwater en grondwaterbeheer \ Systeemgericht grondwaterbeheer : de natuurwetenschappelijke werking van grondwatersystemen in relatie tot ecosystemen en grondwaterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Griffioen, J. \ Schraa, G. \ 2003
De doelstelling is om te verduidelijken hoe grondwatersystemen functioneren in relatie tot grondwaterbeheer in Nederland
help
Bijeenkomst platform systeemgericht grondwaterbeheer, initiatief van SKB, 7 juni 2002 in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Boukes, H. \ 2002
help
Watersysteem en waterkwaliteit op orde? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Neuteboom Spijker, R.M.C.L. \ 2002
help
De watervergunning en samenloop van bevoegdheden \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Gaag, W.B. van der \ 2011
Met de komst van de Waterwet is het integraal waterbeheer in het nationale recht verankerd. Bij deze integrale benadering wordt uitgegaan van het geheel van relaties binnen het watersysteem. Dit watersysteem wordt gevormd door het samenhangend geheel ...
help
Het beste idee en de mooiste IT-toepassingen in de watersector \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Helm, A. van der \ Schagen, K. van \ 2012
Op 25 mei 2012 vond de allereerste bijeenkomst van de nieuwe KNW-themagroep 'IT-toepassingen in de watersector' plaats. De themagroep 'IT-toepassingen in de watersector' wil kennisuitwisseling bevorderen van het gebruik van informatietechnologie in d ...
help
Water in beeld: voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2012 \ Water in beeld... : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland [Jaarverslag]
2013
Water in beeld is de voortgangsrapportage over de uitvoering van de actiepunten uit het Nationaal Waterplan 2009-2015 (NWP) en het Bestuursakkoord Water (BAW). In de voortgangsrapportage staat dat we goed op koers liggen. "Terugkijkend op 2012 kunnen ...
help
Waarden van Water : theoretisch kader [Boek]
Lems, P. \ Valkman, R. \ 2003
Onderoeksrapport naar de waarden van water. Dit rapport hoopt ertoe bij te dragen dar impliciete waarden van water benut worden, waardoor water een volwaardig onderdeel gaat vormen van de leefomgeving.
help
Verkenning van de kennis van ontwerp, aanleg en beheer van zuiverende regenwatersystemen : zuiverende voorzieningen regenwater [Boek]
Rombout, J. \ 2007
Afstromend regenwater wordt steeds vaker via een zuiverende voorziening geleid voordat het in het oppervlaktewater terecht komt. Om het afstromende regenwater te zuiveren kunnen diverse methoden worden ingezet. De volgende systemen worden in deze rap ...
help
Klimaatbestendig Nederland : systeemanalyse [Boek]
Koomen, A.J.M. \ Nieuwenhuizen, W. \ Kater, E. \ Maas, G. \ Jansen, P. \ Massop, H. \ Grashof-Bokdam, C. \ Boers, J. \ [2011]
De systeemanalyse waar deze rapportage over gaat, probeert antwoorden te vinden op vragen als: hoe is een systeem opgebouwd?; wat zijn de diverse (hiërarchische) schaalniveaus en hoe is de samenhang tussen deze schaalniveaus?; wat zijn de onderdelen ...
help
Ecologische sleutelfactoren : begrip van het watersysteem als basis voor beslissingen [Boek]
Meijenfeldt, N. von \ Moria, L. \ Ouboter, M. \ Schep, S. \ Wal, B. van der \ Wijngaart, T. van der \ 2014
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt van EU-lidstaten om doelen voor de waterkwaliteit te formuleren die recht doen aan wat er ecologisch mogelijk is, rekening houdend met mogelijke andere functies die watersystemen vervullen. Het beschrijve ...
help
Klimaat en het bodem- en watersysteem in gebiedsontwikkeling : zinvolle maatregelen verschillen per bodemtype en bodemgebruik \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Gribling, C.C.M. \ Tuinstra, J. \ 2013
Hoe kan het bodem- en watersysteem meer ingezet worden voor klimaatadaptatie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen? De Technische Commissie Bodem bracht eind 2012 een advies Klimaat en het bodem- en watersysteem in gebiedsontwikkelin ...
help
Onderzoek naar de grondwaterstandsdynamiek in NHI v2.1 : hoofdrapport [Boek]
Bakel, J. van \ Pastoors, R. \ Massop, H. \ Hunink, J. \ Hoogewoud, J. \ Vergroesen, T. \ 2012
Op 1 november 2010 is NHI versie 2.1 (Nationaal Hydrologisch Instrumentarium, versie 2.1) opgeleverd. In de rapportage is aangegeven dat de grondwaterstanden onvoldoende aansluiten bij de grondwaterstandsmetingen. Naast significante afwijkingen in he ...
help
Ontwerp primair grondwaterstandsmeetnet Gelderland : rapport van de Begeleidingscommissie primair grondwaterstandsmeetnet Gelderland [Boek]
Begeleidingscommissie primair grondwaterstandsmeetnet Gelderland \ DGV-TNO \ Rijkswaterstaat \ 1985
Studie verricht naar de opzet en inrichting van een primair grondwaterstandsmeetnet voor Gelderland. Dit net zal deel gaan uitmaken van een landelijk grondwaterstandsmeetnet.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.